Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунокKalkulačka procesních lhůt online výpočtu

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСTyp soudního sporu regulovaný CPC, CPC nebo CAS

Судова інстанція, яка розглядає справуSoud projednávající případ

Судове провадженняSoudní spory

Процесуальний строкProcesní termín

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Varování!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Během karantény zřízené Kabinetem ministrů Ukrajiny se promlčecí doba počítá s přihlédnutím k opatřením k prevenci vzniku, šíření a šíření epidemií, pandemií koronaviru (COVID-19) v souladu se zákonem Ukrajiny „Dne Změny některých legislativních aktů Ukrajiny za účelem poskytnutí dalších sociálních a ekonomických záruk v souvislosti s šířením koronavirové nemoci (COVID-19) „№ 540-IX ze dne 30.03.2020, ve znění zákona Ukrajiny“ o změnách některých právních předpisů Zákony Ukrajiny o procesních lhůtách v akci " karanténa zavedená Kabinetem ministrů Ukrajiny za účelem zabránění šíření koronavirové nemoci (COVID-19) "№ 731-IX ze dne 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.V době karantény zřízené Kabinetem ministrů Ukrajiny k zamezení šíření koronavirového onemocnění (COVID-19) soud na žádost stran a osob, které se případu neúčastnily, pokud soud rozhodl o jejich právech, zájmy a (nebo) povinnosti (pokud mají právo činit příslušná procesní opatření stanovená tímto kodexem) obnoví procesní lhůty stanovené normami tohoto zákoníku, uzná-li důvody pro jejich opomenutí za platné a kvůli omezením v souvislosti s karanténou. Soud může příslušnou lhůtu obnovit před jejím uplynutím i po jejím uplynutí.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.Soud na žádost osoby prodlouží procesní lhůtu stanovenou soudem, je-li nemožnost provést příslušný procesní úkon ve stanovené lhůtě z důvodu omezení uložených v souvislosti s karanténou.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 31.12.2022 року на всій території України.Usnesení CMU „K zamezení šíření akutního respiračního onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2“ na území Ukrajiny č. 211 ze dne 11.03.2020 (ve znění pozdějších předpisů) a Usnesení KMU „Dne kterým se stanoví karanténa a zavádí omezující protiepidemická opatření za účelem zamezení šíření akutního respiračního onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 na území Ukrajiny“ č. 1236 ze dne 9.12.2020 (se změnami a dodatky) karanténa byla zavedena od 12.03.2020 do 31.12.2022 na celé Ukrajině.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Úkolem justice je správné a včasné projednávání případů. Nejdůležitějším faktorem podmiňujícím účinnost justice je včasná ochrana práv a oprávněných zájmů zúčastněných v případu. Pro realizaci úkolů stanovených před soudem procesní právo stanoví institut procesních lhůt.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Procesní lhůta je určitý časový úsek, který stanoví zákon nebo soud určí k provedení určitých procesních úkonů.

Види судочинств Typy soudních sporů

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Civilní spor je formou výkonu soudní moci, v jejímž procesu se řeší právní konflikty vyplývající z občanskoprávních, rodinných a některých dalších právních vztahů. Občanskoprávní řízení vedou obecné soudy. Tento postup upravuje občanský soudní řád.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Obchodní spory jsou formou výkonu soudní moci, v jejímž procesu se řeší právní konflikty vzniklé v oblasti hospodářských vztahů. Obchodní spory vedou specializované obchodní soudy, které jsou součástí systému obecných soudů. Její postup upravuje obchodní řád.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Správní spor je formou výkonu soudní moci, v jejímž procesu se řeší právně významné případy, které vzniknou v oblasti správních vztahů za přítomnosti veřejného zájmu. Správní řízení vedou specializované správní soudy, které jsou součástí soustavy obecných soudů, postupem stanoveným soudním řádem správním.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс строк у днях

Калькулятор днів
років та місяців

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент