Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:La cantidad de ingresos a partir de la cual se paga la pensión alimenticia (si corresponde), incluidos

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівFecha de cálculo de la pensión alimenticia

Кількість дітей віком до 6-ти роківNúmero de niños menores de 6 años

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиNúmero de hijos de 6 a 18 años, o hasta 23, si el hijo mayor de edad continúa su educación y necesita asistencia financiera

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.De acuerdo con el artículo 182 del Código de Familia de Ucrania, la cantidad mínima garantizada de pensión alimenticia para un hijo no puede ser inferior al 50 por ciento del nivel de subsistencia de un hijo de la edad apropiada.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:De acuerdo con el artículo 183 del Código de Familia de Ucrania, se determina el monto de la pensión alimenticia en la parte de las ganancias (ingresos) de la madre, el padre del niño

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.Es responsabilidad de los padres mantener al niño hasta que alcance la mayoría de edad. Y por acuerdo entre los padres del niño, uno de ellos que vive separado del niño puede participar en su mantenimiento en efectivo y (o) en especie (Parte 2 del Artículo 181 del Código de Familia de Ucrania). Sin embargo, si uno de los padres se niega a pagar la pensión alimenticia, el método de cobro de la pensión alimenticia determina la decisión del tribunal a petición del otro padre del niño. Por lo tanto, existen dos formas de pagar la pensión alimenticia: voluntaria o forzada.

Добровільна сплата аліментівPago voluntario de pensión alimenticia.

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Se lleva a cabo sobre la base de una solicitud de uno de los padres para deducir la pensión alimenticia de su salario, pensión, beca (Parte 1 del artículo 187 del Código de Familia de Ucrania). El monto y plazo de recuperación de la pensión alimenticia se indicará en la solicitud, la cual podrá ser retirada en cualquier momento. Lo presenta el padre (madre) en el lugar de trabajo, estudio, organismo PFU, que realiza los pagos, de los cuales se deducirá la pensión alimenticia.

Примусове стягнення аліментівRecuperación forzosa de pensión alimenticia

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.La pensión alimenticia obligatoria se deduce de los ingresos (ingresos) de uno de los padres según documentos judiciales y documentos de albaceas públicos o privados. Para hacer esto, uno de los padres, con quien vive el niño, presenta una demanda, recibe una decisión judicial positiva y una orden de ejecución.

Розміри аліментівcantidades de pensión alimenticia

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).La pensión alimenticia para un niño se otorga ya sea como parte de los ingresos de su madre, padre, o en una cantidad fija a elección de los padres u otros representantes legales del niño con quien vive el niño (Parte 3 del Artículo 181 de la Familia Código de Ucrania).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).La parte de las ganancias (ingresos) de la madre, el padre, que se cobrará como manutención de los hijos, la determina el tribunal (Parte 1 del artículo 183 del Código de Familia de Ucrania).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).Sin embargo, como ya se mencionó, el padre u otro representante legal del niño con quien vive el niño tiene derecho a solicitar al tribunal una orden judicial para cobrar una pensión alimenticia por la cantidad de: un niño - 1/4, dos niños - 1/3, para tres o más hijos - 1/2 de los ingresos (ingresos) del pagador de pensión alimenticia, pero no más de 10 mínimos de subsistencia por hijo de la edad apropiada para cada hijo (Parte 5 del Artículo 183 del Código de Familia de Ucrania).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.A petición del beneficiario, el tribunal puede determinar el monto de la pensión alimenticia en una cantidad fija (Parte 1 del artículo 184 del Código de Familia de Ucrania). No obstante, esta cuantía de la pensión alimenticia se indexará anualmente de conformidad con la ley, salvo pacto en contrario entre el pagador y el perceptor de la pensión alimenticia.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.Al mismo tiempo, la Parte 2 del art. 182 del Código de Familia de Ucrania estipula que la cuantía de la pensión alimenticia debe ser necesaria y suficiente para garantizar el desarrollo armonioso del niño.

Тому встановлені:Por lo tanto instalado

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівIndexación de pensión alimenticia

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).El monto de la pensión alimenticia determinado por un tribunal o un acuerdo entre los padres en una cantidad fija de dinero se indexa anualmente de conformidad con la ley, a menos que el pagador y el receptor de la pensión alimenticia hayan acordado otra cosa. De acuerdo con la solicitud del beneficiario de la pensión alimenticia, el tribunal puede llevar a cabo la indexación por otro período (Parte 2 del artículo 184 del Código de Familia de Ucrania).

З яких доходів утримують аліментиDe qué ingresos se retiene la pensión alimenticia

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.La lista de tipos de ingresos que se tienen en cuenta al determinar el monto de la pensión alimenticia para uno de los cónyuges, hijos, padres, otras personas, determinada por la resolución del Consejo de Ministros del 26.02.1993 № 146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:La pensión alimenticia se retiene de todo tipo de ingresos y remuneraciones adicionales, tanto del trabajo principal como del trabajo a tiempo parcial, incluyendo

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Індексація аліментів Стаж роботи Калькулятор інфляції Калькулятор пені
Дивіться також:
розмір аліментів розрахунок аліментів онлайн розрахунок заборгованості зі сплати аліментів добровільна сплата аліментів порядок індексації аліментів калькулятор аліментів онлайн на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина індексація аліментів калькулятор індексація аліментів приклад нарахування аліментів розрахунок аліментів від зарплати в україні калькулятор по сплаті аліментів розрахувати суму індексації аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор розмір аліментів на двох дітей калькулятор розрахунку аліментів індексація аліментів в україні розмір аліментів на 1 дитину калькулятор індексації аліментів пеня за несплату аліментів індексація аліментів розрахунок аліментів розрахунок аліментів приклад калькулятор аліментів 1/3 частина аліментів це скільки

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент