Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняType de relations au sujet de la réglementation légale

Тип позовних вимогType de réclamations

Додаткові параметри Paramètres supplémentaires

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуCompte tenu de la suspension de la période de quarantaine

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Le calculateur prend en compte le temps de quarantaine (facultatif)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Pendant la quarantaine établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine, le délai de prescription est calculé en tenant compte des mesures visant à prévenir l'apparition, la propagation et la propagation d'épidémies, de pandémies de coronavirus (COVID-19) conformément à la loi ukrainienne "Sur Modifications de certains actes législatifs de l'Ukraine pour fournir des garanties sociales et économiques supplémentaires en rapport avec la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX du 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Le délai de prescription est le délai dans lequel une personne peut saisir le tribunal pour protéger ses droits ou intérêts civils (article 256 du Code civil de l'Ukraine).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Les bases du délai de prescription sont énoncées au chapitre 19 du Code civil de l'Ukraine. Le délai de prescription est divisé en général et spécial par les normes du Comité central de l'Ukraine.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Le délai général de prescription est fixé à trois ans (article 257 du Code civil de l'Ukraine).

Перебіг позовної давностіLe délai de prescription

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Le délai de prescription court à compter du jour où la personne a appris ou aurait pu avoir connaissance de la violation de son droit ou de la personne qui l'a violé (article 261 du Code civil de l'Ukraine).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Le délai de prescription est interrompu par la commission d'une action par une personne, qui indique la reconnaissance de sa dette ou autre obligation. Le délai de prescription est interrompu si une personne intente une action contre l'un de plusieurs débiteurs, ainsi que si l'objet de l'action n'est qu'une partie de la créance à laquelle le demandeur a droit (parties 1, 2 de l'article 264 du Code civil Code de l'Ukraine). Ainsi, l'interruption du délai de prescription implique qu'à la suite de certaines actions (ou de la confirmation de la reconnaissance par le débiteur d'une dette ou d'une autre obligation, ou de la créance du créancier contre un ou plusieurs débiteurs) le délai pertinent est terminé. Après cette interruption, le délai de prescription recommence à courir le jour suivant la confirmation de la reconnaissance par le débiteur d'une dette ou autre obligation ou après que le créancier a formé une réclamation contre un ou plusieurs débiteurs (situation juridique,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Selon l'article 264 du Code civil de l'Ukraine, l'interruption du délai de prescription prévoit l'existence de deux délais - avant et après l'interruption. Le nouveau terme commence immédiatement à partir du moment où le terme original a été interrompu. Les motifs d'interruption de la prescription sont exhaustifs et ne font pas l'objet d'une interprétation étendue.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Selon l'art. 263 du Code civil de l'Ukraine, le délai de prescription est suspendu : 1) si le dépôt de la demande a été empêché par un événement extraordinaire ou inévitable dans ces conditions (force majeure) ; 2) en cas de report de l'exécution de l'obligation (moratoire) pour les motifs établis par la loi ; 3) en cas de suspension de la loi ou d'un autre acte juridique normatif réglementant les relations pertinentes ; 4) si le demandeur ou le défendeur est membre des Forces armées ukrainiennes ou d'autres formations militaires établies conformément à la loi et transférées sous la loi martiale. Dans ces circonstances, le délai de prescription est suspendu pour la durée de ces circonstances. A compter de la date de la cessation des circonstances qui ont motivé la suspension de la prescription, la prescription se poursuit compte tenu du temps écoulé avant sa suspension.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Laisser la réclamation sans considération n'arrête pas le délai de prescription.

Застосування позовної давностіApplication du délai de prescription

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Le tribunal n'applique le délai de prescription que lorsqu'il existe des motifs de satisfaire la demande. C'est-à-dire qu'avant d'appliquer le délai de prescription, le tribunal doit rechercher et indiquer dans la décision de justice si le droit ou l'intérêt juridiquement protégé du demandeur, pour la protection duquel il a fait appel devant le tribunal. Si un tel droit ou intérêt n'est pas violé, le tribunal refuse de satisfaire la demande en raison de son infondation. Ce n'est que s'il est établi que le droit ou l'intérêt légalement protégé de la personne a été violé, mais que le délai de prescription a expiré et que l'autre partie au litige a fait une déclaration, le tribunal rejette la demande en raison de l'expiration du délai de prescription . Telle est la position des juridictions en matière contentieuse (notamment l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour de cassation du 22 mai 2018 dans l'affaire № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьPrescription spéciale

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.L'article 258 du Code civil de l'Ukraine stipule que pour certains types de réclamations, la loi peut établir un délai de prescription spécial : réduit ou plus long par rapport au délai de prescription général de trois ans.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Le délai de prescription spécial est prévu par les normes du Comité central de l'Ukraine, les normes du Code de la famille de l'Ukraine, le Code du travail de l'Ukraine, les lois de l'Ukraine.

Судова практикаPratique judiciaire

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Bien que la question de l'application de la prescription dépende des circonstances de chaque cas particulier, cette question a été examinée à plusieurs reprises par les cours de cassation.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).La Grande Chambre de la Cour suprême a finalement déterminé que, étant donné que le manquement du débiteur à une obligation pécuniaire donne au créancier le droit de percevoir les montants prévus à l'article 625 du Code civil de l'Ukraine pour toute la durée du retard, c'est-à-dire ce retard est une infraction continue. % par an naît du moment de la violation de l'obligation pécuniaire jusqu'à son élimination et se limite aux trois dernières années précédant le dépôt d'une telle créance, si l'obligation principale du débiteur n'est pas remplie (décision du 08.11.2019 dans l'affaire № 127/15672/16-c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Selon l'avis juridique de la Grande Chambre de la Cour suprême, la loi ne lie pas la prescription avec l'adoption d'une décision de justice sur la violation des droits individuels. Par conséquent, le délai de prescription court à compter du jour où le demandeur a appris ou aurait pu avoir connaissance de la violation de son droit, et non du jour où cette violation a été constatée par une décision de justice. La loi ne lie pas non plus la prescription de l'action en revendication, ni avec la conclusion de certaines transactions concernant les biens du demandeur, ni avec le transfert effectif des biens par le contrevenant qui a illégalement saisi les biens du demandeur à d'autres personnes (décision du 26.11 .2019 dans le cas 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Les termes « appris » et « pourrait apprendre » utilisés à l'article 261 du Code civil de l'Ukraine - la Grande Chambre de la Cour suprême a noté qu'une analyse comparative de ces termes permet de conclure à une présomption de la possibilité et de l'obligation d'une personne connaître l'état de ses droits de propriété. Par conséquent, il ne suffit pas de prouver que le demandeur n'était pas au courant de la violation de son droit civil et, pour cette raison, n'a pas cherché à se protéger devant les tribunaux. Le demandeur doit également prouver qu'il n'a pas pu prendre connaissance de la violation de ses droits civils (décision du 11 septembre 2019 dans l'affaire № 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор пені Кількість днів Стаж роботи Плюс кількість днів
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності covid-19 розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор терміну позовної давності covid термін позовної давності за жкх covid-19 термін позовної давності по жкх карантин розрахунок строку позовної давності під час карантину розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid розрахунок терміну позовної давності covid розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент