Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор індексації аліментів онлайн розрахунокCalculateur d'indexation de pension alimentaire en ligne

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Bientôt [en développement]

Калькулятор знаходиться у розробці.Le calculateur est en cours de développement.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Vous pouvez attirer l'attention des développeurs pour accélérer le travail en cliquant sur le bouton [Accélérer]. Aussi, pour recevoir un message, indiquez-le dans le champ approprié ci-dessous.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEnvoyez ce calculateur par e-mail pour commencer

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде вислане повідомленняLe courrier auquel le message sera envoyé

** - рекомендоване поле

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).L'indexation du revenu monétaire de la population est un mécanisme d'augmentation du revenu monétaire de la population établi par les lois et autres actes juridiques normatifs de l'Ukraine, qui permet de compenser partiellement ou totalement l'augmentation des biens et services de consommation (article 1 de la loi de Ukraine « Sur l'indexation des revenus en espèces »).

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Selon l'article 184 du Code de la famille de l'Ukraine, le montant de la pension alimentaire déterminé par un tribunal ou un accord entre les parents d'un montant fixe est soumis à une indexation annuelle conformément à la loi, à moins que le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire n'en conviennent autrement. A la demande du bénéficiaire de la pension alimentaire, l'indexation peut être effectuée par le tribunal pour une autre période.

Умови проведення індексаціїConditions d'indexation

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Le paragraphe 104 de la procédure d'indexation du revenu monétaire de la population, approuvée par le Cabinet des ministres de l'Ukraine en date du 17 juillet 2003 № 1078 (ci-après - la procédure) stipule que le calcul de l'indice des prix à la consommation pour l'indexation de la pension alimentaire déterminé par le tribunal d'un montant fixe dans lequel une pension alimentaire est attribuée.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".Pour une pension alimentaire déterminée par le tribunal d'un montant fixe, nommé avant juin 2016, le calcul de l'indice des prix à la consommation pour l'indexation est effectué à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi ukrainienne du 17 mai 2016 № 1368-VIII " Sur les modifications de certaines lois de l'Ukraine indexation du montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal dans un montant fixe ".

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.Dans ce cas, le montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal en un montant fixe, ainsi que le montant de l'indexation ne doit pas dépasser 50 % du revenu monétaire du payeur de pension alimentaire.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).L'indexation du revenu monétaire de la population est effectuée lorsque la valeur de l'indice des prix à la consommation dépasse le seuil d'indexation, qui est fixé à 103 % (deuxième alinéa du paragraphe 11 de la Procédure).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.La pension alimentaire est indexée sur le niveau de subsistance établi pour un enfant de l'âge approprié.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Selon le paragraphe 6 de la procédure, l'indexation du montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal dans un montant fixe est effectuée par les entreprises, les institutions, les organisations, les particuliers - les entrepreneurs qui procèdent aux déductions appropriées de la pension alimentaire sur le revenu de leur payeur.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.L'indexation de cette pension alimentaire est effectuée aux frais du payeur de pension alimentaire.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.L'indexation du montant de la pension alimentaire, déterminé en un montant fixe, est effectuée, sauf disposition contraire dans l'acte exécutif ou dans l'entente entre les parents sur le paiement de la pension alimentaire pour enfants, l'exécuteur testamentaire en la manière prescrite par le Conseil des ministres de Ukraine. L'indexation de la pension alimentaire est effectuée annuellement, à partir de la deuxième année suivant la détermination du montant de la pension alimentaire.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Si le demandeur envoie le document d'exécution directement à l'entreprise, l'institution, l'organisation, l'individu - l'entrepreneur ou l'individu spécifié dans la première partie de l'article 7 de la loi de l'Ukraine "sur la procédure d'exécution", indexation du montant de la pension alimentaire déterminé dans un montant fixe est effectuée, sauf disposition contraire dans le document exécutif ou dans l'accord entre les parents sur le paiement d'une pension alimentaire pour enfants, conformément à la loi de l'Ukraine "sur l'indexation du revenu monétaire de la population".

Проведення індексації за минулий часRéaliser l'indexation pour le temps passé

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Le tribunal peut accorder une pension alimentaire pour le passé, mais pas plus de dix ans (deuxième partie de l'article 191 du Code de la famille de l'Ukraine). Dans le même temps, l'argent collecté pour le passé doit également être indexé. Les paiements seront indexés séparément pour chaque période, en fonction de l'évolution du niveau de subsistance au cours de chaque trimestre.

Дивіться також:
розрахунок індексації калькулятор індексації зарплати калькулятор індексації індексація аліментів калькулятор індексації державна служба статистики розрахунок аліментів онлайн калькулятор аліментів порядок індексації аліментів калькулятор розрахунку індексації калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації орендної плати калькулятор індексації боргу калькулятор по сплаті аліментів калькулятор індексації заробітної плати ціна позову про стягнення аліментів калькулятор індексації онлайн калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації орендної плати за землю індексація аліментів онлайн калькулятор онлайн калькулятор індексації індексація аліментів калькулятор таблиця індексації пеня за несплату аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент