Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміLe montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal en un montant fixe

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівLe mois de base pour établir la pension alimentaire

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Dernier mois de calcul (inclus)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Le calcul de l'indice des prix à la consommation pour l'indexation du montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal en un montant monétaire fixe est effectué à partir du mois au cours duquel la pension alimentaire est attribuée.

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).L'indexation du revenu monétaire de la population est un mécanisme d'augmentation du revenu monétaire de la population établi par les lois et autres actes juridiques normatifs de l'Ukraine, qui permet de compenser partiellement ou totalement l'augmentation des biens et services de consommation (article 1 de la loi de Ukraine « Sur l'indexation des revenus en espèces »).

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Selon l'article 184 du Code de la famille de l'Ukraine, le montant de la pension alimentaire déterminé par un tribunal ou un accord entre les parents d'un montant fixe est soumis à une indexation annuelle conformément à la loi, à moins que le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire n'en conviennent autrement. A la demande du bénéficiaire de la pension alimentaire, l'indexation peut être effectuée par le tribunal pour une autre période.

Умови проведення індексаціїConditions d'indexation

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Le paragraphe 104 de la procédure d'indexation du revenu monétaire de la population, approuvée par le Cabinet des ministres de l'Ukraine en date du 17 juillet 2003 № 1078 (ci-après - la procédure) stipule que le calcul de l'indice des prix à la consommation pour l'indexation de la pension alimentaire déterminé par le tribunal d'un montant fixe dans lequel une pension alimentaire est attribuée.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.Pour une pension alimentaire déterminée par le tribunal d'un montant fixe, qui a été attribuée avant juin 2016, le calcul de l'indice des prix à la consommation pour l'indexation est effectué à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi ukrainienne du 17 mai 2016 Non 1368-VIII "Sur les modifications de certaines lois de l'Ukraine concernant l'indexation du montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal en un montant monétaire fixe", c'est-à-dire depuis juin 2016.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.Dans ce cas, le montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal en un montant fixe, ainsi que le montant de l'indexation ne doit pas dépasser 50 % du revenu monétaire du payeur de pension alimentaire.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).L'indexation du revenu monétaire de la population est effectuée lorsque la valeur de l'indice des prix à la consommation dépasse le seuil d'indexation, qui est fixé à 103 % (deuxième alinéa du paragraphe 11 de la Procédure).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.La pension alimentaire est indexée sur le niveau de subsistance établi pour un enfant de l'âge approprié.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Selon le paragraphe 6 de la procédure, l'indexation du montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal dans un montant fixe est effectuée par les entreprises, les institutions, les organisations, les particuliers - les entrepreneurs qui procèdent aux déductions appropriées de la pension alimentaire sur le revenu de leur payeur.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.L'indexation de cette pension alimentaire est effectuée aux frais du payeur de pension alimentaire.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.L'indexation du montant de la pension alimentaire, déterminé en un montant fixe, est effectuée, sauf disposition contraire dans l'acte exécutif ou dans l'entente entre les parents sur le paiement de la pension alimentaire pour enfants, l'exécuteur testamentaire en la manière prescrite par le Conseil des ministres de Ukraine. L'indexation de la pension alimentaire est effectuée annuellement, à partir de la deuxième année suivant la détermination du montant de la pension alimentaire.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.En cas d'indexation du montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal en un montant monétaire fixe par un exécuteur testamentaire public ou privé, le calcul de l'indice des prix à la consommation est effectué en utilisant un total cumulé, à compter de l'année suivante à partir du mois correspondant au mois de l'établissement du montant de la pension alimentaire.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Si le demandeur envoie le document d'exécution directement à l'entreprise, l'institution, l'organisation, l'individu - l'entrepreneur ou l'individu spécifié dans la première partie de l'article 7 de la loi de l'Ukraine "sur la procédure d'exécution", indexation du montant de la pension alimentaire déterminé dans un montant fixe est effectuée, sauf disposition contraire dans le document exécutif ou dans l'accord entre les parents sur le paiement d'une pension alimentaire pour enfants, conformément à la loi de l'Ukraine "sur l'indexation du revenu monétaire de la population".

Проведення індексації за минулий часRéaliser l'indexation pour le temps passé

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Le tribunal peut accorder une pension alimentaire pour le passé, mais pas plus de dix ans (deuxième partie de l'article 191 du Code de la famille de l'Ukraine). Dans le même temps, l'argent collecté pour le passé doit également être indexé. Les paiements seront indexés séparément pour chaque période, en fonction de l'évolution du niveau de subsistance au cours de chaque trimestre.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Подвійна ставка НБУ Кількість днів Інтервал часу Калькулятор інфляції
Дивіться також:
калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор індексації орендної плати калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор по сплаті аліментів калькулятор індексації розрахувати суму індексації аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації з плати калькулятор індексації зарплати калькулятор індексації аліментів калькулятор розрахунку аліментів калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації заробітної плати калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор індексації пенсії онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор аліментів калькулятор індексації орендної плати за землю порядок індексації аліментів калькулятор індексації боргу індексація аліментів калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент