Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміParties à l'obligation sous quelque forme que ce soit

Взаєморозрахунки:Règlements mutuels

Назва та дата зобов'язання у довільній форміNom et date de l'obligation sous quelque forme que ce soit

Сума на яку нараховуються санкціїLe montant pour lequel les sanctions sont imposées

Дата з якої виникла заборгованістьDate à partir de laquelle la dette est née

Дата подачі позовної заяви до суду Date de dépôt d'une plainte

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Définir une date de fin différente pour le calcul

Дата, по яку будуть нараховані санкції La date à laquelle les sanctions seront appliquées

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Le délai général de prescription est de 3 ans
Prise en compte de la suspension de la période de quarantaine (COVID-19)

Змінити Changer

Строк позовної давності у роках Délai de prescription en années

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуCompte tenu de la suspension de la période de quarantaine

Санкції:Les sanctions

Розрахувати інфляційні втратиCalculer les pertes d'inflation

Розрахувати суму процентівCalculer le montant des intérêts

Ставка може бути у процентах річних/в день Le taux peut être en pourcentage par an / par jour

Розрахувати суму пеніCalculer le montant de la pénalité

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Le montant des intérêts peut être un pourcentage par an/par jour, ou un multiple des taux NBU

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Le calculateur prend en compte le temps de quarantaine (facultatif)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Pendant la quarantaine établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine, le délai de prescription est calculé en tenant compte des mesures visant à prévenir l'apparition, la propagation et la propagation d'épidémies, de pandémies de coronavirus (COVID-19) conformément à la loi ukrainienne "Sur Modifications de certains actes législatifs de l'Ukraine pour fournir des garanties sociales et économiques supplémentaires en rapport avec la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX du 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давностіDélai de prescription

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Le délai général de prescription est de 3 ans, conformément à la partie 1 de l'art. 257 du Code civil de l'Ukraine. Le délai de prescription fixé par la loi peut être augmenté d'un commun accord entre les parties. L'accord sur l'augmentation du délai de prescription est conclu par écrit (partie 1 de l'article 259 du Code civil de l'Ukraine).

Інфляційні нарахуванняFrais d'inflation

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Selon l'article 625 du Code civil de l'Ukraine, un débiteur en souffrance, à la demande du créancier, est tenu de payer le montant de la dette, en tenant compte de l'indice d'inflation établi pour toute la période de retard.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Les indices pertinents sont calculés par le Comité national des statistiques de l'Ukraine (anciennement Ministère des statistiques de l'Ukraine), à ​​partir d'août 1991 et publiés, en particulier, dans le journal "Governmental Courier". Ces indicateurs sont publiés dans la presse écrite en référence au Comité national des statistiques de l'Ukraine conformément aux articles 19, 21 et 22 de la loi ukrainienne "sur l'information".

Розраховується за формулою: Calculé par la formule

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Frais d'inflation] = [Montant de la dette] × [Indice d'inflation (%)] / 100 % - [Montant de la dette]
Où:
[Montant de la dette] - le montant de la dette en souffrance.
[Indice d'inflation (%)] - le produit des indices mensuels pour la période.

Три проценти річних від простроченої сумиTrois pour cent par an du montant en souffrance

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Selon l'article 625 du Code civil de l'Ukraine, le débiteur en retard, à la demande du créancier, est tenu de payer trois pour cent par an du montant en souffrance, sauf disposition contraire du contrat ou de la loi.

Розраховується за формулою: Calculé par la formule

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Intérêts] = [Montant de la dette] × [Taux d'intérêt par jour (%)] / 100 % × [Nombre de jours]
ou:
[Intérêts] = [Montant de la dette] × [Taux d'intérêt par an (%)] / 100 % × [Nombre de jours] / [Nombre de jours par an]
Où:
[Montant de la dette] - le montant de la dette en souffrance ;
[Taux d'intérêt (%)] - taux d'intérêt par jour / an, respectivement ;
[Nombre de jours] - la différence entre la date de fin du calcul et la date de début du calcul ;
[Nombre de jours dans une année] - nombre de jours dans une année civile.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньPénalité pour exécution tardive des obligations monétaires

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Conformément aux exigences de l'article 547 du Code civil de l'Ukraine, les transactions visant à garantir l'exécution des obligations sont effectuées par écrit.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Selon l'article 549 du Code civil de l'Ukraine, une pénalité (pénalité) est une somme d'argent ou d'autres biens que le débiteur doit transférer au créancier en cas de manquement à une obligation par le débiteur. La pénalité est une pénalité calculée en pourcentage du montant de l'obligation monétaire en souffrance pour chaque jour de retard.

Строк спеціальної позовної давності Le délai de prescription

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). Le délai de prescription spécial d'un an s'applique, en particulier, aux exigences de perception des pénalités (amendes, pénalités) (paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 258 du Code civil de l'Ukraine).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Le délai de prescription établi par la loi peut être augmenté par accord des parties (partie 1 de l'article 259 du Code civil de l'Ukraine).

Строк, через який припиняється нарахування пені La période après laquelle l'accumulation d'intérêts cesse

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, l'accumulation des pénalités pour exécution tardive de l'obligation prend fin six mois à compter de la date à laquelle l'obligation devait être exécutée (partie 6 de l'article 232 du Code civil de l'Ukraine).

Обмеження розміру пені Limite de pénalité

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). La pénalité est calculée à partir du montant du retard de paiement et ne peut excéder le double du taux d'escompte de la Banque nationale d'Ukraine, qui était en vigueur pendant la période pour laquelle la pénalité est payée (article 3 de la loi de l'Ukraine sur la responsabilité des Performance tardive").

Розраховується за формулою: Calculé par la formule

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Taux d'intérêt en pourcentage pour chaque jour :
[Pénalité] = [Montant de la dette] × [Taux de pénalité par jour (%)] / 100 % × [Nombre de jours]
ou taux d'intérêt en pourcentage par an :
[Pénalité] = [Montant de la dette] × [Taux d'intérêt par an (%)] / 100 % / [Nombre de jours par an] × [Nombre de jours]
ou le taux d'intérêt est un multiple des taux NBU :
[Pénalité] = [Montant de la dette] × [Ratio] × [Taux NBU] / 100 % / [Nombre de jours par an] × [Nombre de jours]
Où:
[Montant de la dette] - le montant de la dette en souffrance.
[Taux d'intérêt par jour (%)] - taux d'intérêt estimé par jour
[Taux d'intérêt par an (%)] - taux d'intérêt estimé en pourcentage par an
[Coefficient] - le coefficient par lequel la pile NBU est multipliée
[Taux NBU] est le taux d'escompte de la Banque nationale d'Ukraine
[Nombre de jours par an] - nombre de jours par an
[Nombre de jours] - le nombre de jours de retard.

Як розрахувати?Comment calculer?

Корисні калькулятори:

Юридичний Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Калькулятор процентів
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 інфляційні втрати розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент