Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВDependiendo del resultado deseado: la cantidad con IVA, o la cantidad sin IVA, o la cantidad de IVA

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахTasa de impuesto al valor agregado en porcentaje

Додаткові параметри Parámetros adicionales

Точність, знаки після комиPrecisión, lugares decimales

Результат розрахунку суми числом та прописом:El resultado de calcular la cantidad en números y palabras

 • нарахування ПДВ на введену суму;acumulación de IVA sobre el monto ingresado;
 • виділення ПДВ з введеної суми;asignación del IVA del monto ingresado;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.cálculo de importes a partir del importe del IVA.

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).El impuesto al valor agregado (en adelante, el IVA) es un impuesto indirecto que se incluye en el precio de los bienes (obras, servicios) y lo paga el comprador, pero su contabilidad y transferencia al presupuesto del estado la lleva a cabo el vendedor (agente fiscal) .

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:La contabilidad del IVA en una empresa registrada como contribuyente del IVA consiste en la contabilidad de dichos componentes

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).Un crédito fiscal es el monto por el cual un contribuyente del impuesto al valor agregado tiene derecho a reducir la obligación tributaria para el período de declaración (el monto del IVA pagado por dicha empresa como parte del valor de los bienes, obras, servicios comprados a otro contribuyente del IVA o pagado en la aduana) ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).Obligación tributaria: la cantidad de fondos que el contribuyente, incluido el agente fiscal, debe pagar al presupuesto como impuesto o tasa sobre la base, en la forma y dentro del plazo especificado por la ley tributaria (incluida la cantidad determinada por el contribuyente en los pagarés fiscales y no pagados en el plazo legal).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.El pagador transfiere al presupuesto el importe del IVA, que es la diferencia entre la obligación tributaria y el crédito fiscal.

Об'єкт оподаткуванняObjeto de la tributación

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:Son objeto de tributación las operaciones de los contribuyentes con

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;suministro de bienes, cuyo lugar de suministro se encuentra en el territorio aduanero de Ucrania, de conformidad con el artículo 186 del Código Fiscal de Ucrania, incluidas las transacciones de transferencia gratuita y transferencia de propiedad de la garantía al prestatario (acreedor), bienes transferido en términos de crédito de bienes, así como la transferencia del objeto de arrendamiento financiero para uso del arrendatario / arrendatario;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;suministro de servicios, cuyo lugar de suministro se encuentra en el territorio aduanero de Ucrania, de conformidad con el artículo 186 del Código Fiscal de Ucrania;
 3. ввезення товарів на митну територію України;importación de mercancías en el territorio aduanero de Ucrania;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;exportación de mercancías fuera del territorio aduanero de Ucrania;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.prestación de servicios para el transporte internacional de pasajeros y equipaje y carga por ferrocarril, carretera, transporte marítimo y fluvial y aéreo.

Розміри ставок податкуEl tamaño de las tasas impositivas

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:De acuerdo con el artículo 193 del Código Fiscal de Ucrania, las tasas impositivas se establecen a partir de la base imponible en las siguientes cantidades

 • 20 відсотків;20 por ciento;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 por ciento para transacciones de suministro en el territorio aduanero de Ucrania e importación al territorio aduanero de Ucrania de productos agrícolas clasificados según los siguientes códigos según UKT FEA: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (para leche entera), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, salvo las operaciones de importación en el territorio aduanero de Ucrania de las mercancías especificadas en el párrafo 197.18 del artículo 197 del Código Fiscal de Ucrania.
 • 0 відсотків;0 por ciento;
 • 7 відсотків по операціях з:7 por ciento en transacciones con
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;suministro en el territorio aduanero de Ucrania e importación en el territorio aduanero de Ucrania de medicamentos autorizados para la producción y uso en Ucrania e inscritos en el Registro Estatal de Medicamentos, así como dispositivos médicos inscritos en el Registro Estatal de Equipos Médicos y Dispositivos Médicos o cumplir con los requisitos de los reglamentos técnicos pertinentes, que están confirmados por el documento de conformidad, y están permitidos para su comercialización y/o puesta en funcionamiento y aplicación en Ucrania;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;suministro en el territorio aduanero de Ucrania e importación en el territorio aduanero de Ucrania de medicamentos, dispositivos médicos y/o equipos médicos aprobados para su uso en ensayos clínicos autorizados por el órgano ejecutivo central, que garantiza la formación de la política estatal en el campo de la salud cuidado 'yo;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;prestación de servicios de exhibición (dirección) de obras de teatro, ópera, ballet, música, conciertos, coreografías, marionetas, circo, sonido, luz y otras representaciones, producciones, representaciones de grupos artísticos profesionales, grupos artísticos, actores e intérpretes (directores de fotografía), cinematografía premios er, eventos culturales y artísticos;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;prestación de servicios para la exhibición de obras musicales originales, demostración de proyectos de exhibición, realización de excursiones para grupos y visitantes individuales a museos, zoológicos y reservas, visitas a sus territorios e instalaciones por parte de los visitantes;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;prestación de servicios de distribución, demostración, anuncio público y exhibición pública de películas adaptadas de acuerdo con la legislación en versiones en idioma ucraniano para personas con discapacidad visual y auditiva;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).prestación de servicios de alojamiento temporal (alojamiento) prestados por hoteles e instalaciones de alojamiento temporal similares (clase 55.10 grupo 55 NACE DK 009: 2010).

Розраховується за формулою: Calculado por la fórmula

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [IVA] = [Coste] × [tasa de IVA (%)] / 100%
Donde:
[Valor]: el valor de la transacción del contribuyente que está sujeta a impuestos.
[Tasa de IVA (%)]: el tamaño de la tasa impositiva de la base imponible.

Нормативна базаMarco normativo

Корисні калькулятори:

Розрахунок 20% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ Калькулятор пені Калькулятор 3% річних Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор пдф як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор пдв єсв калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор ин калькулятор калькулятор валют калькулятор податку податок на додаткову вартість товарів акт калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор стажа онлайн калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют розрахунок земельного податку як розрахувати пеню за несплату податку калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор дат калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор 14 пдв калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор по штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку калькулятор ндс

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент