Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Запитання й відповідіDomande e risposte

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?A chi vengono addebitate le spese processuali?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Secondo quale formula va calcolata la penale per mancato o ritardato pagamento degli alimenti?

За якою формулою розраховуються 3% річних?Secondo quale formula viene calcolato il 3% annuo?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Qual è la formula per calcolare gli interessi giornalieri?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Qual è la formula per calcolare gli interessi per l'anno?

Ким проводиться індексація аліментів?Chi indicizza gli alimenti?

Мінімальна заробітна плата цеQuesto è il salario minimo

Ціна позову цеIl prezzo della causa è questo

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?L'importo della sanzione può superare il doppio tasso di sconto della Banca nazionale ucraina?

Чи може суд зменшити штраф?Il giudice può ridurre la sanzione?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?È possibile irrogare una sanzione e una sanzione per il ritardato adempimento dell'obbligo?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?I termini del contratto possono escludere la responsabilità per violazione intenzionale di un obbligo?

Чи підлягає індексації сума аліментів?L'importo degli alimenti è soggetto a indicizzazione?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Esiste una responsabilità per il mancato pagamento degli alimenti?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?La penale per ogni giorno di ritardo è legale?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Qual è il pagamento degli interessi per l'uso del denaro altrui?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Qual è la sanzione per l'importo del debito d'imposta?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Qual è il calcolo delle perdite di inflazione?

Що таке облікова ставка Національного банку?Qual è il tasso di sconto della Banca nazionale?

Що таке процесуальні строки?Quali sono le scadenze procedurali?

Що таке інфляція?Cos'è l'inflazione?

Як визначається розмір аліментів?Come viene determinata la quantità di alimenti?

Як визначається ціна позову?Come viene determinato il prezzo del reclamo?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Come risolvere una controversia sull'importo degli arretrati sugli alimenti?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Come viene presa in considerazione la deflazione nel calcolo delle perdite da inflazione?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Come viene stabilito il salario minimo?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Come risarcire i danni causati dal mancato rispetto dei termini del contratto?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Come calcolare l'importo totale della penale per mancato o ritardato pagamento degli alimenti?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Come calcolare la sanzione degli alimenti?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Come calcolare la penalità al doppio della tariffa della NBU?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Come calcolare la penale al tasso di sconto della NBU?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Come calcolare l'indice di inflazione aggregato?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Qual è la responsabilità per ritardato pagamento delle utenze consumate?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Qual è la formula di penalità percentuale per ogni giorno?

Яка формула пені у відсотках річних?Qual è la formula della sanzione in percentuale annua?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Qual è la formula per calcolare la sanzione per l'importo del debito d'imposta?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Qual è la formula per calcolare le perdite di inflazione?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Qual è la procedura per maturare gli interessi sugli alimenti?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Qual è l'importo degli interessi sull'importo del debito fiscale?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Qual è il termine di prescrizione per rivolgersi al tribunale per recuperare i debiti per le utenze?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Qual è il termine di prescrizione per chiedere al tribunale di riscuotere una sanzione per le utenze?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Quale documento normativo regola la fissazione delle sanzioni nel contratto?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Quali sono i costi del contenzioso?

Які правові підстави виникнення неустойки?Quali sono le basi legali della sanzione?

Які підстави нарахування 3% річних?Quali sono i motivi per addebitare il 3% annuo?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Quali sono le sanzioni per il ritardato adempimento degli obblighi previsti dalla legge?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Quali sanzioni sono previste nelle relazioni economiche?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Quali sanzioni sono previste dal diritto civile?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Il calcolatore legale è uno strumento utile per semplificare e ottimizzare l'implementazione dei calcoli legali in conformità con la legislazione vigente in Ucraina e oltre.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare un calcolatore separato o consolidato.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. In generale, le capacità dei singoli calcolatori soddisferanno la maggior parte delle esigenze, ma per un avvocato professionista esiste una soluzione professionale. Il calcolatore professionale fornisce un calcolo consolidato, consente di calcolare il debito nell'elenco dei documenti primari, tenendo conto dei requisiti di legge, specificare scadenze individuali, impostare parametri individuali e consente di salvare il calcolo per ulteriori modifiche e ricalcoli fino ad oggi. Il calcolatore professionale ti consentirà di eseguire facilmente anche calcoli complessi, scaricare il documento in un formato conveniente, apportare le modifiche necessarie e allegare al pacchetto di documenti legali senza troppi sforzi.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Sono supportati i seguenti tipi di calcoli (l'elenco è in continua espansione)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;calcolo dell'importo del debito per una o più obbligazioni;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;inflazione maturata sull'importo del debito;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;accantonamento del 3% annuo per ritardo nell'adempimento degli obblighi;
 • нарахування процентів за користування коштами ;maturazione di interessi per l'utilizzo di fondi;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;maturazione di interessi per adempimento tardivo di obbligazioni monetarie sotto forma di interessi o tassi NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;maturazione di interessi per un importo pari al doppio del tasso di sconto della NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;maturazione di interessi pari al 120% del tasso di sconto della NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;maturazione di interessi per utenze nella misura dello 0,01% per ogni giorno;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .maturazione di interessi per ritardato pagamento degli alimenti.
 • та інші ...e altro ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: I calcoli vengono eseguiti tenendo conto dei dati correnti, inclusi

 • індекси інфляції ,indici di inflazione,
 • облікові ставки НБУ ,Tassi di sconto NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,clausole generali e speciali di prescrizione,
 • норми законодавства.norme legislative.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: I risultati del calcolo sotto forma di documento di testo includono

 • підсумок розрахунку;il risultato del calcolo;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabelle con elenco documenti e calcolo debiti;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;giustificazione normativa dei termini applicati e delle sanzioni maturate;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;formule utilizzate nel calcolo;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabelle con calcolo delle sanzioni sulla base dei dati degli utenti e degli indici ufficiali;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Allegati: dati ufficiali sull'indice di inflazione NBU e/o tasso di attualizzazione per il periodo richiesto.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент