Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:L'importo del reddito da cui vengono pagati gli alimenti (se presenti), incluso

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівData di calcolo degli alimenti

Кількість дітей віком до 6-ти роківNumero di bambini sotto i 6 anni

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиNumero di bambini di età compresa tra 6 e 18 anni, o fino a 23, se il figlio adulto continua la sua istruzione e necessita di assistenza finanziaria

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Secondo l'articolo 182 del Codice della famiglia dell'Ucraina, l'importo minimo garantito di alimenti per un figlio non può essere inferiore al 50 per cento del livello di sussistenza per un bambino dell'età appropriata.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:Secondo l'articolo 183 del codice della famiglia dell'Ucraina, viene determinato l'importo degli alimenti nella quota di guadagno (reddito) della madre, del padre del bambino

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.È responsabilità dei genitori mantenere il bambino fino al raggiungimento della maggiore età. E previo accordo tra i genitori del bambino, uno di loro che vive separatamente dal bambino può partecipare al suo mantenimento in contanti e (o) in natura (parte 2 dell'articolo 181 del codice della famiglia dell'Ucraina). Tuttavia, se uno dei genitori rifiuta di pagare gli alimenti, il metodo di riscossione degli alimenti determina la decisione del tribunale su richiesta dell'altro genitore del bambino. Pertanto, ci sono due modi per pagare gli alimenti: volontario o forzato.

Добровільна сплата аліментівPagamento volontario degli alimenti

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Viene effettuato sulla base della richiesta di uno dei genitori di detrarre il mantenimento dei figli dal suo stipendio, pensione, borsa di studio (parte 1 dell'articolo 187 del codice della famiglia dell'Ucraina). L'importo e il termine per il recupero degli alimenti sono indicati nella domanda, che può essere revocata in qualsiasi momento. Viene presentato dal padre (madre) presso il luogo di lavoro, studio, ente PFU, che effettua i pagamenti, dai quali verranno detratti gli alimenti.

Примусове стягнення аліментівRecupero forzato degli alimenti

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.Gli alimenti obbligatori sono dedotti dal reddito (reddito) di uno dei genitori secondo atti giudiziari e atti di esecutori testamentari pubblici o privati. Per fare ciò, uno dei genitori, con cui vive il bambino, intenta una causa, riceve una decisione giudiziaria positiva e un mandato di esecuzione.

Розміри аліментівImporti di alimenti

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).Gli alimenti per un figlio sono assegnati o come quota del reddito di sua madre, suo padre, o in un importo fisso a scelta dei genitori o di altri rappresentanti legali del bambino con cui il bambino vive (parte 3 dell'articolo 181 della famiglia Codice dell'Ucraina).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).La quota di guadagno (reddito) della madre, del padre, che sarà riscossa come mantenimento dei figli, è determinata dal tribunale (parte 1 dell'articolo 183 del codice della famiglia dell'Ucraina).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).Tuttavia, come già accennato, il genitore o altro rappresentante legale del minore con cui il minore convive ha il diritto di chiedere al tribunale un'ingiunzione del tribunale per la riscossione di alimenti nella misura di: un figlio - 1/4, due figli - 1/3, per tre o più figli - 1/2 del reddito (reddito) del pagatore di alimenti, ma non più di 10 minimi di sussistenza per figlio dell'età appropriata per ciascun figlio (parte 5 dell'articolo 183 del codice della famiglia dell'Ucraina).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.Su richiesta del destinatario, il tribunale può determinare l'importo degli alimenti in un importo fisso (parte 1 dell'articolo 184 del codice della famiglia dell'Ucraina). Tuttavia, questo importo di alimenti sarà indicizzato annualmente in conformità con la legge, a meno che il pagatore e il destinatario degli alimenti non abbiano concordato diversamente.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.Allo stesso tempo, la parte 2 dell'art. 182 del Codice della famiglia dell'Ucraina stabilisce che l'importo degli alimenti deve essere necessario e sufficiente per garantire lo sviluppo armonioso del bambino.

Тому встановлені:Pertanto installato

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівIndicizzazione degli alimenti

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).L'importo degli alimenti determinato da un tribunale o da un accordo tra i genitori in un importo fisso di denaro è indicizzato annualmente in conformità con la legge, a meno che il pagatore e il destinatario degli alimenti non abbiano concordato diversamente. Secondo la domanda del destinatario degli alimenti, l'indicizzazione può essere effettuata dal tribunale per un altro periodo (parte 2 dell'articolo 184 del codice della famiglia dell'Ucraina).

З яких доходів утримують аліментиDa quale reddito viene trattenuto l'assegno di mantenimento

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.L'elenco dei tipi di reddito che viene preso in considerazione nel determinare l'importo degli alimenti per uno dei coniugi, figli, genitori, altre persone, determinato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 26.02.1993 № 146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:Gli alimenti sono trattenuti da ogni forma di retribuzione e retribuzione aggiuntiva, sia per il lavoro principale che per il lavoro part-time, compreso

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Індексація аліментів Калькулятор інфляції Калькулятор пені Стаж роботи
Дивіться також:
розрахувати суму індексації аліментів розмір аліментів розрахунок заборгованості зі сплати аліментів калькулятор по сплаті аліментів калькулятор розрахунку аліментів калькулятор аліментів онлайн 1/3 частина аліментів це скільки добровільна сплата аліментів порядок індексації аліментів калькулятор аліментів індексація аліментів нарахування аліментів калькулятор індексації аліментів розмір аліментів на двох дітей розрахунок аліментів приклад індексація аліментів приклад індексація аліментів онлайн калькулятор розрахунок аліментів онлайн індексація аліментів в україні розмір аліментів на 1 дитину індексація аліментів калькулятор на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина пеня за несплату аліментів розрахунок аліментів розрахунок аліментів від зарплати в україні

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент