Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Již brzy [ve vývoji]

Калькулятор знаходиться у розробці.Kalkulačka je ve vývoji.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Kliknutím na tlačítko [Urychlit] můžete upozornit vývojáře na urychlení práce. Chcete-li obdržet zprávu, uveďte to do příslušného pole níže.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуChcete-li začít, pošlete e-mail této kalkulačce

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде вислане повідомленняE-mail, na který bude zpráva odeslána

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").Dočasná pracovní neschopnost je neschopnost osoby pro nemoc, úraz nebo z jiných důvodů bez ohledu na skutečnost, že jde o pracovní neschopnost (porod, karanténa, péče o pacienta apod.), která má pod vlivem léčby a rehabilitace dočasný obrat, trvá do zotavení nebo zřízení skupiny invalidů a v případě jiných důvodů - do skončení důvodů propuštění. Dočasná pracovní neschopnost pojištěnců se dokládá potvrzením o pracovní neschopnosti (odst. 1.3 Předpisu o posuzování dočasné pracovní neschopnosti).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".Dávka v dočasné pracovní neschopnosti se poskytuje pojištěné osobě ve formě hmotné podpory, která plně nebo částečně kompenzuje ztrátu mzdy (příjmu), v případě jedné z pojistných událostí v souladu s článkem 22 zákona Ukrajiny „Dne Povinné státní sociální pojištění“.

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.V případě dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce v době řešení sporu o nezákonnosti jeho výpovědi se podpora v pracovní neschopnosti poskytuje s výhradou opětovného nástupu pojištěnce do práce ode dne takového rozhodnutí příslušného úřadu.

Розрахунковий період для отримання допомогиOdhadovaná doba pomoci

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиPromlčecí lhůta pro pomoc

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.Dočasná podpora v pracovní neschopnosti se poskytuje zaměstnancům, kteří o ni požádali nejpozději do 12 celých měsíců následujících po měsíci, na který připadá den zotavení (invalidita). Proplácení prvních pěti dnů dočasné pracovní neschopnosti na náklady zaměstnavatele není promlčeno.

Обчислення середньоденної заробітної платиVýpočet průměrné denní mzdy

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).Nemocniční průměrná denní mzda je stanovena samostatně pro každé pracoviště (základní, částečný úvazek).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).Průměrná denní mzda (příjem, peněžité dávky) se vypočte vydělením mzdy (příjmu, peněžitých dávek) naběhlé za zúčtovací období (12 kalendářních měsíců), na kterou připadá jednorázový příspěvek na povinné státní sociální pojištění a/nebo pojistné za příslušné druhy povinného státního sociálního pojištění (dále - jednorázový příspěvek a/nebo pojistné), počet kalendářních dnů zaměstnání - podle druhů pojištění - doba zaměstnání, výkon práce (služeb) podle občanskoprávních smluv , služební, obchodní nebo jiné činnosti související s pobíráním příjmů přímo z těchto činností) ve zúčtovacím období bez započtení kalendářních dnů neodpracovaných z oprávněných důvodů,- dočasná pracovní neschopnost, mateřská dovolená, rodičovská dovolená do tří let a šesti let dítěte dle lékařského posudku neplacené volno (dále jen dobré důvody).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Z zúčtovacího období jsou vyloučeny měsíce zúčtovacího období (od prvního do prvního dne), ve kterých pojištěnec z vážných důvodů nepracoval.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).Do výpočtu průměrného denního platu nemocnice jsou zahrnuty platby zahrnuté do základu inkasa SRS jako součást mzdy (základní mzda, příplatky, prémie, příplatky, dovolená, motivace a náhrady).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Platby, které nejsou zahrnuty ve mzdovém listu (nemocnice, mateřská, jednorázová lékařská pomoc), se do výpočtu plateb nemocnice nezahrnují. Všechny platby jsou spojeny s měsícem, ve kterém byly naakumulovány a zohledněny ve zprávě SDR. Svátky označují měsíce, za které se časově rozlišují.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіVýše dočasných dávek pro invaliditu

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Osoby, které se nacházejí ve zdravotnických zařízeních, jakož i v samostatné izolaci pod lékařským dohledem v souvislosti s opatřeními zaměřenými na prevenci vzniku a šíření koronavirového onemocnění (COVID-19), jakož i na lokalizaci a likvidaci jeho ohnisek a epidemií , - 50 procent průměrné mzdy (příjmu) bez ohledu na odslouženou dobu.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.Výše dávek v dočasné invaliditě (včetně péče o nemocné dítě nebo nemocného člena rodiny) za měsíc by neměla překročit maximální výši jednorázového vyměřovacího základu, ze kterého se odvádělo pojistné do Fondu sociálního pojištění Ukrajiny.

Нормативні документиPředpisy

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності онлайн розрахунок лікарняних калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор стажу для лікарняних калькулятор лікарняних онлайн калькулятор стажа онлайн калькулятор розрахунок лікарняних калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор розрахунку лікарняних валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор нарахування лікарняних калькулятор днів лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності калькулятор лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайрозрахунок лікарняних онлайн калькулятор лікарняних калькулятор страховий стаж для лікарняних розрахунок лікарняних онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент