Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміL'import de la pensió alimentària determinada pel tribunal en una quantitat fixa

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівEl mes base per establir la pensió alimentària

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Últim mes de càlcul (inclòs)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.El càlcul de l'índex de preus al consum per a la indexació de l'import de la pensió alimentària determinada pel tribunal en un import monetari fix es realitza a partir del mes en què s'assigna l'aliment.

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).La indexació dels ingressos monetaris de la població és un mecanisme per augmentar els ingressos monetaris de la població establert per les lleis i altres actes legals normatius d'Ucraïna, que permet compensar parcialment o completament l'augment dels béns i serveis de consum (article 1 de la Llei de Ucraïna "Sobre la indexació dels ingressos en efectiu").

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Segons l'article 184 del Codi de Família d'Ucraïna, l'import de la pensió alimentària determinada per un tribunal o un acord entre pares en una quantitat fixa està subjecta a una indexació anual d'acord amb la llei, tret que el pagador i el destinatari de la pensió alimentària hagin acordat el contrari. A instància del beneficiari de la pensió alimentària, la indexació pot ser realitzada pel tribunal per un altre període.

Умови проведення індексаціїCondicions per a la indexació

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.El paràgraf 104 del Procediment per a la indexació dels ingressos monetaris de la població, aprovat pel Consell de Ministres d'Ucraïna de data 17 de juliol de 2003 № 1078 (d'ara endavant, el Procediment) estableix que el càlcul de l'índex de preus al consum per a la indexació de les pensions alimentàries determinat per el jutjat en una quantitat fixa en què s'assigna la pensió d'aliments.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.Per a la pensió alimentària determinada pel tribunal en una quantitat fixa de diners, que es va assignar abans de juny de 2016, el càlcul de l'índex de preus al consum per a la indexació es realitza a partir de la data d'entrada en vigor de la Llei d'Ucraïna de 17 de maig de 2016 No . 1368-VIII "Sobre esmenes a determinades lleis d'Ucraïna pel que fa a la indexació de l'import de la pensió alimentària determinada pel tribunal en una quantitat monetària fixa", és a dir, des de juny de 2016.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.En aquest cas, l'import de la pensió alimentària determinada pel tribunal en una quantitat fixa, juntament amb l'import de la indexació, no ha de superar el 50% dels ingressos monetaris del pagador de la pensió.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).La indexació de la renda monetària de la població es realitza quan el valor de l'índex de preus al consum supera el llindar d'indexació, que es fixa en el 103% (segon paràgraf de l'apartat 11 del Procediment).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.La pensió alimentària està subjecta a indexació dins del nivell de subsistència establert per a un fill de l'edat corresponent.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.D'acord amb l'apartat 6 del Procediment, la indexació de la quantitat d'aliments determinada pel tribunal en una quantitat fixa la fan empreses, institucions, organitzacions, persones físiques - empresaris que realitzen les deduccions adequades d'aliments dels ingressos del seu pagador.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.La indexació d'aquesta pensió s'efectua a càrrec del pagador de la pensió.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.La indexació de l'import de la pensió alimentària, determinada en una quantitat fixa, es porta a terme, llevat que en el document executiu o en l'acord entre els pares sobre el pagament de la manutenció dels fills, el marmessor en la forma prescrita pel Consell de Ministres. Ucraïna. La indexació de les pensions alimentàries es realitza anualment, a partir del segon any posterior a la determinació de l'import de la pensió.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.En el cas de la indexació de l'import de la pensió d'aliments determinat pel tribunal en una quantitat monetària fixa per un marmessor estatal o privat, el càlcul de l'índex de preus al consum es realitza mitjançant un total acumulat, a partir de l'any següent a partir del mes corresponent. fins al mes d'establir l'import de la pensió alimentària.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Si el reclamant envia el document d'execució directament a l'empresa, institució, organització, individu - empresari o individu especificat a la primera part de l'article 7 de la Llei d'Ucraïna "Sobre els procediments d'execució", indexació de l'import de la pensió alimentària determinada en una quantitat fixa es porta a terme, tret que no s'estableixi el contrari en el document executiu o en l'acord entre els pares sobre el pagament de la manutenció dels fills, d'acord amb la Llei d'Ucraïna "Sobre la indexació dels ingressos monetaris de la població".

Проведення індексації за минулий часRealització d'indexació del temps passat

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.El tribunal pot atorgar una pensió d'aliments per al passat, però no més de deu anys (segona part de l'article 191 del Codi de Família d'Ucraïna). Al mateix temps, també s'han d'indexar els diners recaptats durant el temps passat. Els pagaments s'indexaran per separat per a cada període, en funció de com hagi canviat el nivell de subsistència en cada trimestre.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Калькулятор інфляції Кількість днів Стаж роботи Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
калькулятор по сплаті аліментів калькулятор індексації зарплати калькулятор індексації аліментів онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації боргу калькулятор індексації з плати калькулятор індексації калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації орендної плати калькулятор індексації заробітної плати індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації онлайн калькулятор розрахунку аліментів калькулятор розрахунку індексації індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор індексації пенсії розрахувати суму індексації аліментів калькулятор аліментів калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор індексації нормативної грошової оцінки порядок індексації аліментів калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації грошового забезпечення

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент