Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Coming soon [in development]

Калькулятор знаходиться у розробці.The calculator is under development.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.You can draw the attention of developers to speed up the work by clicking the [Accelerate] button. Also, to receive a message, indicate this in the appropriate field below.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEmail this calculator to get started

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде вислане повідомленняThe mail to which the message will be sent

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").Temporary incapacity for work is the incapacity of a person due to illness, injury or other reasons, regardless of the fact of incapacity (childbirth, quarantine, patient care, etc.), which has a temporary reversal under the influence of treatment and rehabilitation measures, lasts until recovery or establishment of a disability group, and in case of other reasons - until the end of the reasons for dismissal. Temporary incapacity for work of insured persons is certified by a certificate of incapacity for work (paragraph 1.3 of the Regulations on examination of temporary incapacity for work).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".Temporary incapacity benefit is provided to the insured person in the form of material support, which fully or partially compensates for the loss of wages (income), in case of one of the insured events in accordance with Article 22 of the Law of Ukraine "On Compulsory State Social Insurance".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.In case of temporary incapacity of the insured person during the dispute over the illegality of his dismissal, incapacity benefit is provided subject to the resumption of the insured person at work from the date of such decision by the relevant authority.

Розрахунковий період для отримання допомогиEstimated period for assistance

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиLimitation period for assistance

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.Temporary incapacity benefit is provided to employees who applied for it no later than 12 full months following the month on which the day of recovery (disability) falls. There is no statute of limitations for payment of the first five days of temporary incapacity for work at the expense of the employer.

Обчислення середньоденної заробітної платиCalculation of the average daily wage

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).Hospital average daily salary is determined separately for each place of work (primary, part-time).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).The average daily wage (income, cash benefits) is calculated by dividing the salary (income, cash benefits) accrued for the calculation period (12 calendar months), which accrues a single contribution to the obligatory state social insurance and / or insurance contributions for the relevant types compulsory state social insurance (hereinafter - single contribution and / or insurance premiums), the number of calendar days of employment (according to the types of insurance - the period of employment, performance of work (services) under civil law contracts, service, proceedings business or other activities related to the receipt of income directly from such activities) in the calculation period without taking into account calendar days not worked for valid reasons,- temporary incapacity for work, maternity leave, maternity leave until the child reaches the age of three and six, according to medical opinion, leave without pay (hereinafter - good reasons).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Months of the settlement period (from the first to the first day), in which the insured person did not work for good reasons, are excluded from the settlement period.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).The calculation of the hospital average daily salary includes payments included in the base of collection of SRS as part of the salary (basic salary, surcharges, bonuses, allowances, vacation, incentive and compensation).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Payments that are not included in the payroll (hospital, maternity, one-time financial assistance) are not included in the calculation of hospital payments. All payments are linked to the month in which they were accrued and reflected in the SDR Report. Holidays refer to the months for which they are accrued.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіThe amount of temporary disability benefits

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Persons who are in health care facilities, as well as in self-isolation under medical supervision in connection with measures aimed at preventing the occurrence and spread of coronavirus disease (COVID-19), as well as the localization and elimination of its outbreaks and epidemics, - 50 percent of the average salary (income), regardless of length of service.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.The amount of temporary disability benefits (including care for a sick child or a sick family member) per month should not exceed the maximum amount of the single contribution base from which insurance contributions were paid to the Social Insurance Fund of Ukraine.

Нормативні документиRegulations

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор днів лікарняних онлайн розрахунок лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн розрахунок лікарняних калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор нарахування лікарняних калькулятор лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності розрахунок лікарняних онлайн калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор лікарняних онлайн калькулятор стажу для лікарняних калькулятор стажа онлайн калькулятор розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор стажу для листка непрацездатності онлайрозрахунок лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності онлайн калькулятор лікарняних

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент