Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняType of relations on the subject of legal regulation

Тип позовних вимогType of claims

Додаткові параметри Additional parameters

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTaking into account the suspension of the quarantine period

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Calculator takes into account quarantine time (optional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.During the quarantine established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, the statute of limitations is calculated taking into account measures to prevent the emergence, spread and spread of epidemics, pandemics of coronavirus (COVID-19) in accordance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to provide additional social and economic guarantees in connection with the spread of coronavirus disease (COVID-19) "№ 540-IX of 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Statute of limitations is the period within which a person may apply to the court to protect his civil rights or interests (Article 256 of the Civil Code of Ukraine).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.The basics of the statute of limitations are provided by Chapter 19 of the Civil Code of Ukraine. The statute of limitations is divided into general and special by the norms of the Central Committee of Ukraine.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).The general statute of limitations is set at three years (Article 257 of the Civil Code of Ukraine).

Перебіг позовної давностіThe statute of limitations

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).The statute of limitations begins from the day when the person learned or could have learned about the violation of his right or about the person who violated it (Article 261 of the Civil Code of Ukraine).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).The statute of limitations is interrupted by the commission of an act by a person, which indicates that he recognizes his debt or other obligation. The statute of limitations is interrupted if a person files a lawsuit against one of several debtors, as well as if the subject of the lawsuit is only part of the claim to which the plaintiff is entitled (parts 1, 2 of Article 264 of the Civil Code of Ukraine). Thus, the interruption of the statute of limitations implies that as a result of certain actions (or confirmation of the debtor's recognition of a debt or other obligation, or the creditor's claim against one or more debtors) the relevant period is terminated. After such interruption, the statute of limitations begins again on the day following the confirmation of the debtor's recognition of a debt or other obligation or after the creditor has filed a claim against one or more debtors (legal position,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.According to Article 264 of the Civil Code of Ukraine, the interruption of the statute of limitations provides for the existence of two terms - before and after the interruption. The new term begins immediately from the moment when the original term was interrupted. The grounds for interruption of the statute of limitations are exhaustive and are not subject to extended interpretation.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.According to Art. 263 of the Civil Code of Ukraine, the statute of limitations is suspended: 1) if the filing of the claim was prevented by an extraordinary or unavoidable event under these conditions (force majeure); 2) in case of postponement of fulfillment of the obligation (moratorium) on the grounds established by law; 3) in case of suspension of the law or other normative legal act regulating the relevant relations; 4) if the plaintiff or defendant is a member of the Armed Forces of Ukraine or in other military formations established in accordance with the law and transferred to martial law. In the event of these circumstances, the statute of limitations is suspended for the duration of these circumstances. From the date of termination of the circumstances that were the basis for the suspension of the statute of limitations, the statute of limitations shall continue, taking into account the time elapsed before its suspension.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Leaving the claim without consideration does not stop the statute of limitations.

Застосування позовної давностіApplication of statute of limitations

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).The court applies the statute of limitations only when there are grounds to satisfy the claim. That is, before applying the statute of limitations, the court must find out and indicate in the court decision whether the right or legally protected interest of the plaintiff, for the protection of which he appealed to the court. If such a right or interest is not violated, the court refuses to satisfy the claim due to its unfoundedness. Only if it is established that the person's rights or legally protected interests have been violated, but the statute of limitations has expired and the other party to the dispute has made a statement, the court rejects the claim due to the expiration of the statute of limitations. This is the position of the courts in disputes (in particular, the decision of the Grand Chamber of the Supreme Court of May 22, 2018 in the case № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьSpecial statute of limitations

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Article 258 of the Civil Code of Ukraine stipulates that for certain types of claims the law may establish a special statute of limitations: reduced or longer compared to the general three-year statute of limitations.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.The special statute of limitations is provided by the norms of the Central Committee of Ukraine, the norms of the Family Code of Ukraine, the Code of Labor Laws of Ukraine, the Laws of Ukraine.

Судова практикаJudicial practice

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Although the issue of application of the statute of limitations depends on the circumstances in each specific case, this issue has been repeatedly reviewed by the courts of cassation.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).The Grand Chamber of the Supreme Court has finally determined that since the debtor's failure to fulfill a monetary obligation gives the creditor the right to receive the amounts provided for in Article 625 of the Civil Code of Ukraine for the entire period of delay, ie such delay is a continuing offense. % per annum arises from the moment of violation of the monetary obligation until its elimination and is limited to the last three years preceding the filing of such a claim, if the principal obligation of the debtor is not fulfilled (decision of 08.11.2019 in the case № 127/15672 / 16- c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).According to the legal opinion of the Grand Chamber of the Supreme Court, the law does not link the statute of limitations with the adoption of a court decision on the violation of individual rights. Therefore, the statute of limitations starts from the day when the plaintiff learned or could have learned about the violation of his right, and not from the day when such violation was confirmed by a court decision. The law also does not link the statute of limitations on the vindication claim, neither with the conclusion of certain transactions concerning the plaintiff's property, nor with the actual transfer of property by the offender who illegally seized the plaintiff's property to other persons (decision of 26.11.2019 in case 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).The terms "learned" and "could learn" used in Article 261 of the Civil Code of Ukraine - the Grand Chamber of the Supreme Court noted that a comparative analysis of these terms gives grounds for concluding a presumption of the possibility and obligation of a person to know the state of property rights. Therefore, proving the fact that the plaintiff was unaware of the violation of his civil law and for this reason did not seek protection in court is not enough. The plaintiff must also prove that he could not find out about the violation of his civil rights (decision of September 11, 2019 in the case № 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 розрахунок строку позовної давності карантин розрахунок терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid розрахунок строку позовної давності ковід розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності covid термін позовної давності за жкх covid-19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 калькулятор терміну позовної давності карантин розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор терміну позовної давності ковід термін позовної давності по жкх карантин калькулятор терміну позовної давності онлайн covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент