Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВDepending on the desired result: the amount with VAT, or the amount without VAT, or the amount of VAT

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахValue added tax rate in percent

Додаткові параметри Additional parameters

Точність, знаки після комиAccuracy, decimal places

Результат розрахунку суми числом та прописом:The result of calculating the amount in numbers and words

 • нарахування ПДВ на введену суму;accrual of VAT on the entered amount;
 • виділення ПДВ з введеної суми;allocation of VAT from the entered amount;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.calculation of amounts from the amount of VAT.

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).Value added tax (hereinafter - VAT) is an indirect tax that is included in the price of goods (works, services) and paid by the buyer, but its accounting and transfer to the state budget is carried out by the seller (tax agent).

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:VAT accounting at an enterprise registered as a VAT payer consists of accounting for such components

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).A tax credit is the amount by which a value added taxpayer has the right to reduce the tax liability for the reporting period (the amount of VAT paid by such an enterprise as part of the value of goods, works, services purchased from another VAT payer or paid at customs) ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).Tax liability - the amount of funds that the taxpayer, including the tax agent, must pay to the budget as a tax or fee on the basis, in the manner and terms specified by tax law (including the amount determined by the taxpayer in the tax promissory notes and not paid within the statutory period).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.The payer transfers to the budget the amount of VAT, which is the difference between the tax liability and the tax credit.

Об'єкт оподаткуванняObject of taxation

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:The object of taxation are the transactions of taxpayers with

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;supply of goods, the place of supply of which is located in the customs territory of Ukraine, in accordance with Article 186 of the Tax Code of Ukraine, including transactions on gratuitous transfer and transfer of ownership of collateral to the borrower (creditor), goods transferred on the terms of goods credit, as well as the transfer of the object of financial leasing for use by the lessee / lessee;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;supply of services, the place of supply of which is located in the customs territory of Ukraine, in accordance with Article 186 of the Tax Code of Ukraine;
 3. ввезення товарів на митну територію України;import of goods into the customs territory of Ukraine;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;export of goods outside the customs territory of Ukraine;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.provision of services for the international transportation of passengers and luggage and cargo by rail, road, sea and river and air transport.

Розміри ставок податкуThe size of tax rates

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:According to Article 193 of the Tax Code of Ukraine, tax rates are set from the tax base in the following amounts

 • 20 відсотків;20 percent;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 percent for transactions on supply in the customs territory of Ukraine and importation into the customs territory of Ukraine of agricultural products classified according to the following codes according to UKT FEA: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (for whole milk), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, except for operations on importation into the customs territory of Ukraine of goods specified in paragraph 197.18 of Article 197 of the Tax Code of Ukraine.
 • 0 відсотків;0 percent;
 • 7 відсотків по операціях з:7 percent on transactions with
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;supply in the customs territory of Ukraine and import into the customs territory of Ukraine of medicines authorized for production and use in Ukraine and entered in the State Register of Medicines, as well as medical devices entered in the State Register of Medical Equipment and Medical Devices or meet the requirements of relevant technical regulations, which are confirmed by the document of conformity, and are allowed for placing on the market and / or putting into operation and application in Ukraine;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;supply in the customs territory of Ukraine and import into the customs territory of Ukraine of medicines, medical devices and / or medical equipment approved for use in clinical trials authorized by the central executive body, which ensures the formation of state policy in the field of health care I;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;provision of services for showing (conducting) theatrical, opera, ballet, music, concert, choreographic, puppet, circus, sound, light and other performances, productions, performances of professional art groups, artistic groups, actors and performers, cinematographic awards er, cultural and artistic events;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;provision of services for the display of original musical works, demonstration of exhibition projects, conducting excursions for groups and individual visitors to museums, zoos and reserves, visiting their territories and facilities by visitors;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;provision of services for distribution, demonstration, public announcement and public showing of films adapted in accordance with the legislation in Ukrainian-language versions for the visually impaired and the hearing impaired;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).provision of temporary accommodation services (accommodation) provided by hotels and similar temporary accommodation facilities (class 55.10 group 55 NACE DK 009: 2010).

Розраховується за формулою: Calculated by the formula

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [VAT] = [Cost] × [VAT rate (%)] / 100%
Where:
[Value] - the value of the taxpayer's transaction that is subject to taxation.
[VAT rate (%)] - the size of the tax rate from the tax base.

Нормативна базаRegulatory framework

Корисні калькулятори:

Розрахунок 20% ПДВ Число прописом Розрахунок 14% ПДВ Число та сума прописом Кількість днів
Дивіться також:
як розрахувати пеню за несплату податку калькулятор по калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор пдв калькулятор ин податок на додаткову вартість товарів калькулятор податку калькулятор дат калькулятор ндс штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку валютный калькулятор калькулятор валют акт калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор пдф єсв калькулятор калькулятор стажа онлайн калькулятор розрахунок земельного податку калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор калькулятор валют калькулятор 14 пдв

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент