Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Data d'inici (inclosa)

Кінцева дата (включно)Data de finalització (inclosa)

Додаткові параметри Paràmetres addicionals

Точність, знаки після комиPrecisió, decimals

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Inflació: la depreciació dels diners i dels fons no efectius, acompanyada de l'augment dels preus dels béns i serveis. L'índex d'inflació és l'indicador més important que caracteritza la taxa d'inflació. L'índex d'inflació (índex de preus al consum) és un indicador que caracteritza l'evolució del nivell general dels preus dels béns i serveis per a la població durant un període de temps. L'índex d'inflació és l'indicador més important que caracteritza la taxa d'inflació.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. A Ucraïna, l'índex d'inflació es calcula des de 1991. El càlcul es fa a partir de les dades sobre els canvis en els preus obtingudes mitjançant el registre mensual de preus i béns al mercat de consum a les regions i ciutats del país pel Departament d'Estadístiques de Preus del Servei Estatal d'Estadística d'Ucraïna. El conjunt de béns representatius de consum, a partir dels quals es calcula l'índex de preus de consum, inclou 335 articles de béns (serveis), inclosos 136 articles de productes alimentaris, 147 articles de productes no alimentaris i 52 tipus de serveis.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. L'índex d'inflació s'utilitza per analitzar i preveure processos de preus, a saber: revisió d'ingressos monetaris, recàlcul de lloguers, recàlcul de l'import del deute d'acord amb decisions judicials, indexació d'ingressos monetaris, recàlcul dels salaris nominals en reals i altres indicadors.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. El dret del creditor a exigir el pagament del deute, tenint en compte l'índex d'inflació, és una manera de protegir els seus drets i interessos de propietat, l'essència dels quals és reemborsar les pèrdues materials del creditor derivades de la depreciació dels fons monetaris. Així, l'augment de la inflació es merita sobre l'import del deute i és un tipus de compensació per pèrdues en el compliment de mala fe de les obligacions monetàries.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Segons la segona part de l'article 625 del Codi Civil d'Ucraïna, el deutor que ha vençut l'obligació monetària, a petició del creditor està obligat a pagar l'import del deute, tenint en compte l'índex d'inflació establert per a tot el període de retard.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. L'import del deute, tenint en compte l'índex d'inflació, s'ha de calcular a partir de l'índex d'inflació per a cada mes (any) de retard, independentment de si en algun període l'índex d'inflació va ser inferior a un (és a dir, no hi va haver inflació sinó deflació). [Decisió del Tribunal Econòmic Suprem d'Ucraïna del 05/04/2011 № 23/466 i la carta del Tribunal Suprem d'Ucraïna "Recomanacions sobre el procediment per a l'aplicació dels índexs d'inflació en casos judicials" del 03/04/1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Les pèrdues per inflació es calculen multiplicant l'import del deute per l'índex d'inflació agregat per al període de pagament vençut. En aquest cas, l'import del deute sorgit de l'1 al 15 dies del mes s'indexa tenint en compte aquest mes, i si l'import del deute va sorgir dels 16 als 31 dies del mes, el còmput s'inicia el mes següent. De la mateixa manera, si el deute es paga de l'1 al 15 del mes, les pèrdues per inflació es calculen sense tenir en compte aquest mes, i si del 16 al 31 del mes, les pèrdues per inflació es calculen tenint en compte aquest mes.normes separades de dret substantiu del 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: L'índex d'inflació agregat es calcula mitjançant la fórmula

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Índex d'inflació acumulat] = [Índex 1 (%)] x [Índex 2 (%)] x [Índex 3 (%)] x ... x [Índex N (%)]
On:
[Índex d'inflació agregat]: l'índex d'inflació agregat durant un període determinat.
[Índex 1 (%)] - índex d'inflació del primer mes del període.
[Índex 2 (%)] - índex d'inflació del segon mes del període.
[Índex 3 (%)] - índex d'inflació del tercer mes del període.
[Índex N (%)] - índex d'inflació de l'últim mes del període.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Кількість днів Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент