Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСType de litige réglementé par le CPC, le CPC ou le TAS

Судова інстанція, яка розглядає справуLe tribunal saisi de l'affaire

Судове провадженняLitige

Процесуальний строкTerme de procédure

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avertissement!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Pendant la quarantaine établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine, le délai de prescription est calculé en tenant compte des mesures visant à prévenir l'émergence, la propagation et la propagation d'épidémies, de pandémies de coronavirus (COVID-19) conformément à la loi ukrainienne "Sur Amendements à certains actes législatifs de l'Ukraine pour fournir des garanties sociales et économiques supplémentaires en rapport avec la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX du 30.03.2020, tel que modifié par la loi de l'Ukraine" sur les amendements à certains actes législatifs Lois de l'Ukraine sur les délais de procédure en action " quarantaine établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine afin de prévenir la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) " № 731-IX du 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.Pendant la quarantaine établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine pour prévenir la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), le tribunal, à la demande des parties et des personnes qui n'ont pas participé à l'affaire, si le tribunal a statué sur leurs droits, intérêts et (ou) obligations doivent (s'ils ont le droit de prendre les mesures procédurales pertinentes prévues dans le présent Code), renouveler les délais de procédure établis par les normes du présent Code, s'il reconnaît les raisons de leur omission comme valables et en raison des restrictions imposées dans le cadre de la quarantaine. Le tribunal peut renouveler la durée du mandat tant avant qu'après son expiration.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.Le tribunal, à la demande de la personne, prolonge le délai de procédure établi par le tribunal, si l'impossibilité d'effectuer l'action procédurale pertinente dans le délai spécifié est due à des restrictions imposées dans le cadre de la quarantaine.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Les tâches du pouvoir judiciaire sont l'examen correct et opportun des affaires. Le facteur le plus important déterminant l'efficacité de la justice est la protection en temps opportun des droits et des intérêts légitimes des personnes impliquées dans l'affaire. Afin de mettre en œuvre les tâches assignées à la justice, le droit procédural prévoit l'institution de délais de procédure.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Le délai de procédure est un certain laps de temps, qui est établi par la loi ou désigné par le tribunal pour exécuter certaines procédures procédurales.

Види судочинств Types de litiges

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Le contentieux civil est une forme d'exercice du pouvoir judiciaire, au cours de laquelle les conflits juridiques découlant des relations civiles, familiales et de certaines autres relations juridiques sont résolus. Les procédures civiles sont conduites par les tribunaux de juridiction générale. Cette procédure est réglementée par le Code de procédure civile.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Le contentieux commercial est une forme d'exercice du pouvoir judiciaire, au cours de laquelle sont résolus les conflits juridiques survenant dans le domaine des relations économiques. Le contentieux commercial est porté par les tribunaux de commerce spécialisés qui font partie du système des tribunaux de juridiction générale. Sa procédure est réglementée par le Code de Procédure Commerciale.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Le contentieux administratif est une forme d'exercice du pouvoir judiciaire, au cours de laquelle sont résolues des affaires juridiquement importantes qui surviennent dans le domaine des relations administratives en présence d'intérêt public. Les procédures administratives sont conduites par des juridictions administratives spécialisées qui font partie du système des juridictions de droit commun, conformément à la procédure établie par le Code de procédure administrative.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Інтервал часу Калькулятор часу
Дивіться також:
калькулятор строків під час дії карантину розрахунок процесуальних строків калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор строків у період карантину калькулятор строків ковід калькулятор строків covid поновлення та продовження процесуальних строків валютный калькулятор калькулятор валют поновлення процесуальних строків калькулятор строків карантин калькулятор строків під час карантину калькулятор строків між датами калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор строків карантинні особливості калькулятор строків covid19 калькулятор строків covid-19 калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор процесуальних строків калькулятор стажа онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент