Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВEn funció del resultat desitjat: l'import amb IVA, o l'import sense IVA, o l'import de l'IVA

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахTipus de l'impost sobre el valor afegit en percentatge

Додаткові параметри Paràmetres addicionals

Точність, знаки після комиPrecisió, decimals

Результат розрахунку суми числом та прописом:El resultat de calcular la quantitat en nombres i paraules

 • нарахування ПДВ на введену суму;meritació d'IVA sobre l'import introduït;
 • виділення ПДВ з введеної суми;distribució de l'IVA a partir de l'import introduït;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.càlcul d'imports a partir de l'import de l'IVA.

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).L'impost sobre el valor afegit (d'ara endavant - IVA) és un impost indirecte que s'inclou en el preu dels béns (obres, serveis) i paga el comprador, però la seva comptabilitat i transferència al pressupost estatal la realitza el venedor (agent fiscal). .

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:La comptabilitat de l'IVA en una empresa registrada com a pagador d'IVA consisteix a comptabilitzar aquests components

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).Un crèdit fiscal és l'import pel qual un contribuent sobre el valor afegit té dret a reduir l'obligació fiscal durant el període d'informe (l'import de l'IVA pagat per aquesta empresa com a part del valor dels béns, obres i serveis adquirits a un altre contribuent de l'IVA). o pagats a la duana) ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).Obligació fiscal: la quantitat de fons que el contribuent, inclòs l'agent fiscal, ha de pagar al pressupost com a impost o taxa sobre la base, de la manera i els termes especificats per la llei fiscal (incloent l'import determinat pel contribuent a l'impost. pagarés i no pagats dins del termini legal).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.El pagador transfereix al pressupost l'import de l'IVA, que és la diferència entre l'obligació tributària i la deducció fiscal.

Об'єкт оподаткуванняObjecte de la tributació

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:L'objecte de la tributació són les operacions dels contribuents amb

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;subministrament de béns, el lloc de subministrament es troba al territori duaner d'Ucraïna, d'acord amb l'article 186 del Codi Fiscal d'Ucraïna, incloses les transaccions de transferència gratuïta i transferència de propietat de la garantia al prestatari (creditor), béns transferit en els termes del crèdit de mercaderies, així com la transferència de l'objecte d'arrendament financer per al seu ús per part de l'arrendatari / arrendatari;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;prestació de serveis, el lloc de prestació dels quals es troba al territori duaner d'Ucraïna, d'acord amb l'article 186 del Codi Fiscal d'Ucraïna;
 3. ввезення товарів на митну територію України;importació de mercaderies al territori duaner d'Ucraïna;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;exportació de mercaderies fora del territori duaner d'Ucraïna;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.prestació de serveis per al transport internacional de passatgers i d'equipatge i càrrega per ferrocarril, carretera, mar i fluvial i transport aeri.

Розміри ставок податкуLa mida dels tipus impositius

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:D'acord amb l'article 193 del Codi Tributari d'Ucraïna, els tipus impositius s'estableixen a partir de la base imposable en els imports següents

 • 20 відсотків;20 per cent;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 per cent per a transaccions de subministrament al territori duaner d'Ucraïna i importació al territori duaner d'Ucraïna de productes agrícoles classificats segons els codis següents segons UKT FEA: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (per a la llet sencera), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, excepte per a les operacions d'importació al territori duaner d'Ucraïna de mercaderies especificades a l'apartat 197 del Codi Fiscal d'Ucraïna.978.
 • 0 відсотків;0 per cent;
 • 7 відсотків по операціях з:7 per cent en transaccions amb
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;subministrament al territori duaner d'Ucraïna i importació al territori duaner d'Ucraïna de medicaments autoritzats per a la producció i ús a Ucraïna i inscrits al Registre estatal de medicaments, així com dispositius mèdics inscrits al Registre estatal d'equips mèdics i dispositius mèdics o complir els requisits de les regulacions tècniques pertinents, que es confirmen pel document de conformitat, i es permet la comercialització i/o la posada en funcionament i aplicació a Ucraïna;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;subministrament al territori duaner d'Ucraïna i importació al territori duaner d'Ucraïna de medicaments, dispositius mèdics i / o equips mèdics aprovats per al seu ús en assaigs clínics autoritzats per l'òrgan executiu central, que garanteix la formació de la política estatal en l'àmbit de la salut cuidar 'jo;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;prestació de serveis per a la representació (direcció) d'espectacles teatrals, d'òpera, ballet, música, concerts, coreogràfics, titelles, circ, so, llum i altres, produccions, actuacions de grups professionals d'art, grups artístics, actors i intèrprets, premis cinematogràfics, etc. esdeveniments culturals i artístics;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;prestació de serveis per a l'exposició d'obres musicals originals, demostració de projectes expositius, realització d'excursions per a grups i visitants individuals a museus, zoos i reserves, visitant els seus territoris i instal·lacions per part dels visitants;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;prestació de serveis de distribució, demostració, anunci públic i projecció pública de pel·lícules adaptades d'acord amb la legislació en versions en llengua ucraïnesa per a persones amb discapacitat visual i auditiva;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).prestació de serveis d'allotjament temporal (allotjament) proporcionats per hotels i instal·lacions d'allotjament temporal similars (classe 55.10 grup 55 NACE DK 009: 2010).

Розраховується за формулою: Calculat per la fórmula

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [IVA] = [Cost] × [Taxa d'IVA (%)]/100%
On:
[Valor]: el valor de l'operació del contribuent que està subjecta a impostos.
[Tipus de l'IVA (%)] - la mida del tipus impositiu de la base imposable.

Нормативна базаMarc normatiu

Корисні калькулятори:

Розрахунок 20% ПДВ Число прописом Розрахунок 14% ПДВ Число та сума прописом Кількість днів
Дивіться також:
калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор калькулятор валют калькулятор пдв калькулятор дат калькулятор пдф як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор по акт калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать розрахунок земельного податку як розрахувати пеню за несплату податку штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку калькулятор ин калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор податку єсв калькулятор калькулятор ндс податок на додаткову вартість товарів калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор 14 пдв калькулятор стажа онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент