Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Запитання й відповідіQuestions et réponses

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?A qui sont facturés les frais de justice ?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Selon quelle formule doit être calculée la pénalité pour non-paiement ou paiement tardif de la pension alimentaire ?

За якою формулою розраховуються 3% річних?Selon quelle formule sont calculés les 3% par an ?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Quelle est la formule de calcul des intérêts pour chaque jour ?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Quelle est la formule de calcul des intérêts pour l'année ?

Ким проводиться індексація аліментів?Qui indexe la pension alimentaire ?

Мінімальна заробітна плата цеc'est le salaire minimum

Ціна позову цеLe prix du procès c'est ça

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?Le montant de la pénalité peut-il dépasser le taux d'escompte double de la Banque nationale d'Ukraine ?

Чи може суд зменшити штраф?Le tribunal peut-il réduire l'amende?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?Est-il possible d'infliger une amende et une pénalité pour exécution tardive de l'obligation ?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Les termes du contrat peuvent-ils exclure la responsabilité pour manquement intentionnel à une obligation ?

Чи підлягає індексації сума аліментів?Le montant de la pension alimentaire est-il indexé ?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Y a-t-il une responsabilité pour non-paiement de la pension alimentaire?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?La pénalité pour chaque jour de retard est-elle légale ?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Qu'est-ce que le paiement d'intérêts pour l'utilisation de l'argent d'autrui ?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Quelle est la pénalité pour le montant de la dette fiscale?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Quel est le calcul des pertes d'inflation?

Що таке облікова ставка Національного банку?Quel est le taux d'escompte de la Banque nationale ?

Що таке процесуальні строки?Quels sont les délais de procédure ?

Що таке інфляція?Qu'est-ce que l'inflation ?

Як визначається розмір аліментів?Comment est déterminé le montant de la pension alimentaire ?

Як визначається ціна позову?Comment est déterminé le prix de la créance ?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Comment régler un litige sur le montant des arriérés de pension alimentaire ?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Comment la déflation est-elle prise en compte dans le calcul des pertes d'inflation ?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Comment est fixé le salaire minimum ?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Comment réparer les dommages causés par le non-respect des termes du contrat ?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Comment calculer le montant total de l'amende pour non-paiement ou paiement tardif de la pension alimentaire ?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Comment calculer la pension alimentaire ?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Comment calculer la pénalité au double du taux de la NBU ?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Comment calculer la pénalité au taux d'actualisation de la NBU ?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Comment calculer l'indice d'inflation agrégé ?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Quelle est la responsabilité du paiement tardif des services publics consommés?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Quelle est la formule de pénalité en pourcentage pour chaque jour ?

Яка формула пені у відсотках річних?Quelle est la formule de pénalité en pourcentage par an?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Quelle est la formule de calcul de la pénalité pour le montant de la dette fiscale ?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Quelle est la formule de calcul des pertes d'inflation ?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Quelle est la procédure pour accumuler des intérêts sur la pension alimentaire?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Quel est le montant des intérêts sur le montant de la dette fiscale ?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Quel est le délai de prescription pour demander au tribunal de recouvrer des dettes pour les services publics?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Quel est le délai de prescription pour demander au tribunal de percevoir une amende pour les services publics?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Quel document normatif réglemente l'établissement des sanctions dans le contrat ?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Quels sont les frais de contentieux ?

Які правові підстави виникнення неустойки?Quelles sont les bases légales de la sanction ?

Які підстави нарахування 3% річних?Quels sont les motifs pour facturer 3% par an?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de retard dans l'exécution des obligations ?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Quelles sanctions sont prévues dans les relations économiques ?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Quelles sanctions sont prévues en droit civil ?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Calculatrice juridique est un outil utile pour simplifier et optimiser la mise en œuvre des calculs juridiques conformément à la législation actuelle de l'Ukraine et au-delà.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Selon vos besoins, vous pouvez utiliser une calculatrice séparée ou consolidée.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. En général, les capacités des calculatrices individuelles répondront à la plupart des besoins, mais pour un avocat professionnel, il existe une solution professionnelle. La calculatrice professionnelle fournit un calcul consolidé, vous permet de calculer la dette sur la liste des documents principaux, en tenant compte des exigences de la loi, de spécifier des délais individuels, de définir des paramètres individuels et vous permet d'enregistrer le calcul pour une édition et un recalcul ultérieurs à ce jour. La calculatrice professionnelle vous permettra d'effectuer facilement des calculs même complexes, de télécharger le document dans un format pratique, d'apporter les modifications nécessaires et de le joindre au paquet de documents juridiques sans trop d'effort.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Les types de calculs suivants sont pris en charge (la liste s'allonge constamment)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;calcul du montant de la dette pour une ou plusieurs obligations ;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;l'inflation accumulée sur le montant de la dette ;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;accumulation de 3% par an pour retard dans l'exécution des obligations ;
 • нарахування процентів за користування коштами ;accumulation d'intérêts pour l'utilisation des fonds;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;l'accumulation d'intérêts pour l'exécution tardive des obligations monétaires sous la forme d'intérêts ou de taux NBU ;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;accumulation d'intérêts d'un montant égal au double du taux d'actualisation de la NBU ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;accumulation d'intérêts d'un montant de 120% du taux d'actualisation de la NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;accumulation d'intérêts pour les services publics d'un montant de 0,01 % pour chaque jour ;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .accumulation d'intérêts pour paiement tardif de la pension alimentaire.
 • та інші ...et autre ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Les calculs sont effectués en tenant compte des données actuelles, y compris

 • індекси інфляції ,indices d'inflation,
 • облікові ставки НБУ ,taux d'actualisation NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,prescriptions générales et particulières,
 • норми законодавства.normes de la législation.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Les résultats du calcul sous forme de document texte comprennent

 • підсумок розрахунку;le résultat du calcul ;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tableaux avec liste des documents et calcul de la dette ;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;justification normative des termes appliqués et des sanctions accumulées ;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;formules utilisées dans le calcul;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;des tableaux avec des calculs de sanctions sur la base des données des utilisateurs et des index officiels ;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Annexes : données officielles sur l'indice d'inflation NBU et/ou le taux d'actualisation pour la période requise.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент