Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняL'import sobre el qual es merita la sanció

Дата початку періодуData d'inici del període

Дата кінця періодуData de finalització del període

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахунку120% de la taxa NBU, la més alta de les taxes vigents a la data d'inici o a la data de finalització del càlcul

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avís!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilitzeu les calculadores següents per tenir en compte les peculiaritats del càlcul de la prescripció durant el període de quarantena establert pel Consell de Ministres d'Ucraïna.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. D'acord amb la subclàusula 129.1.1 de la clàusula 129.1 de l'article 129 del Codi Tributari, es merita una penalització sobre l'import del deute tributari després de l'expiració dels terminis de devolució de l'obligació monetària pactada establerts pel Codi.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. D'acord amb el paràgraf 129.4 de l'article 129 del Codi, la sanció especificada en el paràgraf 129.1.1 del paràgraf 129.1 d'aquest article es merita sobre l'import del deute fiscal (incloent-hi l'import de les sancions si n'hi ha i excloent l'import dels interessos) a 120 per cent de la taxa de descompte anual del Banc Nacional d'Ucraïna el dia de l'aparició d'aquest deute fiscal o el dia del seu reemborsament (la seva part), depenent de quin dels valors d'aquestes taxes és més alt, per a cada calendari dia de retard en el seu pagament.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. La sanció es merita el dia de l'amortització efectiva del deute tributari (part del deute fiscal) per cada dia natural de retard en el pagament, inclòs el dia d'aquest reemborsament.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. La taxa de descompte del Banc Nacional és un dels instruments monetaris utilitzats pel Banc Nacional per establir un punt de referència per als participants del mercat monetari sobre el valor dels fons prestats i col·locats durant el període rellevant i és el tipus d'interès principal que depèn dels processos macroeconòmics. , àrees pressupostàries i mercat monetari.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: La sanció del 120% de la taxa NBU es calcula mitjançant la fórmula

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ devolució del deute] × [Dies] / 100% × [UNBU] × 1,2 / [R]
On:
[Y]: l'import de la penalització acumulat per l'import realment reemborsat del deute fiscal (sempre arrodonit al segon decimal)
[∑ devolució del deute] - l'import del deute fiscal
[UNBU] - la més alta de les taxes de descompte del Banc Nacional d'Ucraïna, efectiva a la data del deute fiscal o el dia del seu reemborsament (part)
1.2 - coeficient que permet calcular el 120% de les taxes anuals de NBU
[Dies] - el nombre de dies de retard en el pagament de la responsabilitat fiscal
[R] - nombre de dies en un any natural.

Корисні калькулятори:

Число прописом Тривалість відпустки Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 калькулятор облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент