Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміApellido, nombre, patronímico del empleado en cualquier forma

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіFecha de inicio y finalización del trabajo para el cálculo del período de empleo

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяSi los períodos de trabajo se superponen parcialmente, la calculadora excluirá el período superpuesto

Включити перевірку дублюванняHabilitar verificación de duplicados

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Calcula antigüedad en el servicio para asignación por antigüedad, para pago de incapacidad temporal, para pensión.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.La antigüedad en el servicio es la duración del trabajo y otros tipos de actividad a los que se asocian los derechos humanos, principalmente en el campo de la provisión de pensiones, sin embargo, cabe señalar que la antigüedad en el seguro afecta el cálculo de la pensión. El documento principal que confirma la antigüedad en el servicio es el libro de trabajo, en ausencia de las cuales o las entradas relevantes en él, la duración del servicio se establece sobre la base de otros documentos emitidos por el lugar de trabajo, servicio, capacitación, así como instituciones de archivo.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Hay una distinción entre la experiencia laboral general y la experiencia laboral de un trabajo específico. Una serie de consecuencias legales dependen del tipo de experiencia laboral: el otorgamiento de vacaciones básicas y complementarias, el nombramiento y cuantía de las pensiones, etc. El principal documento que acredita la experiencia laboral es el libro de trabajo.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Los años de servicio es el período de actividad laboral, que se calcula en años y bajo ciertas condiciones da derecho a una pensión y los beneficios correspondientes (vacaciones adicionales, pagos en efectivo, etc.). La legislación establece algunas categorías de empleados y militares a los que generalmente se les otorgan pensiones por años de servicio, independientemente de su edad y capacidad para trabajar.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуLa diferencia entre experiencia laboral y experiencia en seguros

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;la duración del servicio (general) son períodos de actividad laboral oficial confirmados por entradas en el libro de trabajo. La experiencia laboral puede incluir conceptos tales como experiencia laboral general, preferencial y especial. En la Ley de Ucrania "Sobre la prestación de pensiones", el concepto de antigüedad total en el servicio se utiliza principalmente para distinguirlo de la antigüedad en el servicio, que da derecho a prestaciones de pensión;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;especial es la duración total de una determinada actividad laboral en los correspondientes tipos de trabajo, que da derecho a la designación anticipada de pensión laboral;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;un período de carencia es un período de actividad laboral en condiciones nocivas, peligrosas o específicas durante una jornada completa de trabajo. La lista de industrias, trabajos, profesiones, puestos e indicadores, según los cuales el período de actividad laboral puede atribuirse al servicio preferencial, aprobado por resoluciones del Gabinete de Ministros de Ucrania;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").El seguro (pensión) es un período de tiempo durante el cual una persona estuvo sujeta al seguro de pensión estatal obligatorio y por el cual se pagaron contribuciones mensuales por un monto no inferior a la contribución mínima del seguro (artículo 24 de la Ley de Ucrania "Sobre la pensión estatal obligatoria seguro").

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.El concepto de "duración del servicio del seguro" fue introducido el 1 de enero de 2004 por la Ley de Ucrania "Sobre el Seguro de Pensiones Estatal Obligatorio". La principal novedad de este término es que la presencia de la antigüedad está directamente relacionada con el pago de cotizaciones de seguro para el seguro de pensión estatal obligatorio, es decir, a partir del 1 de enero de 2004, solo se incluyen en el seguro aquellos períodos durante los cuales se pagaron cotizaciones de seguro. antigüedad, y en los montos de las cotizaciones pagadas proporcionalmente.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Toda la experiencia laboral adquirida antes del 1 de enero de 2004 está incluida en la experiencia del seguro en las condiciones de la legislación anteriormente vigente.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.La experiencia en seguros adquirida antes del 1 de enero de 2004 está confirmada por el libro de empleo.

Нормативні документиReglamento

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Тривалість відпустки Калькулятор часу Число прописом
Дивіться також:
загальний стаж роботи калькулятор як розрахувати трудовий стаж україна онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно калькулятор стажу роботи порахувати трудовий стаж онлайн стаж роботи калькулятор калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор трудового стажу обчислення стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор розрахунку трудового стажу калькулятор трудового стажу україна як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці трудовий стаж калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор стажу роботи онлайн калькулятор трудового стажу онлайн украина онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор загального стажу роботи калькулятор стажу роботи україна розрахунок стажу роботи калькулятор калькулятор трудового стажу онлайн україна калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн розрахунок стажу роботи стаж роботи онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент