Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Професійний юридичний калькулятор

Угода користувача

Юридичний калькулятор - надає інформаційно-довідкові послуги і призначений для спрощення та оптимізації процесу юридичних розрахунків. Legal calculator - provides information and reference services and is designed to simplify and optimize the process of legal calculations.

Інформаційно-довідкові послуги вважаються наданими в момент отримання Користувачем, не підлягають поверненню та витрати Користувача не підлягають відшкодуванню. Information and reference services are considered provided at the time of receipt by the User, are non-refundable and costs of the User are not reimbursable.

Користувач отримує інформаційні послуги “як є”, що не гарантує відповідність отриманої інформації цілям і очікуванням Користувача, а також безперебійну й безпомилкову роботу. Користувач приймає на себе всю відповідальність і зобов'язання по перевірці отриманої інформації та її відповідності конкретним запитам і потребам. The User receives information services "as is", which does not guarantee the compliance of the received information with the goals and expectations of the User, as well as uninterrupted and error-free operation. The user assumes all responsibility and obligation to verify the information received and its compliance with specific requests and needs.

Дана Угода є публічною офертою. Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди без будь-яких обмежень та застережень. З метою поліпшення послуг і сервісів, Користувач надає згоду на обробку й аналіз персональних даних. This Agreement is a public offer. The User is deemed to have acceded to this Agreement without any restrictions or reservations. In order to improve services and services, the User agrees to the processing and analysis of personal data.

До даної Угоди й відносинам, що виникають у зв’язку з отриманням інформаційних послуг, застосовується законодавство України. The legislation of Ukraine shall apply to this Agreement and to the relations arising in connection with the receipt of information services.

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Legal calculator is a useful tool for simplifying and optimizing the implementation of legal calculations in accordance with current legislation of Ukraine and beyond.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Depending on your needs, you can use a separate or consolidated calculator.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. In general, the capabilities of individual calculators will meet most needs, but for a professional lawyer there is a professional solution. Professional calculator provides consolidated calculation, allows you to calculate the debt on the list of primary documents, taking into account the requirements of law, specify individual deadlines, set individual parameters and allows you to save the calculation for further editing and recalculation to date. Professional calculator will allow you to easily perform even complex calculations, download the document in a convenient format, make the necessary changes and attach to the package of legal documents without much effort.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): The following types of calculations are supported (the list is constantly expanding)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;calculation of the amount of debt for one or more obligations;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;inflation accrual on the amount of debt;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;accrual of 3% per annum for delay in fulfillment of obligations;
 • нарахування процентів за користування коштами ;accrual of interest for the use of funds;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;accrual of interest for late fulfillment of monetary obligations in the form of interest or NBU rates;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;accrual of interest in the amount of double the discount rate of the NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;accrual of interest in the amount of 120% of the discount rate of the NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;accrual of interest for utilities in the amount of 0.01% for each day;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .accrual of interest for late payment of alimony.
 • та інші ...and other ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Calculations are performed taking into account current data, including

 • індекси інфляції ,inflation indices,
 • облікові ставки НБУ ,NBU discount rates,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,general and special statutes of limitations,
 • норми законодавства.norms of legislation.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: The results of the calculation in the form of a text document include

 • підсумок розрахунку;the result of the calculation;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tables with a list of documents and debt calculation;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;normative substantiation of applied terms and accrued sanctions;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;formulas used in the calculation;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tables with calculations of sanctions on the basis of user data and official indexes;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Annexes: official data on the NBU inflation index and / or discount rate for the required period.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент