Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Bientôt [en développement]

Калькулятор знаходиться у розробці.Le calculateur est en cours de développement.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Vous pouvez attirer l'attention des développeurs pour accélérer le travail en cliquant sur le bouton [Accélérer]. Aussi, pour recevoir un message, indiquez-le dans le champ approprié ci-dessous.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEnvoyez ce calculateur par e-mail pour commencer

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде вислане повідомленняLe courrier auquel le message sera envoyé

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").L'incapacité temporaire de travail est l'incapacité d'une personne due à une maladie, une blessure ou d'autres raisons, indépendamment du fait de l'incapacité (accouchement, quarantaine, soins aux patients, etc.), qui a un renversement temporaire sous l'influence du traitement et de la réadaptation, dure jusqu'à la récupération ou la constitution d'un groupe d'invalidité, et en cas d'autres motifs - jusqu'à la fin des motifs de licenciement. L'incapacité temporaire de travail des assurés est attestée par un certificat d'incapacité de travail (paragraphe 1.3 du Règlement sur l'examen de l'incapacité temporaire de travail).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".L'indemnité d'incapacité temporaire est fournie à l'assuré sous la forme d'un soutien matériel, qui compense totalement ou partiellement la perte de salaire (revenu), en cas d'un des événements assurés conformément à l'article 22 de la loi de l'Ukraine « sur Assurance sociale obligatoire de l'État".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.En cas d'incapacité temporaire de travail de l'assuré pendant la période de résolution du litige sur l'illégalité de son licenciement, l'indemnité d'incapacité est servie sous réserve de la reprise du travail de l'assuré à compter de la date de cette décision de l'autorité compétente.

Розрахунковий період для отримання допомогиDurée estimée de l'aide

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиDélai de prescription de l'aide

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.L'indemnité d'incapacité temporaire est versée aux salariés qui en ont fait la demande au plus tard 12 mois complets suivant le mois où tombe le jour de la récupération (invalidité). Il n'y a pas de prescription pour le paiement des cinq premiers jours d'incapacité temporaire de travail à la charge de l'employeur.

Обчислення середньоденної заробітної платиCalcul du salaire journalier moyen

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).Le salaire journalier moyen hospitalier est déterminé séparément pour chaque lieu de travail (de base, à temps partiel).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).Le salaire journalier moyen (revenus, prestations en espèces) est calculé en divisant le salaire (revenus, prestations en espèces) accumulé pour la période de calcul (12 mois civils), qui accumule une contribution unique à l'assurance sociale obligatoire de l'État et / ou aux cotisations d'assurance pour les types pertinents d'assurance sociale obligatoire de l'État (ci-après - la cotisation unique et / ou les primes d'assurance), le nombre de jours calendaires d'emploi - selon les types d'assurance - la période d'emploi, l'exécution de travaux (services) dans le cadre de contrats de droit civil , service, affaires de procédure ou autres activités liées à la perception de revenus directement de ces activités) dans la période de calcul sans tenir compte des jours calendaires non travaillés pour des raisons valables,- incapacité temporaire de travail, congé de maternité, congé de garde d'enfants jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de trois et six ans, selon avis médical, congé sans solde (ci-après - les bonnes raisons).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Les mois de la période de décompte (du premier au premier jour), au cours desquels la personne assurée n'a pas travaillé pour de bonnes raisons, sont exclus de la période de décompte.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).Le calcul du salaire journalier moyen hospitalier comprend les versements inclus dans l'assiette de perception du SRS dans le cadre du salaire (salaire de base, majorations, primes, indemnités, congés, intéressement et rémunération).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Les paiements qui ne sont pas inclus dans la masse salariale (hôpital, maternité, assistance médicale ponctuelle) ne sont pas inclus dans le calcul des paiements hospitaliers. Tous les paiements sont liés au mois au cours duquel ils ont été accumulés et reflétés dans le rapport SDR. Les jours fériés se réfèrent aux mois pour lesquels ils sont accumulés.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіLe montant des prestations d'invalidité temporaire

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Les personnes qui se trouvent dans des établissements de santé, ainsi qu'en auto-isolement sous surveillance médicale dans le cadre des mesures visant à prévenir la survenue et la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi que la localisation et l'élimination de ses foyers et épidémies , - 50 pour cent du salaire moyen (revenu), indépendamment de l'ancienneté.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.Le montant mensuel des prestations d'invalidité temporaire (y compris les soins d'un enfant malade ou d'un membre de la famille malade) ne doit pas dépasser le montant maximum de la base de cotisation unique à partir de laquelle les cotisations d'assurance ont été versées au Fonds d'assurance sociale de l'Ukraine.

Нормативні документиRèglements

Корисні калькулятори:

Дата прописом Кількість днів Число прописом Розрахунок 14% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ
Дивіться також:
валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать розрахунок лікарняних калькулятор онлайн калькулятор лікарняних калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор нарахування лікарняних онлайрозрахунок лікарняних калькулятор стажу для лікарняних калькулятор стажа онлайн калькулятор онлайн розрахунок лікарняних калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор днів лікарняних калькулятор лікарняних онлайн розрахунок лікарняних онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент