Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняTyp vztahů s předmětem právní úpravy

Тип позовних вимогTyp pohledávek

Додаткові параметри Další parametry

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуS přihlédnutím k pozastavení karantény

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Kalkulačka zohledňuje čas karantény (volitelné)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Během karantény zřízené Kabinetem ministrů Ukrajiny se promlčecí doba počítá s přihlédnutím k opatřením k prevenci vzniku, šíření a šíření epidemií, pandemií koronaviru (COVID-19) v souladu se zákonem Ukrajiny „Dne Změny některých legislativních aktů Ukrajiny za účelem poskytnutí dodatečných sociálních a ekonomických záruk v souvislosti s šířením koronavirové nemoci (COVID-19) „№ 540-IX ze dne 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Promlčecí lhůta je lhůta, ve které se osoba může obrátit na soud na ochranu svých občanských práv nebo zájmů (článek 256 občanského zákoníku Ukrajiny).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Základy promlčení poskytuje kapitola 19 občanského zákoníku Ukrajiny. Promlčecí lhůta je normami Ústředního výboru Ukrajiny rozdělena na obecnou a zvláštní.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Obecná promlčecí lhůta je stanovena na tři roky (článek 257 občanského zákoníku Ukrajiny).

Перебіг позовної давностіPromlčecí lhůta

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne, kdy se osoba dozvěděla nebo mohla dozvědět o porušení svého práva nebo o tom, kdo je porušil (článek 261 občanského zákoníku Ukrajiny).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Promlčení se přeruší spácháním žaloby osoby, která nasvědčuje uznání jejího dluhu nebo jiného závazku. Promlčení se přerušuje, podá-li osoba žalobu proti jednomu z více dlužníků, jakož i je-li předmětem žaloby pouze část pohledávky, na kterou má žalobce právo (část 1, 2 § 264 obč. Ukrajinský zákoník). Z přerušení běhu promlčecí doby tedy plyne, že v důsledku určitých úkonů (resp. potvrzení uznání dluhu či jiného závazku dlužníkem nebo pohledávky věřitele vůči jednomu nebo více dlužníkům) končí rozhodná lhůta. Po tomto přerušení začíná promlčecí doba znovu běžet dnem následujícím po potvrzení uznání dluhu nebo jiného závazku dlužníkem nebo poté, co věřitel přihlásil pohledávku za jedním nebo více dlužníky (právní postavení,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Podle článku 264 občanského zákoníku Ukrajiny přerušení promlčení stanoví existenci dvou lhůt – před a po přerušení. Nová lhůta začíná okamžitě od okamžiku, kdy byla původní lhůta přerušena. Důvody pro přerušení promlčení jsou taxativní a nepodléhají rozšířenému výkladu.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Podle Čl. 263 občanského zákoníku Ukrajiny se promlčecí lhůta pozastavuje: 1) pokud podání pohledávky zabránila mimořádná nebo nevyhnutelná událost za těchto podmínek (vyšší moc); 2) v případě odkladu plnění závazku (moratoria) ze zákonem stanovených důvodů; 3) v případě pozastavení účinnosti zákona nebo jiného normativního právního aktu upravujícího příslušné vztahy; 4) pokud je žalobce nebo žalovaný příslušníkem ozbrojených sil Ukrajiny nebo jiných vojenských útvarů zřízených v souladu se zákonem a převedených do stanného práva. V případě těchto okolností se po dobu těchto okolností promlčecí lhůta pozastavuje. Ode dne pominutí okolností, které byly podkladem pro zastavení promlčení, promlčecí doba trvá s přihlédnutím k době, která uplynula do jejího zastavení.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Ponechání nároku bez uvážení nebrání promlčení.

Застосування позовної давностіUplatnění promlčecí lhůty

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Soud uplatní promlčecí lhůtu pouze tehdy, existují-li důvody k uspokojení pohledávky. Tzn., že před uplatněním promlčecí lhůty musí soud zjistit a v soudním rozhodnutí označit, zda jde o právo nebo právem chráněný zájem žalobce, na jehož ochranu se u soudu odvolal. Nedojde-li k porušení takového práva nebo zájmu, soud odmítne žalobě vyhovět pro její nedůvodnost. Pouze v případě, že by bylo zjištěno, že právo nebo právem chráněný zájem osoby bylo porušeno, avšak promlčecí doba uplynula a druhá strana sporu se vyjádřila, soud žalobu zamítne z důvodu uplynutí promlčecí doby. . Takový je postoj soudů ve sporech (zejména rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2018 ve věci № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьZvláštní promlčecí lhůta

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Článek 258 občanského zákoníku Ukrajiny stanoví, že pro určité typy nároků může zákon stanovit zvláštní promlčecí lhůtu: sníženou nebo delší ve srovnání s obecnou tříletou promlčecí lhůtou.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Zvláštní promlčecí lhůtu poskytují normy Ústředního výboru Ukrajiny, normy Zákona o rodině Ukrajiny, Zákoník pracovního práva Ukrajiny, Zákony Ukrajiny.

Судова практикаSoudní praxe

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Přestože otázka aplikace promlčení závisí na okolnostech v každém konkrétním případě, byla tato otázka opakovaně přezkoumávána kasačními soudy.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).Velký senát Nejvyššího soudu s konečnou platností rozhodl, že vzhledem k tomu, že nesplnění peněžitého závazku dlužníkem dává věřiteli právo obdržet částky stanovené v článku 625 občanského zákoníku Ukrajiny po celou dobu prodlení, tj. % ročně vzniká od okamžiku porušení peněžitého závazku do jeho odstranění a je omezeno na poslední tři roky předcházející podání takové pohledávky, není-li splněn hlavní závazek dlužníka (rozhod. 08.11.2019 ve věci № 127/15672 / 16- c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Podle právního názoru velkého senátu Nejvyššího soudu zákon nespojuje promlčení s přijetím soudního rozhodnutí o porušení individuálních práv. Promlčecí doba tedy počíná běžet ode dne, kdy se žalobce o porušení svého práva dozvěděl nebo dozvědět mohl, nikoli ode dne, kdy bylo toto porušení potvrzeno rozhodnutím soudu. Zákon rovněž nespojuje promlčení žalobního nároku, a to ani s uzavíráním některých obchodů týkajících se majetku žalobce, ani se skutečným převodem majetku pachatelem, který se nezákonně zmocnil majetku žalobce na jiné osoby (rozhodnutí ze dne 26.11. .2019 ve věci 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Pojmy „naučil se“ a „mohl se naučit“ použité v článku 261 ukrajinského občanského zákoníku – velký senát Nejvyššího soudu poznamenal, že srovnávací analýza těchto pojmů dává důvod k závěru o možnosti a povinnosti osoby znát stav jeho vlastnických práv. Nepostačuje proto prokázání skutečnosti, že žalobce o porušení svého občanského práva nevěděl a z tohoto důvodu se ochrany nedomáhal u soudu. Žalobce také musí prokázat, že se o porušení svých občanských práv nemohl dozvědět (rozhodnutí ze dne 11. září 2019 ve věci № 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ Калькулятор пені Інфляція, проценти, пеня Калькулятор 3% річних
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid термін позовної давності за жкх covid-19 термін позовної давності по жкх карантин калькулятор терміну позовної давності covid-19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності covid розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності карантин розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 розрахунок строку позовної давності ковід розрахунок строку позовної давності covid-19 розрахунок строку позовної давності карантин

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент