Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Запитання й відповідіQuestions and answers

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?Who is charged court costs?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?According to which formula should the penalty for non-payment or late payment of alimony be calculated?

За якою формулою розраховуються 3% річних?According to which formula are 3% per annum calculated?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?What is the formula for calculating interest for each day?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?What is the formula for calculating interest for the year?

Ким проводиться індексація аліментів?Who indexes alimony?

Мінімальна заробітна плата цеThis is the minimum wage

Ціна позову цеThe price of the lawsuit is this

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?Can the amount of the penalty exceed the double discount rate of the National Bank of Ukraine?

Чи може суд зменшити штраф?Can the court reduce the fine?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?Is it possible to impose a fine and a penalty for late fulfillment of the obligation?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Can the terms of the contract exclude liability for intentional breach of obligation?

Чи підлягає індексації сума аліментів?Is the amount of alimony subject to indexation?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Is there a liability for non-payment of alimony?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?Is the penalty for each day of delay legal?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?What is the payment of interest for the use of other people's money?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?What is the penalty for the amount of tax debt?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?What is the calculation of inflation losses?

Що таке облікова ставка Національного банку?What is the discount rate of the National Bank?

Що таке процесуальні строки?What are procedural deadlines?

Що таке інфляція?What is inflation?

Як визначається розмір аліментів?How is the amount of alimony determined?

Як визначається ціна позову?How is the price of the claim determined?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?How to resolve a dispute over the amount of alimony arrears?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?How is deflation taken into account when calculating inflation losses?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?How is the minimum wage set?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?How to compensate for damages caused by non-compliance with the terms of the contract?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?How to calculate the total amount of penalty for non-payment or late payment of alimony?

Як розрахувати неустойку на аліменти?How to calculate the alimony penalty?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?How to calculate the penalty at double the rate of the NBU?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?How to calculate the penalty at the discount rate of the NBU?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?How to calculate the aggregate inflation index?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?What is the responsibility for late payment of consumed utilities?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?What is the percentage penalty formula for each day?

Яка формула пені у відсотках річних?What is the penalty formula as a percentage per annum?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?What is the formula for calculating the penalty for the amount of tax debt?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?What is the formula for calculating inflation losses?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?What is the procedure for accruing interest on alimony?

Який розмір пені на суму податкового боргу?What is the amount of interest on the amount of tax debt?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?What is the statute of limitations for applying to the court to recover debts for utilities?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?What is the statute of limitations for applying to the court to collect a penalty for utilities?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?What normative document regulates the establishment of sanctions in the contract?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?What are the costs of litigation?

Які правові підстави виникнення неустойки?What are the legal grounds for the penalty?

Які підстави нарахування 3% річних?What are the grounds for charging 3% per annum?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?What are the penalties for late fulfillment of obligations provided by law?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?What sanctions are provided in economic relations?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?What sanctions are provided in civil law?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Legal calculator is a useful tool for simplifying and optimizing the implementation of legal calculations in accordance with current legislation of Ukraine and beyond.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Depending on your needs, you can use a separate or consolidated calculator.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. In general, the capabilities of individual calculators will meet most needs, but for a professional lawyer there is a professional solution. Professional calculator provides consolidated calculation, allows you to calculate the debt on the list of primary documents, taking into account the requirements of law, specify individual deadlines, set individual parameters and allows you to save the calculation for further editing and recalculation to date. Professional calculator will allow you to easily perform even complex calculations, download the document in a convenient format, make the necessary changes and attach to the package of legal documents without much effort.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): The following types of calculations are supported (the list is constantly expanding)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;calculation of the amount of debt for one or more obligations;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;inflation accrual on the amount of debt;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;accrual of 3% per annum for delay in fulfillment of obligations;
 • нарахування процентів за користування коштами ;accrual of interest for the use of funds;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;accrual of interest for late fulfillment of monetary obligations in the form of interest or NBU rates;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;accrual of interest in the amount of double the discount rate of the NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;accrual of interest in the amount of 120% of the discount rate of the NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;accrual of interest for utilities in the amount of 0.01% for each day;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .accrual of interest for late payment of alimony.
 • та інші ...and other ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Calculations are performed taking into account current data, including

 • індекси інфляції ,inflation indices,
 • облікові ставки НБУ ,NBU discount rates,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,general and special statutes of limitations,
 • норми законодавства.norms of legislation.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: The results of the calculation in the form of a text document include

 • підсумок розрахунку;the result of the calculation;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tables with a list of documents and debt calculation;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;normative substantiation of applied terms and accrued sanctions;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;formulas used in the calculation;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tables with calculations of sanctions on the basis of user data and official indexes;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Annexes: official data on the NBU inflation index and / or discount rate for the required period.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент