Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняTipo de relaciones en materia de regulación jurídica

Тип позовних вимогTipo de reclamaciones

Додаткові параметри Parámetros adicionales

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTeniendo en cuenta la suspensión del período de cuarentena

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)La calculadora tiene en cuenta el tiempo de cuarentena (opcional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Durante la cuarentena establecida por el Gabinete de Ministros de Ucrania, el plazo de prescripción se calcula teniendo en cuenta las medidas para prevenir la aparición, propagación y propagación de epidemias, pandemias de coronavirus (COVID-19) de conformidad con la Ley de Ucrania "Sobre Enmiendas a ciertos actos legislativos de Ucrania para proporcionar garantías sociales y económicas adicionales en relación con la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX del 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).El estatuto de limitaciones es el período dentro del cual una persona puede presentar una solicitud ante el tribunal para proteger sus derechos o intereses civiles (artículo 256 del Código Civil de Ucrania).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Los fundamentos del estatuto de limitaciones se proporcionan en el Capítulo 19 del Código Civil de Ucrania. El estatuto de limitaciones se divide en general y especial por las normas del Comité Central de Ucrania.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).El plazo de prescripción general se establece en tres años (artículo 257 del Código Civil de Ucrania).

Перебіг позовної давностіEl estatuto de limitaciones

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).El plazo de prescripción comienza a partir del día en que la persona se enteró o pudo haberse enterado de la violación de su derecho o de la persona que lo violó (artículo 261 del Código Civil de Ucrania).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).La prescripción se interrumpe por la comisión de una acción por una persona, que indica el reconocimiento de su deuda u otra obligación. La prescripción se interrumpe si una persona entabla una demanda contra uno de varios deudores, así como si el objeto de la demanda es solo una parte de la reclamación a la que tiene derecho el demandante (partes 1, 2 del artículo 264 de la Ley Civil). Código de Ucrania). Así, la interrupción de la prescripción implica que como consecuencia de determinadas acciones (o de la confirmación del reconocimiento de una deuda u otra obligación por parte del deudor, o de la pretensión del acreedor frente a uno o varios deudores) finaliza el plazo correspondiente. Después de dicha interrupción, la prescripción comienza de nuevo el día siguiente a la confirmación del reconocimiento de una deuda u otra obligación por parte del deudor o después de que el acreedor haya presentado una demanda contra uno o más deudores (posición jurídica,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.De acuerdo con el artículo 264 del Código Civil de Ucrania, la interrupción del plazo de prescripción establece la existencia de dos términos: antes y después de la interrupción. El nuevo término comienza inmediatamente desde el momento en que se interrumpió el término original. Las causales de interrupción de la prescripción son exhaustivas y no están sujetas a interpretación ampliada.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Según el art. 263 del Código Civil de Ucrania, el estatuto de limitaciones se suspende: 1) si la presentación de la demanda fue impedida por un evento extraordinario o inevitable bajo estas condiciones (fuerza mayor); 2) en caso de postergación del cumplimiento de la obligación (moratoria) por las causales establecidas por la ley; 3) en caso de suspensión de la ley u otro acto jurídico normativo que regula las relaciones pertinentes; 4) si el demandante o demandado es miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania o de otras formaciones militares establecidas de conformidad con la ley y transferidas a la ley marcial. En el caso de estas circunstancias, el estatuto de limitaciones se suspende por la duración de estas circunstancias. A partir de la fecha de terminación de las circunstancias que motivaron la suspensión de la prescripción, continuará la prescripción, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido antes de su suspensión.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Dejar el reclamo sin consideración no detiene el estatuto de limitaciones.

Застосування позовної давностіAplicación de la ley de prescripción

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).El tribunal aplica el estatuto de limitaciones solo cuando hay motivos para satisfacer la demanda. Es decir, antes de aplicar la prescripción, el tribunal debe averiguar e indicar en la resolución judicial si es el derecho o interés legalmente protegido del actor, para cuya protección recurrió al tribunal. Si no se vulnera tal derecho o interés, el tribunal se niega a satisfacer la demanda por infundada. Solo si se establece que se ha violado el derecho o bien legalmente protegido de la persona, pero ha prescrito y la otra parte en la controversia ha hecho una declaración, el tribunal rechaza la demanda por vencimiento del plazo de prescripción. . Esta es la posición de los tribunales en litigios (en particular, la decisión de la Gran Sala del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2018 en el caso n.º 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьEstatuto especial de limitaciones

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.El artículo 258 del Código Civil de Ucrania estipula que, para determinados tipos de reclamaciones, la ley puede establecer un plazo de prescripción especial: reducido o más largo en comparación con el plazo de prescripción general de tres años.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.El estatuto especial de limitaciones está previsto por las normas del Comité Central de Ucrania, las normas del Código de Familia de Ucrania, el Código de Leyes Laborales de Ucrania, las Leyes de Ucrania.

Судова практикаpráctica judicial

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Si bien el tema de la aplicación de la prescripción depende de las circunstancias de cada caso específico, este tema ha sido revisado repetidamente por los tribunales de casación.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).La Gran Sala del Tribunal Supremo ha determinado finalmente que, dado que el incumplimiento por parte del deudor de una obligación monetaria otorga al acreedor el derecho a recibir las cantidades previstas en el artículo 625 del Código Civil de Ucrania durante todo el período de demora, es decir, dicha demora es un delito continuado % anual surge desde el momento de la violación de la obligación dineraria hasta su eliminación y se limita a los últimos tres años anteriores a la presentación de tal demanda, si la obligación principal del deudor no se cumple (resolución de 11.08.2019 en el caso № 127/15672 / 16- c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Según la opinión jurídica de la Gran Sala del Tribunal Supremo, la ley no vincula la prescripción con la adopción de una decisión judicial sobre la violación de los derechos individuales. Por lo tanto, la prescripción comienza a correr desde el día en que el actor tuvo o pudo haber tenido conocimiento de la violación de su derecho, y no desde el día en que tal violación fue confirmada por sentencia judicial. La ley tampoco vincula la prescripción de la demanda de vindicación, ni con la celebración de ciertas transacciones relativas a los bienes del actor, ni con la transferencia real de bienes por parte del infractor que se apoderó ilegalmente de los bienes del actor a otras personas (resolución de 26.11 .2019 en el expediente 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Los términos "aprendieron" y "podrían aprender" utilizados en el artículo 261 del Código Civil de Ucrania: la Gran Sala del Tribunal Supremo señaló que un análisis comparativo de estos términos da motivos para concluir una presunción de la posibilidad y obligación de una persona conocer el estado de sus derechos de propiedad. Por lo tanto, probar el hecho de que el demandante desconocía la violación de su derecho civil y por esta razón no buscó protección en los tribunales no es suficiente. El actor también debe probar que no pudo enterarse de la violación de sus derechos civiles (sentencia del 11 de septiembre de 2019 en el caso № 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор пені Кількість днів Стаж роботи Плюс кількість днів
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 розрахунок строку позовної давності під час карантину розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid розрахунок терміну позовної давності covid калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 термін позовної давності по жкх карантин розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід розрахунок строку позовної давності ковід розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності covid термін позовної давності за жкх covid-19 калькулятор терміну позовної давності covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент