Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВPodle požadovaného výsledku: částka s DPH, nebo částka bez DPH, nebo výše DPH

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахSazba daně z přidané hodnoty v procentech

Додаткові параметри Další parametry

Точність, знаки після комиPřesnost, desetinná místa

Результат розрахунку суми числом та прописом:Výsledek výpočtu částky v číslech a slovech

 • нарахування ПДВ на введену суму;časové rozlišení DPH ze zadané částky;
 • виділення ПДВ з введеної суми;přidělení DPH ze zadané částky;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.výpočet částek z výše DPH.

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).Daň z přidané hodnoty (dále - DPH) je nepřímá daň, která je zahrnuta v ceně zboží (práce, služby) a platí ji kupující, ale její vyúčtování a odvod do státního rozpočtu provádí prodávající (daňový agent) .

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:Účtování DPH u podniku registrovaného jako plátce DPH spočívá v účtování těchto složek

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).Daňová sleva je částka, o kterou má plátce přidané hodnoty právo na snížení daňové povinnosti za účetní období (částka DPH zaplacená takovým podnikem jako součást hodnoty zboží, prací, služeb nakoupených od jiného plátce DPH nebo zaplaceno na celnici) ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).Daňová povinnost - výše peněžních prostředků, které je poplatník včetně daňového agenta povinen odvést do rozpočtu jako daň nebo poplatek na základě, způsobem a ve lhůtě stanovené daňovým zákonem (včetně částky stanovené poplatníkem v daňové směnky a nezaplacené v zákonné lhůtě).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.Plátce odvádí do rozpočtu částku DPH, která je rozdílem mezi daňovou povinností a slevou na dani.

Об'єкт оподаткуванняPředmět zdanění

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:Předmětem zdanění jsou transakce daňových poplatníků s

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;dodání zboží, jehož místo plnění se nachází na celním území Ukrajiny, v souladu s článkem 186 daňového řádu Ukrajiny, včetně transakcí o bezúplatném převodu a přechodu vlastnického práva k zástavě na dlužníka (věřitele), zboží převedení za podmínek úvěru na zboží, jakož i předání předmětu finančního leasingu do užívání nájemcem / nájemcem;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;dodání služeb, jejichž místo plnění se nachází na celním území Ukrajiny, v souladu s článkem 186 daňového řádu Ukrajiny;
 3. ввезення товарів на митну територію України;dovoz zboží na celní území Ukrajiny;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;vývoz zboží mimo celní území Ukrajiny;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.poskytování služeb pro mezinárodní přepravu cestujících a zavazadel a nákladu po železniční, silniční, námořní a říční a letecké dopravě.

Розміри ставок податкуVelikost daňových sazeb

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:Podle článku 193 daňového řádu Ukrajiny jsou sazby daně stanoveny ze základu daně v následujících částkách

 • 20 відсотків;20 procent;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 procent pro transakce týkající se dodávek na celním území Ukrajiny a dovozu zemědělských produktů na celní území Ukrajiny klasifikovaných podle následujících kódů podle UKT FEA: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (pro plnotučné mléko), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, s výjimkou operací při dovozu zboží uvedeného v odstavci 197.18 ukrajinského daňového zákoníku na celní území Ukrajiny
 • 0 відсотків;0 procent;
 • 7 відсотків по операціях з:7 procent na transakce s
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;dodávat na celní území Ukrajiny a dovážet na celní území Ukrajiny léčiva povolená k výrobě a použití na Ukrajině a zapsaná ve Státním registru léčiv, jakož i zdravotnické prostředky zapsané ve Státním registru zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků popř. splňovat požadavky příslušných technických předpisů, které jsou potvrzeny dokladem o shodě a jsou povoleny pro uvedení na trh a/nebo uvedení do provozu a aplikace na Ukrajině;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;dodávky na celní území Ukrajiny a dovoz na celní území Ukrajiny léků, zdravotnických prostředků a/nebo zdravotnického vybavení schváleného pro použití v klinických hodnoceních schválených ústředním výkonným orgánem, který zajišťuje tvorbu státní politiky v oblasti zdraví péče ' já;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;poskytování služeb pro uvádění (dirigování) divadelních, operních, baletních, hudebních, koncertních, choreografických, loutkových, cirkusových, zvukových, světelných a jiných představení, produkce, vystoupení profesionálních uměleckých skupin, uměleckých skupin, herců a performerů (kameramanů), kinematografických ceny er, kulturní a umělecké akce;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;poskytování služeb pro vystavování původních hudebních děl, předvádění výstavních projektů, provádění exkurzí pro skupiny i individuální návštěvníky muzeí, zoologických zahrad a rezervací, návštěvy jejich území a zařízení návštěvníky;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;poskytování služeb pro distribuci, předvádění, veřejné vyhlašování a veřejné promítání filmů upravených v souladu s legislativou v ukrajinských jazykových verzích pro zrakově postižené a sluchově postižené;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).poskytování přechodných ubytovacích služeb (ubytování) poskytovaných hotely a podobnými přechodnými ubytovacími zařízeními (třída 55.10 skupina 55 NACE DK 009: 2010).

Розраховується за формулою: Vypočteno podle vzorce

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [DPH] = [Náklady] × [sazba DPH (%)] / 100 %
Kde:
[Value] - hodnota transakce poplatníka, která podléhá zdanění.
[Sazba DPH (%)] - velikost sazby daně ze základu daně.

Нормативна базаRegulační rámec

Корисні калькулятори:

Розрахунок 20% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ Калькулятор пені Калькулятор 3% річних Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор розрахунок земельного податку калькулятор ндс калькулятор пдф єсв калькулятор калькулятор 14 пдв калькулятор по калькулятор калькулятор валют калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор пдв штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку калькулятор податку податок на додаткову вартість товарів калькулятор неустойки по алиментам калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор дат калькулятор ин калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать акт калькулятор калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика як розрахувати пеню за несплату податку

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент