Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Date de début (inclus)

Кінцева дата (включно)Date de fin (incluse)

Додаткові параметри Paramètres supplémentaires

Точність, знаки після комиPrécision, décimales

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Inflation - la dépréciation de la monnaie et des fonds non monétaires, accompagnée d'une hausse des prix des biens et services. L'indice d'inflation est l'indicateur le plus important qui caractérise le taux d'inflation. L'indice d'inflation (indice des prix à la consommation) est un indicateur qui caractérise l'évolution du niveau général des prix des biens et services pour la population sur une période de temps. L'indice d'inflation est l'indicateur le plus important qui caractérise le taux d'inflation.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. En Ukraine, l'indice d'inflation est calculé depuis 1991. Le calcul est effectué sur la base des données sur l'évolution des prix obtenues par l'enregistrement mensuel des prix et des biens sur le marché de consommation dans les régions et les villes du pays par le Département des statistiques des prix du Service national des statistiques d'Ukraine. L'ensemble de biens de consommation représentatif, sur la base duquel l'indice des prix à la consommation est calculé, comprend 335 articles de biens (services), dont 136 articles de produits alimentaires, 147 articles de produits non alimentaires et 52 types de services.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. L'indice d'inflation permet d'analyser et de prévoir les processus de prix, à savoir : révision du revenu monétaire, recalcul des loyers, recalcul des montants de la dette conformément aux décisions de justice, indexation du revenu monétaire, recalcul des salaires nominaux en indicateurs réels et autres.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Le droit du créancier d'exiger le paiement de la dette, compte tenu de l'indice d'inflation, est un moyen de protéger ses droits et intérêts de propriété, dont l'essence est de rembourser les pertes matérielles du créancier résultant de la dépréciation des fonds monétaires. Ainsi, l'augmentation de l'inflation s'accumule sur le montant de la dette et constitue une sorte de compensation pour les pertes liées à l'exécution de mauvaise foi des obligations monétaires.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Selon la deuxième partie de l'article 625 du Code civil de l'Ukraine, le débiteur qui est en retard sur l'obligation monétaire, à la demande du créancier est tenu de payer le montant de la dette, en tenant compte de l'indice d'inflation établi pour toute la période de retard.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Le montant de la dette, en tenant compte de l'indice d'inflation, doit être calculé sur la base de l'indice d'inflation pour chaque mois (année) de retard, que l'indice d'inflation ait été inférieur à un ou non (c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'inflation mais de déflation) [décision de la Cour suprême économique d'Ukraine du 05.04.2011 № 23/466 et la lettre de la Cour suprême d'Ukraine "Recommandations sur la procédure d'application des indices d'inflation dans les affaires judiciaires" du 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Les pertes d'inflation sont calculées en multipliant le montant de la dette par l'indice d'inflation global pour la période de paiement en souffrance. Dans ce cas, le montant de la dette née de 1 à 15 jours du mois est indexé en tenant compte de ce mois, et si le montant de la dette née de 16 à 31 jours du mois, le calcul commence le mois suivant. De même, si la dette est remboursée du 1er au 15 du mois, les pertes d'inflation sont calculées sans tenir compte de ce mois, et si du 16 au 31 du mois, les pertes d'inflation sont calculées en tenant compte de ce mois. normes de droit positif distinctes du 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: L'indice d'inflation agrégé est calculé par la formule

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Indice d'inflation cumulée] = [Indice 1 (%)] x [Indice 2 (%)] x [Indice 3 (%)] x ... x [Indice N (%)]
Où:
[Indice d'inflation agrégé] - l'indice d'inflation agrégé pour une certaine période.
[Indice 1 (%)] - indice d'inflation pour le premier mois de la période.
[Indice 2 (%)] - indice d'inflation pour le deuxième mois de la période.
[Indice 3 (%)] - indice d'inflation pour le troisième mois de la période.
[Indice N (%)] - indice d'inflation pour le dernier mois de la période.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Кількість днів Калькулятор пені

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент