Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Popup-Tooltips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren. Tippen Sie auf den Touchscreens zum Aufrufen des Hinweises einmal auf das entsprechende Symbol.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Um Ihre Übersetzung vorzuschlagen, doppelklicken / tippen Sie auf das entsprechende Symbol oder drücken Sie Strg + Klick.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Wenn die Übersetzung im Text der Seite angezeigt wird, um eine eigene Version der Übersetzung anzubieten, doppelklicken / tippen Sie auf den entsprechenden Übersetzungsblock oder Strg + Klick.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:Die Höhe des Einkommens, aus dem Unterhalt gezahlt wird (sofern vorhanden), einschließlich

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівDatum der Unterhaltsberechnung

Кількість дітей віком до 6-ти роківAnzahl Kinder unter 6 Jahren

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиAnzahl der Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren oder bis 23, wenn das erwachsene Kind seine Ausbildung fortsetzt und finanzielle Unterstützung benötigt

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Gemäß Artikel 182 des Familiengesetzbuches der Ukraine darf der garantierte Mindestunterhalt für ein Kind nicht weniger als 50 Prozent des Existenzminimums eines Kindes im entsprechenden Alter betragen.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:Gemäß Artikel 183 des Familiengesetzbuches der Ukraine wird die Höhe des Unterhalts im Verhältnis zum Einkommen (Einkommen) der Mutter, des Vaters des Kindes bestimmt

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяKontaktinformation

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail, an die das Berechnungsergebnis gesendet wird, sowie Boni werden angesammelt

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Neueste Bewertungen

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.Es liegt in der Verantwortung der Eltern, das Kind bis zur Volljährigkeit zu unterhalten. Und nach Vereinbarung zwischen den Eltern des Kindes kann sich einer von ihnen, der vom Kind getrennt lebt, an seinem Unterhalt in Geld und (oder) in Sachleistungen beteiligen (Artikel 181 Teil 2 des Familiengesetzbuches der Ukraine). Lehnt jedoch einer der Elternteile die Unterhaltszahlung ab, so entscheidet das Gericht auf Antrag des anderen Elternteils des Kindes über die Art der Unterhaltseintreibung. Daher gibt es zwei Möglichkeiten, Unterhalt zu zahlen: freiwillig oder erzwungen.

Добровільна сплата аліментівFreiwillige Unterhaltszahlung

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Es wird auf der Grundlage eines Antrags eines Elternteils auf Abzug des Kindesunterhalts von seinem Gehalt, seiner Rente und seinem Stipendium durchgeführt (Artikel 187 Teil 1 des Familiengesetzbuches der Ukraine). Die Höhe und die Frist für die Beitreibung des Unterhalts sind im Antrag anzugeben, der jederzeit zurückgezogen werden kann. Es wird vom Vater (Mutter) an der Arbeits-, Studien-, PFU-Stelle eingereicht, die Zahlungen leistet, von denen der Unterhalt abgezogen wird.

Примусове стягнення аліментівZwangseintreibung des Unterhalts

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.Vom Einkommen (Einkommen) eines Elternteils wird die Unterhaltspflicht laut Gerichtsakten und Urkunden öffentlicher oder privater Testamentsvollstrecker abgezogen. Dazu reicht einer der Elternteile, bei denen das Kind lebt, Klage ein, erhält ein positives Gerichtsurteil und einen Vollstreckungsbescheid.

Розміри аліментівUnterhaltsbeträge

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).Der Unterhalt für ein Kind wird entweder als Anteil am Einkommen seiner Mutter, seines Vaters oder in einer festen Höhe nach Wahl der Eltern oder anderen gesetzlichen Vertreter des Kindes, bei dem das Kind lebt, gewährt (Artikel 181 Teil 3 der Familie). Gesetzbuch der Ukraine).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).Der Anteil des Einkommens (Einkommens) der Mutter, des Vaters, der als Kindesunterhalt eingezogen wird, wird vom Gericht bestimmt (Artikel 183 Teil 1 des Familiengesetzbuches der Ukraine).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).Der Elternteil oder sonstige gesetzliche Vertreter des Kindes, bei dem das Kind lebt, hat jedoch, wie bereits erwähnt, das Recht, bei Gericht eine gerichtliche Verfügung zur Einziehung von Unterhaltsansprüchen in Höhe von: einem Kind - 1/4, zwei Kindern - 1/3, für drei oder mehr Kinder - 1/2 des Einkommens (Einkommens) des Unterhaltspflichtigen, jedoch nicht mehr als 10 Existenzminimum pro Kind im angemessenen Alter für jedes Kind (Artikel 183 Teil 5 des Familiengesetzbuches) der Ukraine).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.Auf Antrag des Empfängers kann das Gericht die Höhe des Unterhalts in einem festen Betrag festlegen (Artikel 184 Teil 1 des Familiengesetzbuches der Ukraine). Dieser Unterhaltsbetrag wird jedoch jährlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen indexiert, es sei denn, der Zahler und der Unterhaltsempfänger haben etwas anderes vereinbart.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.Gleichzeitig Teil 2 der Kunst. 182 des Familiengesetzbuches der Ukraine legt fest, dass die Höhe des Unterhalts notwendig und ausreichend sein muss, um eine harmonische Entwicklung des Kindes zu gewährleisten.

Тому встановлені:Daher installiert

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівUnterhaltsindexierung

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).Die von einem Gericht oder einer Vereinbarung zwischen den Eltern in einem festen Geldbetrag festgelegte Höhe des Unterhalts wird jährlich entsprechend dem Gesetz indexiert, sofern zwischen Zahler und Unterhaltsberechtigter nichts anderes vereinbart wurde. Auf Antrag des Unterhaltsberechtigten kann die Indexierung durch das Gericht für einen anderen Zeitraum vorgenommen werden (Artikel 184 Teil 2 des Familiengesetzbuches der Ukraine).

З яких доходів утримують аліментиVon welchem ​​Einkommen wird der Unterhalt einbehalten

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.Die Liste der Einkommensarten, die bei der Festsetzung der Unterhaltshöhe für einen der Ehegatten, Kinder, Eltern oder andere Personen berücksichtigt werden, festgelegt durch den Beschluss des Ministerkabinetts vom 26.02.1993 № 146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:Der Unterhalt wird von allen Erwerbs- und Nebenbezügen sowohl für die Hauptbeschäftigung als auch für Teilzeitbeschäftigungen einbehalten, einschließlich

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Індексація аліментів Стаж роботи Число прописом
Дивіться також:
індексація аліментів в україні калькулятор по сплаті аліментів індексація аліментів порядок індексації аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор розрахувати суму індексації аліментів розрахунок аліментів приклад індексація аліментів приклад розрахунок аліментів розрахунок аліментів онлайн розмір аліментів на двох дітей добровільна сплата аліментів індексація аліментів калькулятор на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина розмір аліментів на 1 дитину розмір аліментів калькулятор розрахунку аліментів калькулятор аліментів онлайн пеня за несплату аліментів нарахування аліментів 1/3 частина аліментів це скільки розрахунок заборгованості зі сплати аліментів калькулятор аліментів розрахунок аліментів від зарплати в україні калькулятор індексації аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент