Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:Le montant du revenu à partir duquel la pension alimentaire est payée (le cas échéant), y compris

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівDate de calcul de la pension alimentaire

Кількість дітей віком до 6-ти роківNombre d'enfants de moins de 6 ans

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиNombre d'enfants de 6 à 18 ans, ou jusqu'à 23 ans, si l'enfant majeur poursuit ses études et a besoin d'une aide financière

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Selon l'article 182 du Code de la famille de l'Ukraine, le montant minimum garanti de pension alimentaire pour un enfant ne peut être inférieur à 50 pour cent du niveau de subsistance d'un enfant de l'âge approprié.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:Selon l'article 183 du Code de la famille de l'Ukraine, le montant de la pension alimentaire dans la part des revenus (revenus) de la mère, du père de l'enfant est déterminé

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.Il appartient aux parents d'entretenir l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. Et par accord entre les parents de l'enfant, l'un d'eux qui vit séparément de l'enfant peut participer à son entretien en espèces et (ou) en nature (partie 2 de l'article 181 du Code de la famille de l'Ukraine). Toutefois, si l'un des parents refuse de payer la pension alimentaire, le mode de perception de la pension alimentaire détermine la décision du tribunal à la demande de l'autre parent de l'enfant. Il existe donc deux manières de payer une pension alimentaire : volontaire ou forcée.

Добровільна сплата аліментівPaiement volontaire d'une pension alimentaire

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Elle est effectuée sur la base d'une demande de l'un des parents de déduire la pension alimentaire pour enfant de son salaire, pension, bourse (partie 1 de l'article 187 du Code de la famille de l'Ukraine). Le montant et la durée du recouvrement de la pension alimentaire sont indiqués dans la demande, laquelle peut être retirée à tout moment. Il est déposé par le père (mère) sur le lieu de travail, d'étude, organisme PFU, qui effectue les versements, dont une pension alimentaire sera déduite.

Примусове стягнення аліментівLe recouvrement forcé de la pension alimentaire

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.La pension alimentaire obligatoire est déduite des gains (revenus) de l'un des parents selon les documents judiciaires et les documents des exécuteurs testamentaires publics ou privés. Pour ce faire, l'un des parents, avec qui vit l'enfant, intente une action en justice, reçoit une décision de justice positive et un titre exécutoire.

Розміри аліментівMontants de la pension alimentaire

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).La pension alimentaire d'un enfant est attribuée soit en tant que part des revenus de sa mère, de son père, soit en un montant fixe au choix des parents ou autres représentants légaux de l'enfant avec qui l'enfant vit (partie 3 de l'article 181 du Code de la famille Code de l'Ukraine).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).La part des revenus (revenus) de la mère, du père, qui sera perçue comme pension alimentaire pour enfants, est déterminée par le tribunal (partie 1 de l'article 183 du Code de la famille de l'Ukraine).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).Cependant, comme déjà mentionné, le parent ou autre représentant légal de l'enfant avec qui l'enfant vit a le droit de demander au tribunal une ordonnance du tribunal pour percevoir une pension alimentaire d'un montant de : un enfant - 1/4, deux enfants - 1/3, pour trois enfants ou plus - 1/2 des gains (revenus) du payeur de pension alimentaire, mais pas plus de 10 minimums de subsistance par enfant de l'âge approprié pour chaque enfant (Partie 5 de l'article 183 du Code de la famille d'Ukraine).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.À la demande du bénéficiaire, le tribunal peut déterminer le montant de la pension alimentaire d'un montant fixe (partie 1 de l'article 184 du Code de la famille de l'Ukraine). Toutefois, ce montant de pension alimentaire sera indexé annuellement conformément à la loi, sauf si le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire en ont convenu autrement.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.Dans le même temps, la partie 2 de l'art. 182 du Code de la famille de l'Ukraine stipule que le montant de la pension alimentaire doit être nécessaire et suffisant pour assurer le développement harmonieux de l'enfant.

Тому встановлені:donc installé

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівIndexation des pensions alimentaires

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).Le montant de la pension alimentaire déterminé par un tribunal ou une entente entre les parents en un montant fixe est indexé annuellement conformément à la loi, à moins que le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire n'en aient convenu autrement. Selon la demande du bénéficiaire de la pension alimentaire, l'indexation peut être effectuée par le tribunal pour une autre période (partie 2 de l'article 184 du Code de la famille de l'Ukraine).

З яких доходів утримують аліментиSur quel revenu la pension alimentaire est-elle retenue

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.La liste des types de revenus qui sont pris en compte lors de la détermination du montant de la pension alimentaire pour l'un des conjoints, enfants, parents, autres personnes, déterminé par la résolution du Conseil des ministres du 26.02.1993 № 146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:La pension alimentaire est retenue sur tous les types de revenus et rémunérations complémentaires, tant pour l'emploi principal que pour le travail à temps partiel, y compris

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Індексація аліментів Калькулятор пені Калькулятор 3% річних
Дивіться також:
на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина добровільна сплата аліментів розрахунок аліментів приклад індексація аліментів в україні калькулятор по сплаті аліментів калькулятор розрахунку аліментів індексація аліментів приклад індексація аліментів калькулятор індексації аліментів розрахунок аліментів онлайн калькулятор аліментів онлайн розрахунок аліментів від зарплати в україні розмір аліментів на двох дітей порядок індексації аліментів розмір аліментів на 1 дитину калькулятор аліментів розрахунок аліментів розрахунок заборгованості зі сплати аліментів розмір аліментів нарахування аліментів розрахувати суму індексації аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор індексація аліментів калькулятор 1/3 частина аліментів це скільки пеня за несплату аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент