Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняTipus de relacions en matèria de regulació jurídica

Тип позовних вимогTipus de reclamacions

Додаткові параметри Paràmetres addicionals

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTenint en compte la suspensió del període de quarantena

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)La calculadora té en compte el temps de quarantena (opcional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Durant la quarantena establerta pel Consell de Ministres d'Ucraïna, el termini de prescripció es calcula tenint en compte les mesures per prevenir l'aparició, propagació i propagació d'epidèmies, pandèmies de coronavirus (COVID-19) d'acord amb la Llei d'Ucraïna "sobre Esmenes a determinats actes legislatius d'Ucraïna per oferir garanties socials i econòmiques addicionals en relació amb la propagació de la malaltia coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX de 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).El termini de prescripció és el termini dins el qual una persona pot sol·licitar al tribunal per protegir els seus drets o interessos civils (article 256 del Codi civil d'Ucraïna).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.El capítol 19 del Codi civil d'Ucraïna proporciona els conceptes bàsics de la prescripció. El termini de prescripció es divideix en general i especial per les normes del Comitè Central d'Ucraïna.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).El termini general de prescripció s'estableix en tres anys (article 257 del Codi civil d'Ucraïna).

Перебіг позовної давностіEl termini de prescripció

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).El termini de prescripció comença des del dia en què la persona va conèixer o podria haver assabentat de la violació del seu dret o de la persona que el va violar (article 261 del Codi civil d'Ucraïna).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).El termini de prescripció s'interromp per la comissió d'una acció per part d'una persona, que indica el reconeixement del seu deute o una altra obligació. El termini de prescripció s'interromp si una persona presenta una demanda contra un dels diversos deutors, així com si l'objecte de la demanda és només una part de la pretensió a què correspon al demandant (parts 1, 2 de l'article 264 de la Llei civil). Codi d'Ucraïna). Així, la interrupció del termini de prescripció implica que com a conseqüència de determinades actuacions (o de la confirmació del reconeixement per part del deutor d'un deute o d'una altra obligació, o de la reclamació del creditor contra un o més deutors) s'acaba el termini corresponent. Després d'aquesta interrupció, el termini de prescripció comença de nou l'endemà de la confirmació del reconeixement per part del deutor d'un deute o d'una altra obligació o després que el creditor hagi presentat una reclamació contra un o més deutors (posició jurídica,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.D'acord amb l'article 264 del Codi civil d'Ucraïna, la interrupció del termini de prescripció preveu dos terminis: abans i després de la interrupció. El nou termini comença immediatament des del moment en què es va interrompre el termini original. Les causes d'interrupció del termini de prescripció són exhaustives i no estan subjectes a interpretació ampliada.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Segons l'art. 263 del Codi civil d'Ucraïna, el termini de prescripció se suspèn: 1) si la presentació de la reclamació va ser impedida per un esdeveniment extraordinari o inevitable en aquestes condicions (força major); 2) en cas d'ajornament del compliment de l'obligació (moratòria) pels motius establerts per la llei; 3) en cas de suspensió de la llei o un altre acte normatiu que regule les relacions pertinents; 4) si el demandant o el demandat és membre de les Forces Armades d'Ucraïna o d'altres formacions militars establertes d'acord amb la llei i transferides a la llei marcial. En el supòsit d'aquestes circumstàncies, el termini de prescripció queda suspès mentre durin aquestes circumstàncies. A partir de la data de finalització de les circumstàncies que van motivar la suspensió del termini de prescripció, el termini de prescripció continua tenint en compte el temps transcorregut abans de la seva suspensió.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Deixar la reclamació sense consideració no atura el termini de prescripció.

Застосування позовної давностіAplicació de la prescripció

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).El tribunal només aplica el termini de prescripció quan hi ha motius per satisfer la demanda. És a dir, abans d'aplicar el termini de prescripció, el jutjat ha d'esbrinar i indicar en la resolució judicial si el dret o l'interès legalment protegit del demandant, per la protecció del qual va recórrer davant el tribunal. Si no es vulnera aquest dret o interès, el tribunal es nega a satisfer la reclamació per la seva infundació. Només si s'acredita que s'han vulnerat els drets o els interessos legalment protegits de la persona, però el termini de prescripció ha expirat i l'altra part en el litigi ha fet una declaració, el tribunal rebutja la reclamació a causa de l'expiració del termini de prescripció. . Aquesta és la posició dels tribunals en els litigis (en particular, la decisió de la Gran Sala del Tribunal Suprem de 22 de maig de 2018 en el cas № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьTermini especial de prescripció

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.L'article 258 del Codi civil d'Ucraïna estableix que, per a determinats tipus de reclamacions, la llei pot establir una prescripció especial: reduïda o més llarga en comparació amb la prescripció general de tres anys.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.L'estatut especial de prescripció està previst per les normes del Comitè Central d'Ucraïna, les normes del Codi de Família d'Ucraïna, el Codi de lleis laborals d'Ucraïna, les lleis d'Ucraïna.

Судова практикаPràctica judicial

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Tot i que la qüestió de l'aplicació del termini de prescripció depèn de les circumstàncies de cada cas concret, aquesta qüestió ha estat reiteradament revisada pels jutjats de cassació.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).La Gran Sala del Tribunal Suprem ha determinat finalment que, ja que l'incompliment per part del deutor d'una obligació monetària dóna dret al creditor a rebre les quantitats previstes a l'article 625 del Codi Civil d'Ucraïna durant tot el període de retard, és a dir, aquest retard. és una infracció continuada. El % anual sorgeix des del moment de l'incompliment de l'obligació monetària fins a la seva eliminació i es limita als tres últims anys anteriors a la presentació d'aquesta reclamació, si no es compleix l'obligació principal del deutor (resolució de 08.11.2019 en l'expedient № 127/15672 / 16- c).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Segons l'opinió jurídica de la Gran Sala del Tribunal Suprem, la llei no vincula el termini de prescripció amb l'adopció d'una decisió judicial sobre la vulneració dels drets individuals. Per tant, el termini de prescripció s'inicia des del dia en què el demandant va conèixer o hauria pogut conèixer la vulneració del seu dret, i no des del dia en què aquesta vulneració va ser confirmada per resolució judicial. La llei tampoc vincula el termini de prescripció de la demanda de reivindicació, ni amb la conclusió de determinades transaccions relatives als béns del demandant, ni amb la transferència efectiva de béns per part de l'infractor que s'apodera il·legalment dels béns del demandant a altres persones (resolució del 26.11.11). .2019 en l'expedient 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Els termes "aprendre" i "podria aprendre" utilitzats a l'article 261 del Codi civil d'Ucraïna: la Gran Sala del Tribunal Suprem va assenyalar que una anàlisi comparativa d'aquests termes dóna motius per concloure una presumpció de la possibilitat i l'obligació d'una persona conèixer l'estat dels seus drets de propietat. Per tant, no n'hi ha prou amb demostrar que el demandant desconeixia la vulneració del seu dret civil i per aquest motiu no va sol·licitar l'empara judicial. El demandant també ha d'acreditar que no ha pogut conèixer la vulneració dels seus drets civils (resolució d'11 de setembre de 2019 en l'expedient № 487/10132/14-ts).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Кількість днів Інфляція, проценти, пеня
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності карантин розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 розрахунок терміну позовної давності covid19 розрахунок строку позовної давності карантин калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid термін позовної давності по жкх карантин термін позовної давності за жкх covid-19 розрахунок терміну позовної давності covid калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор терміну позовної давності ковід розрахунок строку позовної давності ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент