Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Próximamente [en desarrollo]

Калькулятор знаходиться у розробці.La calculadora está en desarrollo.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Puede llamar la atención de los desarrolladores para acelerar el trabajo haciendo clic en el botón [Acelerar]. Además, para recibir un mensaje, indíquelo en el campo correspondiente a continuación.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEnvíe esta calculadora por correo electrónico para comenzar

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде вислане повідомленняEl correo al que se enviará el mensaje.

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").La incapacidad temporal para el trabajo es la incapacidad de una persona por enfermedad, lesión u otras causas, independientemente del hecho de la incapacidad (parto, cuarentena, atención de pacientes, etc.), que tiene una reversión temporal bajo la influencia del tratamiento y la rehabilitación, dura hasta la recuperación o el establecimiento de un grupo de discapacidad, y en caso de otras razones, hasta el final de las razones del despido. La incapacidad laboral temporal de las personas aseguradas se certifica mediante un certificado de incapacidad laboral (párrafo 1.3 del Reglamento sobre el examen de la incapacidad laboral temporal).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".El beneficio de incapacidad temporal se proporciona a la persona asegurada en forma de apoyo material, que compensa total o parcialmente la pérdida de salarios (ingresos), en caso de uno de los eventos asegurados de conformidad con el Artículo 22 de la Ley de Ucrania "Sobre Seguro Social Obligatorio del Estado".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.En caso de incapacidad laboral temporal de la persona asegurada durante el período de resolución de la disputa sobre la ilegalidad de su despido, la prestación por incapacidad se otorga sujeta a la reanudación de la persona asegurada en el trabajo a partir de la fecha de dicha decisión por parte de la autoridad competente.

Розрахунковий період для отримання допомогиPeriodo estimado de asistencia

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиPlazo de prescripción de la asistencia

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.El beneficio de incapacidad temporal se otorga a los empleados que lo solicitaron a más tardar 12 meses completos después del mes en que cae el día de la recuperación (invalidez). No existe prescripción para el pago de los primeros cinco días de incapacidad temporal para el trabajo a cargo del empleador.

Обчислення середньоденної заробітної платиCálculo del salario medio diario

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).El salario diario promedio del hospital se determina por separado para cada lugar de trabajo (básico, a tiempo parcial).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).El salario medio diario (ingresos, prestaciones en metálico) se calcula dividiendo el salario (ingresos, prestaciones en metálico) devengado durante el período de cálculo (12 meses naturales), que devenga una única cotización al seguro social estatal obligatorio y/o cotizaciones al seguro de los tipos relevantes del seguro social estatal obligatorio (en adelante, la contribución única y/o las primas del seguro), el número de días naturales de empleo, según los tipos de seguro, el período de empleo, la realización del trabajo (servicios) en virtud de contratos de derecho civil , servicios, trámites empresariales u otras actividades relacionadas con la percepción de rentas directamente de dichas actividades) en el período de cálculo sin tener en cuenta los días naturales no trabajados por motivos válidos,- incapacidad laboral temporal, licencia de maternidad, licencia para el cuidado de los hijos hasta que el niño cumpla tres y seis años, según dictamen médico, licencia sin goce de sueldo (en lo sucesivo - justas razones).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Quedan excluidos del período de liquidación los meses del período de liquidación (desde el primero hasta el primer día), en los que el asegurado no haya trabajado por causa justificada.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).El cálculo del salario promedio diario hospitalario incluye los pagos incluidos en la base de recaudación del SRS como parte del salario (salario base, recargos, aguinaldos, gratificaciones, vacaciones, incentivos e indemnizaciones).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Los pagos que no están incluidos en la nómina (hospital, maternidad, asistencia médica única) no se incluyen en el cálculo de los pagos de hospital. Todos los pagos están vinculados al mes en que fueron devengados y reflejados en el Informe SDR. Las vacaciones se refieren a los meses en que se acumulan.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіLa cuantía de las prestaciones por incapacidad temporal

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Personas que se encuentran en establecimientos de salud, así como en autoaislamiento bajo supervisión médica en relación con las medidas destinadas a prevenir la aparición y propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), así como la localización y eliminación de sus brotes y epidemias. , - 50 por ciento del salario promedio (ingresos), independientemente de la antigüedad en el servicio.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.El monto de las prestaciones por incapacidad temporal (incluido el cuidado de un hijo enfermo o un familiar enfermo) por mes no debe exceder el monto máximo de la base de cotización única a partir de la cual se pagaron las cotizaciones de seguro al Fondo de Seguridad Social de Ucrania.

Нормативні документиReglamento

Корисні калькулятори:

Кількість днів
Дивіться також:
калькулятор стажу для лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних онлайн розрахунок лікарняних калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор днів лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор лікарняних онлайн розрахунок лікарняних калькулятор калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайрозрахунок лікарняних калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор лікарняних калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор стажу для листків непрацездатності валютный калькулятор калькулятор валют розрахунок лікарняних онлайн калькулятор онлайн калькулятор лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор нарахування лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності розрахунок лікарняних онлайн калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент