Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Fecha de inicio (incluida)

Кінцева дата (включно)Fecha de finalización (incluida)

Додаткові параметри Parámetros adicionales

Точність, знаки після комиPrecisión, lugares decimales

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Inflación: la depreciación del dinero y los fondos no monetarios, acompañada por el aumento de los precios de los bienes y servicios. El índice de inflación es el indicador más importante que caracteriza la tasa de inflación. El índice de inflación (índice de precios al consumidor) es un indicador que caracteriza el cambio en el nivel general de precios de bienes y servicios para la población durante un período de tiempo. El índice de inflación es el indicador más importante que caracteriza la tasa de inflación.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. En Ucrania, el índice de inflación se calcula desde 1991. El cálculo se realiza sobre la base de los datos sobre cambios en los precios obtenidos mediante el registro mensual de precios y bienes en el mercado de consumo en las regiones y ciudades del país por el Departamento de Estadísticas de Precios del Servicio Estatal de Estadísticas de Ucrania. El conjunto de consumo de bienes representativos, en base al cual se calcula el índice de precios al consumidor, incluye 335 artículos de bienes (servicios), incluidos 136 artículos de productos alimenticios, 147 artículos de productos no alimenticios y 52 tipos de servicios.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. El índice de inflación se utiliza para analizar y pronosticar procesos de precios, a saber: revisión de ingresos monetarios, recálculo de rentas, recálculo de montos de deuda de acuerdo con sentencias judiciales, indexación de ingresos monetarios, recálculo de salarios nominales en reales y otros indicadores.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. El derecho del acreedor a exigir el pago de la deuda, teniendo en cuenta el índice de inflación, es una forma de proteger sus derechos e intereses de propiedad, cuya esencia es reembolsar las pérdidas materiales del acreedor por la depreciación de los fondos monetarios. Así, el incremento por inflación se devenga sobre el monto de la deuda y es una especie de compensación por pérdidas en el cumplimiento de mala fe de las obligaciones dinerarias.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. De acuerdo con la segunda parte del artículo 625 del Código Civil de Ucrania, el deudor que venció la obligación monetaria, a petición del acreedor, está obligado a pagar el monto de la deuda, teniendo en cuenta el índice de inflación establecido para todo el período de demora.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. El monto de la deuda, teniendo en cuenta el índice de inflación, debe calcularse en base al índice de inflación por cada mes (año) de atraso, independientemente de que en algún período el índice de inflación fuera menor a uno (es decir, no hubo inflación sino deflación) [decisión del Tribunal Económico Supremo de Ucrania del 04/05/2011 № 23/466 y la carta del Tribunal Supremo de Ucrania "Recomendaciones sobre el procedimiento para aplicar índices de inflación en casos judiciales" del 04/03/1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Las pérdidas por inflación se calculan multiplicando el monto de la deuda por el índice de inflación agregado para el período de mora. En este caso, se indexa el monto de la deuda que surgió del 1 al 15 días del mes tomando en cuenta este mes, y si el monto de la deuda surgió del 16 al 31 días del mes, el cálculo comienza el próximo mes. Asimismo, si la deuda se cancela del día 1 al 15 del mes, las pérdidas por inflación se calculan sin tener en cuenta este mes, y si del día 16 al 31 del mes, las pérdidas por inflación se calculan teniendo en cuenta este mes. mes normas separadas de derecho sustantivo del 17.07.2012 01-06/928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: El índice de inflación agregada se calcula mediante la fórmula

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Índice de inflación acumulada] = [Índice 1 (%)] x [Índice 2 (%)] x [Índice 3 (%)] x ... x [Índice N (%)]
Donde:
[Índice de inflación agregada]: el índice de inflación agregada para un período determinado.
[Índice 1 (%)] - índice de inflación del primer mes del período.
[Índice 2 (%)] - índice de inflación del segundo mes del período.
[Índice 3 (%)] - índice de inflación del tercer mes del período.
[Índice N (%)] - índice de inflación del último mes del período.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Кількість днів Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент