Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Properament [en desenvolupament]

Калькулятор знаходиться у розробці.La calculadora està en desenvolupament.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Podeu cridar l'atenció dels desenvolupadors per accelerar el treball fent clic al botó [Accelera]. A més, per rebre un missatge, indiqueu-ho al camp corresponent a continuació.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEnvieu un correu electrònic a aquesta calculadora per començar

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде вислане повідомленняEl correu al qual s'enviarà el missatge

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").La incapacitat temporal per al treball és la incapacitat d'una persona per malaltia, lesió o altres causes, independentment del fet d'incapacitat (part, quarantena, atenció al pacient, etc.), que té una reversió temporal sota la influència del tractament i la rehabilitació, dura fins a la recuperació o establiment d'un grup de discapacitat, i en cas d'altres causes - fins a la finalització dels motius d'acomiadament. La incapacitat laboral temporal de les persones assegurades es certifica mitjançant un certificat d'incapacitat laboral (apartat 1.3 del Reglament d'examen d'incapacitat temporal per al treball).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".La prestació per incapacitat temporal es proporciona a la persona assegurada en forma de suport material, que compensa total o parcialment la pèrdua de salaris (ingressos), en cas d'un dels esdeveniments assegurats d'acord amb l'article 22 de la Llei d'Ucraïna Seguretat Social Estatal Obligatòria”.

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.En cas d'incapacitat temporal per al treball de l'assegurat durant el període de resolució de la controvèrsia sobre la il·legalitat del seu acomiadament, la prestació per incapacitat s'ofereix subjecte a la represa de la persona assegurada en el treball a partir de la data de la decisió de l'autoritat competent.

Розрахунковий період для отримання допомогиPeríode estimat d'assistència

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиTermini de prescripció de l'assistència

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.La prestació per incapacitat temporal es concedeix als treballadors que la sol·licitin com a màxim 12 mesos complets següents al mes en què coincideixi el dia de la recuperació (incapacitat). No hi ha prescripció per al pagament dels cinc primers dies d'incapacitat laboral temporal a càrrec de l'empresari.

Обчислення середньоденної заробітної платиCàlcul del salari mitjà diari

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).El salari mitjà diari de l'hospital es determina per separat per a cada lloc de treball (bàsic, a temps parcial).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).El salari mitjà diari (ingressos, beneficis en metàl·lic) es calcula dividint el salari (ingressos, beneficis en efectiu) meritat durant el període de càlcul (12 mesos naturals), que merita una única contribució a la Seguretat Social de l'Estat obligatòria i/o les cotitzacions d'assegurances per els tipus rellevants de l'assegurança social obligatòria de l'estat (d'ara endavant - la cotització única i / o les primes d'assegurança), el nombre de dies naturals de treball - segons els tipus d'assegurança - el període de treball, la realització del treball (serveis) en virtut de contractes de dret civil , serveis, tràmits empresarials o altres activitats relacionades amb la percepció d'ingressos directament d'aquestes activitats) en el període de còmput sense tenir en compte els dies naturals no treballats per motius justificats,- incapacitat laboral temporal, permís de maternitat, permís de cura dels fills fins que el fill compleixi els tres i sis anys, segons dictamen mèdic, permís sense sou (d'ara endavant - motius justificats).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Queden exclosos del període de liquidació els mesos del període de liquidació (del primer al primer dia), en què l'assegurat no ha treballat per motius justificats.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).El càlcul del salari mitjà diari hospitalari inclou els pagaments inclosos en la base de cobrament de l'SRS com a part del salari (salari base, recàrrecs, bonificacions, dietes, vacances, incentius i compensacions).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Els pagaments no inclosos en la nòmina (hospital, maternitat, assistència mèdica puntual) no s'inclouen en el càlcul de pagaments hospitalaris. Tots els pagaments estan vinculats al mes en què es van meritar i es reflecteixen a l'informe SDR. Les vacances fan referència als mesos pels quals es meriten.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіLa quantia de les prestacions per incapacitat temporal

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Persones que es troben en centres sanitaris, així com en autoaïllament sota supervisió mèdica en relació amb les mesures destinades a prevenir l'aparició i la propagació de la malaltia del coronavirus (COVID-19), així com a la localització i eliminació dels seus brots i epidèmies. , - 50 per cent del salari mitjà (ingressos), independentment de la antiguitat del servei.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.L'import de les prestacions d'incapacitat temporal (inclosa la cura d'un fill malalt o d'un familiar malalt) al mes no ha de superar l'import màxim de la base de cotització única a partir de la qual es van pagar les cotitzacions d'assegurança al Fons de la Seguretat Social d'Ucraïna.

Нормативні документиNormativa

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор нарахування лікарняних розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор неустойки по алиментам калькулятор розрахунок лікарняних онлайн калькулятор стажу для листка непрацездатності онлайн розрахунок лікарняних калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор лікарняних онлайн онлайрозрахунок лікарняних калькулятор днів лікарняних калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор лікарняних розрахунок лікарняних калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор стажу для лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності онлайн калькулятор лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент