Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Popup-Tooltips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren. Tippen Sie auf den Touchscreens zum Aufrufen des Hinweises einmal auf das entsprechende Symbol.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Um Ihre Übersetzung vorzuschlagen, doppelklicken / tippen Sie auf das entsprechende Symbol oder drücken Sie Strg + Klick.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Wenn die Übersetzung im Text der Seite angezeigt wird, um eine eigene Version der Übersetzung anzubieten, doppelklicken / tippen Sie auf den entsprechenden Übersetzungsblock oder Strg + Klick.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняArt der Beziehungen zum Thema rechtliche Regelung

Тип позовних вимогArt der Ansprüche

Додаткові параметри Zusätzliche Parameter

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуBerücksichtigung der Aussetzung der Quarantänezeit

Контактна інформаціяKontaktinformation

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail, an die das Berechnungsergebnis gesendet wird, sowie Boni werden angesammelt

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Neueste Bewertungen

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Rechner berücksichtigt Quarantänezeit (optional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Während der vom Ministerkabinett der Ukraine eingerichteten Quarantäne wird die Verjährungsfrist unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung, Ausbreitung und Ausbreitung von Epidemien, Pandemien des Coronavirus (COVID-19) gemäß dem Gesetz der Ukraine "On Änderungen bestimmter Rechtsvorschriften der Ukraine zur Bereitstellung zusätzlicher sozialer und wirtschaftlicher Garantien im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) "№ 540-IX vom 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Die Verjährungsfrist ist die Frist, innerhalb derer eine Person ein Gericht anrufen kann, um ihre bürgerlichen Rechte oder Interessen zu schützen (Artikel 256 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Die Grundlagen der Verjährung sind in Kapitel 19 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine geregelt. Die Verjährungsfrist wird durch die Normen des Zentralkomitees der Ukraine in allgemeine und besondere unterteilt.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt drei Jahre (Artikel 257 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine).

Перебіг позовної давностіDie Verjährungsfrist

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Person von der Verletzung ihres Rechts oder von der Person, die sie verletzt hat, erfahren hat oder hätte erfahren können (Artikel 261 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Die Verjährung wird durch die Erhebung einer Klage einer Person unterbrochen, die auf die Anerkennung ihrer Schuld oder sonstigen Verpflichtung hinweist. Die Verjährung wird unterbrochen, wenn eine Person eine Klage gegen einen von mehreren Schuldnern erhebt, sowie wenn der Klagegegenstand nur ein Teil der Forderung ist, die dem Kläger zusteht (Artikel 264 Teile 1, 2 ZGB). Gesetzbuch der Ukraine). Die Unterbrechung der Verjährung impliziert somit, dass aufgrund bestimmter Handlungen (oder Bestätigung der Anerkennung einer Schuld oder einer anderen Verpflichtung des Schuldners oder der Forderung des Gläubigers gegen einen oder mehrere Schuldner) die betreffende Frist endet. Nach einer solchen Unterbrechung beginnt die Verjährung am Tag nach der Bestätigung der Anerkennung einer Schuld oder sonstigen Verpflichtung durch den Schuldner oder nachdem der Gläubiger eine Forderung gegen einen oder mehrere Schuldner geltend gemacht hat (Rechtslage,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Gemäß Artikel 264 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine sieht die Unterbrechung der Verjährungsfrist zwei Fristen vor - vor und nach der Unterbrechung. Die neue Laufzeit beginnt sofort mit der Unterbrechung der ursprünglichen Laufzeit. Die Verjährungsunterbrechungsgründe sind abschließend und unterliegen keiner erweiterten Auslegung.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Nach Art. 263 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine wird die Verjährung gehemmt: 1) wenn die Geltendmachung des Anspruchs durch ein außergewöhnliches oder unvermeidbares Ereignis unter diesen Bedingungen verhindert wurde (höhere Gewalt); 2) bei Aufschub der Erfüllung der Verpflichtung (Moratorium) aus gesetzlich festgelegten Gründen; 3) im Falle der Aussetzung des Gesetzes oder eines anderen normativen Rechtsakts, der die betreffenden Beziehungen regelt; 4) wenn der Kläger oder Beklagte Angehöriger der Streitkräfte der Ukraine oder einer anderen nach dem Gesetz errichteten militärischen Formation ist, die in das Kriegsrecht überführt wurde. Bei Vorliegen dieser Umstände ist die Verjährung für die Dauer dieser Umstände gehemmt. Ab dem Tag des Wegfalls der Umstände, die der Hemmung der Verjährung zugrunde lagen, läuft die Verjährung unter Berücksichtigung der bis zur Hemmung verstrichenen Zeit weiter.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Das unbeachtete Verlassen der Forderung hemmt nicht die Verjährung.

Застосування позовної давностіAnwendung der Verjährungsfrist

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Das Gericht wendet die Verjährungsfrist nur an, wenn ein Grund zur Befriedigung des Anspruchs vorliegt. Das heißt, vor Anwendung der Verjährungsfrist muss das Gericht feststellen und in der Gerichtsentscheidung angeben, ob das Recht oder das rechtlich geschützte Interesse des Klägers, auf dessen Schutz er das Gericht angerufen hat, besteht. Wird ein solches Recht oder Interesse nicht verletzt, lehnt das Gericht die Befriedigung des Anspruchs wegen Unbegründetheit ab. Nur wenn eine Verletzung des Rechts oder des Rechtsschutzes der Person festgestellt wird, die Verjährung jedoch abgelaufen ist und sich die andere Streitpartei geäußert hat, weist das Gericht die Klage wegen Ablaufs der Verjährung zurück . Dies ist die Position der Gerichte in Streitfällen (insbesondere die Entscheidung der Großen Kammer des Obersten Gerichtshofs vom 22. Mai 2018 in der Sache № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьBesondere Verjährungsfristen

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Artikel 258 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine sieht vor, dass das Gesetz für bestimmte Arten von Ansprüchen eine besondere Verjährungsfrist vorsehen kann: kürzer oder länger als die allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Die besondere Verjährungsfrist ist in den Normen des Zentralkomitees der Ukraine, den Normen des Familiengesetzbuches der Ukraine, des Arbeitsgesetzbuches der Ukraine, der Gesetze der Ukraine vorgesehen.

Судова практикаGerichtspraxis

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Obwohl die Frage der Anwendung der Verjährungsfrist von den Umständen des Einzelfalls abhängt, wurde diese Frage immer wieder von den Kassationsgerichten geprüft.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).Die Große Kammer des Obersten Gerichtshofs hat schließlich entschieden, dass der Gläubiger aufgrund der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung des Schuldners das Recht hat, die in Artikel 625 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Ukraine vorgesehenen Beträge für den gesamten Zeitraum der Verzögerung, dh dieser Verzögerung, zu erhalten ist ein Dauerdelikt. % pa entsteht ab dem Zeitpunkt der Verletzung der Geldpflicht bis zu ihrer Beseitigung und ist auf die letzten drei Jahre vor der Erhebung einer solchen Forderung befristet, wenn die Hauptpflicht des Schuldners nicht erfüllt wird (Entscheidung vom 08.11.2019 im Fall № 127/15672 / 16- c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Nach der Rechtsauffassung der Großen Kammer des Obersten Gerichtshofs verknüpft das Gesetz die Verjährung nicht mit dem Erlass einer gerichtlichen Entscheidung über die Verletzung individueller Rechte. Die Verjährungsfrist beginnt daher mit dem Tag, an dem der Kläger von der Verletzung seines Rechts erfahren hat oder hätte erfahren können, und nicht mit dem Tag, an dem diese Verletzung durch eine gerichtliche Entscheidung bestätigt wurde. Das Gesetz knüpft auch die Verjährung des Rechtsbehelfsanspruchs weder an den Abschluss bestimmter Geschäfte über das Vermögen des Klägers noch an die tatsächliche Eigentumsübertragung durch den Täter, der das Eigentum des Klägers widerrechtlich beschlagnahmt hat (Beschluss vom 26.11 .2019 im Fall 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Die in Artikel 261 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine verwendeten Begriffe „gelernt“ und „könnte lernen“ – die Große Kammer des Obersten Gerichtshofs stellte fest, dass eine vergleichende Analyse dieser Begriffe Anlass zur Annahme der Möglichkeit und Verpflichtung einer Person gibt den Stand seiner Eigentumsrechte zu kennen. Der Nachweis, dass dem Kläger die Verletzung seines Zivilrechts nicht bekannt war und er deshalb keinen gerichtlichen Schutz beantragt hat, reicht daher nicht aus. Der Kläger muss auch beweisen, dass er von der Verletzung seiner bürgerlichen Rechte nicht erfahren konnte (Entscheidung vom 11. September 2019 in der Sache № 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор пені Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Інфляція, проценти, пеня
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності covid термін позовної давності по жкх карантин розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 термін позовної давності за жкх covid-19 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності covid19 розрахунок терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід розрахунок строку позовної давності під час карантину розрахунок строку позовної давності ковід розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент