Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Професійний юридичний калькулятор

Угода користувача

Юридичний калькулятор - надає інформаційно-довідкові послуги і призначений для спрощення та оптимізації процесу юридичних розрахунків. Calculadora legal: proporciona informació i serveis de referència i està dissenyada per simplificar i optimitzar el procés de càlculs legals.

Інформаційно-довідкові послуги вважаються наданими в момент отримання Користувачем, не підлягають поверненню та витрати Користувача не підлягають відшкодуванню. Els serveis d'informació i referència es consideren prestats en el moment de la recepció per part de l'Usuari, no són reemborsables i els costos de l'Usuari no són reemborsables.

Користувач отримує інформаційні послуги “як є”, що не гарантує відповідність отриманої інформації цілям і очікуванням Користувача, а також безперебійну й безпомилкову роботу. Користувач приймає на себе всю відповідальність і зобов'язання по перевірці отриманої інформації та її відповідності конкретним запитам і потребам. L'Usuari rep serveis d'informació "tal qual", que no garanteixen la conformitat de la informació rebuda amb els objectius i expectatives de l'Usuari, així com un funcionament ininterromput i sense errors. L'usuari assumeix tota la responsabilitat i obligació de verificar la informació rebuda i el seu compliment amb les sol·licituds i necessitats concretes.

Дана Угода є публічною офертою. Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди без будь-яких обмежень та застережень. З метою поліпшення послуг і сервісів, Користувач надає згоду на обробку й аналіз персональних даних. Aquest Acord és una oferta pública. Es considera que l'Usuari s'ha adherit a aquest Acord sense cap restricció ni reserva. Amb la finalitat de millorar els serveis i serveis, l'Usuari accepta el tractament i anàlisi de les dades personals.

До даної Угоди й відносинам, що виникають у зв’язку з отриманням інформаційних послуг, застосовується законодавство України. La legislació d'Ucraïna s'aplicarà a aquest Acord i a les relacions derivades de la recepció de serveis d'informació.

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. La calculadora legal és una eina útil per simplificar i optimitzar la implementació de càlculs legals d'acord amb la legislació vigent d'Ucraïna i més enllà.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Depenent de les vostres necessitats, podeu utilitzar una calculadora separada o consolidada.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. En general, les capacitats de les calculadores individuals satisfan la majoria de les necessitats, però per a un advocat professional hi ha una solució professional. La calculadora professional proporciona un càlcul consolidat, us permet calcular el deute a la llista de documents primaris, tenint en compte els requisits de la llei, especificar terminis individuals, establir paràmetres individuals i desar el càlcul per a una posterior edició i recàlcul fins a la data. La calculadora professional us permetrà realitzar fàcilment fins i tot càlculs complexos, descarregar el document en un format convenient, fer els canvis necessaris i adjuntar-lo al paquet de documents legals sense gaire esforç.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): S'admeten els següents tipus de càlculs (la llista s'amplia constantment)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;càlcul de l'import del deute d'una o més obligacions;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;acumulació d'inflació sobre l'import del deute;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;meritació del 3% anual per retard en el compliment de les obligacions;
 • нарахування процентів за користування коштами ;meritació d'interessos per l'ús de fons;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;acumulació d'interessos per compliment tardà de les obligacions monetàries en forma de tipus d'interès o NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;acumulació d'interessos per un import del doble de la taxa de descompte de la NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;meritació d'interessos per un import del 120% de la taxa de descompte de la NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;meritació d'interessos per serveis públics per un import del 0,01% per cada dia;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .meritació d'interessos per demora en el pagament d'aliments.
 • та інші ...i una altra ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Els càlculs es realitzen tenint en compte les dades actuals, incloses

 • індекси інфляції ,índexs d'inflació,
 • облікові ставки НБУ ,Taxes de descompte de la NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,prescripcions generals i especials,
 • норми законодавства.normes de la legislació.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Els resultats del càlcul en forma de document de text inclouen

 • підсумок розрахунку;el resultat del càlcul;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;taules amb una llista de documents i càlcul del deute;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;fonamentació normativa dels termes aplicats i de les sancions meritades;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;fórmules utilitzades en el càlcul;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;taules amb càlculs de sancions a partir de dades d'usuari i índexs oficials;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Annexos: dades oficials de l'índex d'inflació de la NBU i/o taxa de descompte durant el període requerit.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент