Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Popup-Tooltips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren. Tippen Sie auf den Touchscreens zum Aufrufen des Hinweises einmal auf das entsprechende Symbol.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Um Ihre Übersetzung vorzuschlagen, doppelklicken / tippen Sie auf das entsprechende Symbol oder drücken Sie Strg + Klick.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Wenn die Übersetzung im Text der Seite angezeigt wird, um eine eigene Version der Übersetzung anzubieten, doppelklicken / tippen Sie auf den entsprechenden Übersetzungsblock oder Strg + Klick.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Demnächst [in Entwicklung]

Калькулятор знаходиться у розробці.Der Rechner befindet sich in der Entwicklung.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Sie können die Aufmerksamkeit der Entwickler auf sich ziehen, um die Arbeit zu beschleunigen, indem Sie auf die Schaltfläche [Beschleunigen] klicken. Um eine Nachricht zu erhalten, geben Sie dies auch in das entsprechende Feld unten ein.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуSenden Sie diesen Rechner per E-Mail, um loszulegen

Контактна інформаціяKontaktinformation

Пошта, на яку буде вислане повідомленняDie E-Mail, an die die Nachricht gesendet wird

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Neueste Bewertungen

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit ist die Arbeitsunfähigkeit einer Person aufgrund von Krankheit, Verletzung oder anderen Gründen, unabhängig von der Tatsache der Arbeitsunfähigkeit (Geburt, Quarantäne, Krankenpflege usw.), die unter dem Einfluss von Behandlung und Rehabilitation eine vorübergehende Umkehrung bewirkt, dauert bis zur Genesung oder Bildung einer Behindertengruppe und bei anderen Gründen - bis zum Ende der Kündigungsgründe. Die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit der versicherten Person wird durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Ziffer 1.3 der Verordnung über die Prüfung der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit) bescheinigt.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".Die Leistung bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit wird der versicherten Person in Form einer materiellen Unterstützung gewährt, die den Lohnausfall (Einkommensausfall) im Falle eines der versicherten Ereignisse gemäß Artikel 22 des Gesetzes der Ukraine "On Obligatorische staatliche Sozialversicherung".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.Im Falle einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit des Versicherten während der Dauer der Beilegung des Rechtsstreits über die Rechtswidrigkeit seiner Entlassung wird das Arbeitsunfähigkeitsgeld vorbehaltlich der Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses des Versicherten ab dem Zeitpunkt der Entscheidung der zuständigen Behörde gewährt.

Розрахунковий період для отримання допомогиGeschätzter Zeitraum für die Unterstützung

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиVerjährungsfrist für Hilfeleistungen

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.Die Leistung bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit wird Arbeitnehmern gewährt, die sie spätestens 12 volle Monate nach dem Monat, in den der Tag der Genesung (Invalidität) fällt, beantragt haben. Die Zahlung der ersten fünf Tage der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit zu Lasten des Arbeitgebers verjährt nicht.

Обчислення середньоденної заробітної платиBerechnung des durchschnittlichen Tageslohns

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).Das durchschnittliche Krankenhaustagegeld wird für jeden Arbeitsort (Grund-, Teilzeit) separat ermittelt.

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).Der durchschnittliche Tageslohn (Einkommen, Geldleistungen) errechnet sich durch Division des für den Berechnungszeitraum (12 Kalendermonate) aufgelaufenen Gehalts (Einkommen, Geldleistungen), wodurch ein einmaliger Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung und/oder Versicherungsbeiträge für die jeweiligen Arten der gesetzlichen Sozialversicherung (im Folgenden: Einmalbeitrag und / oder Versicherungsprämien), die Anzahl der Kalendertage der Beschäftigung - nach den Versicherungsarten - die Beschäftigungszeit, die Erbringung von Arbeit (Dienstleistung) aus zivilrechtlichen Verträgen , Dienstleistungs-, Verfahrensgeschäft oder sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erzielung von Einkünften direkt aus solchen Tätigkeiten) im Berechnungszeitraum ohne Berücksichtigung von aus triftigen Gründen nicht geleisteten Kalendertagen,- vorübergehende Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaftsurlaub, Erziehungsurlaub bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes und nach ärztlichem Gutachten unbezahlter Urlaub (im Folgenden: triftige Gründe).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Monate des Abrechnungszeitraums (vom ersten bis zum ersten Tag), in denen die versicherte Person aus wichtigem Grund nicht gearbeitet hat, sind vom Abrechnungszeitraum ausgeschlossen.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).Die Berechnung des durchschnittlichen Krankenhaustagesgehalts beinhaltet Zahlungen, die in der SRS-Erhebungsgrundlage als Gehaltsbestandteil enthalten sind (Grundgehalt, Zuschläge, Prämien, Zulagen, Urlaub, Incentive und Entschädigung).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Leistungen, die nicht in der Lohnabrechnung berücksichtigt werden (Krankenhaus, Mutterschaft, einmalige Krankenhilfe) werden bei der Berechnung der Krankenhausvergütung nicht berücksichtigt. Alle Zahlungen sind an den Monat gebunden, in dem sie angefallen sind, und werden im SDR-Bericht ausgewiesen. Feiertage beziehen sich auf die Monate, für die sie angefallen sind.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіDie Höhe der Leistungen bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Personen, die sich in Gesundheitseinrichtungen sowie in Selbstisolation unter ärztlicher Aufsicht im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung der Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) sowie der Lokalisierung und Beseitigung ihrer Ausbrüche und Epidemien befinden , - 50 Prozent des Durchschnittsgehalts (Einkommens), unabhängig von der Dienstzeit.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.Die Höhe der Leistungen bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit (einschließlich Pflege eines erkrankten Kindes oder eines erkrankten Familienmitglieds) pro Monat darf den Höchstbetrag der einheitlichen Beitragsgrundlage, aus der die Versicherungsbeiträge an die Sozialversicherungskasse der Ukraine gezahlt wurden, nicht überschreiten.

Нормативні документиVorschriften

Корисні калькулятори:

Дата прописом Кількість днів Число прописом Розрахунок 14% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ
Дивіться також:
розрахунок лікарняних калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика онлайн розрахунок лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор днів лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор лікарняних онлайн калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор онлайрозрахунок лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності калькулятор лікарняних онлайн калькулятор лікарняних розрахунок лікарняних онлайн калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор неустойки по алиментам калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор стажу для лікарняних калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор нарахування лікарняних калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор страховий стаж для лікарняних

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент