Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміNom, prénom, patronyme du salarié sous quelque forme que ce soit

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіDate de début et date de fin de travail pour le calcul de la période d'emploi

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяSi les périodes de travail se chevauchent partiellement, le calculateur exclura la période de chevauchement

Включити перевірку дублюванняActiver la vérification des doublons

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Calcule la durée de service pour l'indemnité d'ancienneté, pour le paiement de l'incapacité temporaire, pour la pension.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.La durée de service est la durée du travail et d'autres types d'activité auxquels les droits de l'homme sont associés, principalement dans le domaine de la retraite, cependant, il convient de noter que la durée de service d'assurance affecte le calcul de la pension. Le document principal confirmant l'ancienneté est le carnet de travail, en l'absence duquel ou d'inscriptions pertinentes, l'ancienneté est établie sur la base d'autres documents délivrés par le lieu de travail, de service, de formation, ainsi que établissements d'archives.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Il existe une distinction entre l'expérience de travail générale et l'expérience de travail d'un emploi spécifique. Un certain nombre de conséquences juridiques dépendent du type d'expérience de travail : l'octroi des congés de base et supplémentaires, la nomination et le montant des pensions, etc. Le principal document attestant de l'expérience professionnelle est le livret de travail.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.L'ancienneté est la durée d'activité professionnelle, qui se calcule en années et donne droit sous certaines conditions à une pension et aux avantages correspondants (congés supplémentaires, versements en espèces, etc.). La législation établit certaines catégories d'employés et de militaires qui reçoivent généralement des pensions pour les années de service, indépendamment de leur âge et de leur capacité de travail.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуLa différence entre expérience professionnelle et expérience en assurance

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;la durée de service (générale) correspond aux périodes d'activité professionnelle officielle confirmées par des inscriptions dans le livret de travail. L'expérience de travail peut inclure des concepts tels que l'expérience de travail générale, préférentielle et spéciale. Dans la loi ukrainienne "sur les prestations de retraite", le concept de durée totale de service est principalement utilisé pour le distinguer de la durée de service, qui donne droit aux prestations de retraite;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;spécial est la durée totale d'une certaine activité de travail dans les types de travail correspondants, qui donne droit à la nomination anticipée d'une pension de travail;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;une période de grâce est une période d'activité de travail dans des conditions nocives, dangereuses ou spécifiques pendant une journée de travail complète. La liste des industries, travaux, professions, postes et indicateurs, selon lesquels la période d'activité de travail peut être attribuée à un service préférentiel, approuvée par des résolutions du Cabinet des ministres de l'Ukraine ;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").l'assurance (pension) est une période pendant laquelle une personne était assujettie à l'assurance pension obligatoire de l'État et pour laquelle des cotisations mensuelles ont été versées d'un montant non inférieur à la cotisation d'assurance minimale (article 24 de la loi ukrainienne "sur la pension obligatoire de l'État Assurance").

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.Le concept de "durée de service de l'assurance" a été introduit le 1er janvier 2004 par la loi ukrainienne "sur l'assurance-pension obligatoire de l'État". La principale innovation de ce terme est que la présence de l'ancienneté est directement liée au paiement des cotisations d'assurance pour l'assurance retraite obligatoire de l'État, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2004, seules les périodes pendant lesquelles les cotisations d'assurance ont été payées sont incluses dans l'assurance l'ancienneté, et dans les montants des cotisations versées proportionnellement.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Toute expérience professionnelle acquise avant le 1er janvier 2004 est incluse dans l'expérience d'assurance dans les conditions de la législation antérieurement en vigueur.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.L'expérience en assurance acquise avant le 1er janvier 2004 est confirmée par le livret de travail.

Нормативні документиRèglements

Корисні калькулятори:

Кількість днів Тривалість відпустки Інтервал часу Калькулятор днів Сума прописом
Дивіться також:
порахувати трудовий стаж онлайн загальний стаж роботи калькулятор калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн обчислення стажу роботи калькулятор стажу роботи онлайн калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор трудового стажу онлайн україна розрахунок стажу роботи як розрахувати трудовий стаж україна трудовий стаж калькулятор калькулятор стажу роботи україна стаж роботи онлайн калькулятор онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор розрахунку трудового стажу розрахунок стажу роботи калькулятор стаж роботи калькулятор калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу україна калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор загального стажу роботи як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці калькулятор стажу роботи

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент