Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Професійний юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміPartes en la obligación en cualquier forma

Взаєморозрахунки:Acuerdos mutuos

Назва та дата зобов'язання у довільній форміNombre y fecha de la obligación en cualquier forma

Поле для вставки даних з таблиць Word/Excel , або введення даних у форматі:
[Назва документа];[Дата];[До сплати];[Оплата]Campo para insertar datos de tablas de Word / Excel, o ingresar datos en el formato:
[Nombre del documento]; [Fecha]; [Pendiente]; [Pago]

Таблиця введення даних про взаєморозрахунки Tabla de datos de entrada sobre liquidaciones mutuas

Назва документаДатаДо сплатиСплата

Таблиця взаєморозрахунків для перевірки введених данихTabla de liquidaciones mutuas para verificar los datos ingresados

№ з/пНазва документаДатаДо сплатиСплатаСальдо
Відсутні дані.

Якщо виникли питання, вам допоможе приклад розрахункуSi tienes dudas, un ejemplo de cálculo te ayudará


Дати та строки:Fechas y plazos

Дата подачі позовної заяви до суду Fecha de presentación de una demanda

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Establecer una fecha de finalización diferente para el cálculo

Дата, по яку будуть нараховані санкції La fecha en que se cobrarán las sanciones

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)El plazo de prescripción general es de 3 años.
Teniendo en cuenta la suspensión del periodo de cuarentena (COVID-19)

Змінити Cambio

Строк позовної давності у роках Plazo de prescripción en años

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTeniendo en cuenta la suspensión del período de cuarentena

Санкції:Sanciones

Розрахувати інфляційні втратиCalcular pérdidas por inflación

Розрахувати суму процентівCalcular la cantidad de interés

Ставка може бути у процентах річних/в день La tasa puede ser en porcentaje por año / por día

Розрахувати суму пеніCalcular el importe de la sanción

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ El monto de interés puede ser un porcentaje por año / por día, o un múltiplo de tasas NBU

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)La calculadora tiene en cuenta el tiempo de cuarentena (opcional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Durante la cuarentena establecida por el Gabinete de Ministros de Ucrania, el plazo de prescripción se calcula teniendo en cuenta las medidas para prevenir la aparición, propagación y propagación de epidemias, pandemias de coronavirus (COVID-19) de conformidad con la Ley de Ucrania "Sobre Enmiendas a ciertos actos legislativos de Ucrania para proporcionar garantías sociales y económicas adicionales en relación con la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX del 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

ВзаєморозрахункиAcuerdos mutuos

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Principios legales de regulación, organización, contabilidad de acuerdo con la Ley de Ucrania "Sobre Contabilidad e Información Financiera en Ucrania".

Строк позовної давностіPeriodo límite

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). El plazo de prescripción general es de 3 años, de conformidad con la Parte 1 del art. 257 del Código Civil de Ucrania. La prescripción establecida por la ley podrá ser aumentada por acuerdo de las partes. El acuerdo sobre el aumento del estatuto de limitaciones se concluye por escrito (Parte 1 del Artículo 259 del Código Civil de Ucrania).

Інфляційні нарахуванняCargos por inflación

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. De acuerdo con el artículo 625 del Código Civil de Ucrania, un deudor que está en mora, a petición del acreedor, está obligado a pagar el monto de la deuda, teniendo en cuenta el índice de inflación establecido para todo el período de demora.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Los índices pertinentes son calculados por el Comité Estatal de Estadística de Ucrania (anteriormente Ministerio de Estadística de Ucrania), a partir de agosto de 1991 y publicados, en particular, en el periódico "Governmental Courier". Estos indicadores se publican en los medios impresos con referencia al Comité Estatal de Estadísticas de Ucrania de conformidad con los artículos 19, 21 y 22 de la Ley de Ucrania "Sobre la información".

Розраховується за формулою: Calculado por la fórmula

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Cargos por inflación] = [Importe de la deuda] × [Índice de inflación (%)] / 100% - [Importe de la deuda]
Donde:
[Monto de la deuda]: el monto de la deuda vencida.
[Índice de inflación (%)] - el producto de los índices mensuales del período.

Три проценти річних від простроченої сумиTres por ciento anual de la cantidad vencida

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. De acuerdo con el artículo 625 del Código Civil de Ucrania, el deudor en mora, a petición del acreedor, está obligado a pagar el tres por ciento anual de la cantidad en mora, a menos que el contrato o la ley disponga lo contrario.

Розраховується за формулою: Calculado por la fórmula

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Interés] = [Cantidad de la deuda] × [Tasa de interés por día (%)] / 100% × [Número de días]
o:
[Interés] = [Monto de la deuda] × [Tasa de interés por año (%)] / 100% × [Número de días] / [Número de días por año]
Donde:
[Monto de la deuda] - el monto de la deuda vencida;
[Tasa de interés (%)] - tasa de interés por día / año, respectivamente;
[Número de días] - la diferencia entre la fecha de finalización del cálculo y la fecha de inicio del cálculo;
[Número de días en un año] - número de días en un año calendario.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньSanción por cumplimiento tardío de obligaciones dinerarias

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. De acuerdo con los requisitos del artículo 547 del Código Civil de Ucrania, las transacciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se realizan por escrito.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Según el artículo 549 del Código Civil de Ucrania, una sanción (pena) es una suma de dinero u otros bienes que el deudor debe transferir al acreedor en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor. La sanción es una sanción calculada como un porcentaje del monto de la obligación monetaria vencida por cada día de retraso.

Строк спеціальної позовної давності El estatuto de limitaciones

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). El plazo de prescripción especial de un año se aplica, en particular, a los requisitos para el cobro de sanciones (multas, sanciones) (párrafo 1 de la Parte 2 del Artículo 258 del Código Civil de Ucrania).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). El plazo de prescripción establecido por la ley puede ser aumentado por acuerdo de las partes (Parte 1 del artículo 259 del Código Civil de Ucrania).

Строк, через який припиняється нарахування пені El período después del cual cesa la acumulación de intereses

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). La acumulación de sanciones por el cumplimiento tardío de la obligación, a menos que la ley o el contrato dispongan lo contrario, finalizará seis meses después de la fecha en que se debía cumplir la obligación (parte 6 del artículo 232 del Código Civil de Ucrania).

Обмеження розміру пені Límite de penalización

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). La multa se calcula a partir del monto del pago atrasado y no puede exceder el doble de la tasa de descuento del Banco Nacional de Ucrania vigente durante el período por el cual se paga la multa (artículo 3 de la Ley de Ucrania "Sobre responsabilidad por Actuación tardía").

Розраховується за формулою: Calculado por la fórmula

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Tasa de interés porcentual para cada día:
[Penalización] = [Importe de la deuda] × [Tasa de penalización por día (%)] / 100% × [Número de días]
o tasa de interés como un porcentaje anual:
[Penalización] = [Cantidad de la deuda] × [Tasa de interés por año (%)] / 100% / [Número de días por año] × [Número de días]
o la tasa de interés es un múltiplo de las tasas NBU:
[Penalización] = [Importe de la deuda] × [Ratio] × [Tasa NBU] / 100% / [Número de días por año] × [Número de días]
Donde:
[Monto de la deuda]: el monto de la deuda vencida.
[Tasa de interés por día (%)] - tasa de interés estimada por día
[Tasa de interés por año (%)] - tasa de interés estimada como porcentaje anual
[Coeficiente] - el coeficiente por el cual se multiplica la pila NBU
[NBU rate] es la tasa de descuento del Banco Nacional de Ucrania
[Número de días por año] - número de días por año
[Número de días]: el número de días de retraso.

Як розрахувати?¿Como calcular?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Юридичний Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 позов про стягнення заборгованості розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 позов про визначення розміру аліментів та стягнення розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост сплата аліментів це цивільний позов розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок компенсації втрати частини доходів розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент