Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:L'import dels ingressos amb què es paga la pensió d'aliments (si n'hi ha), inclòs

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівData de càlcul de la pensió alimentària

Кількість дітей віком до 6-ти роківNombre de nens menors de 6 anys

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиNombre de nens de 6 a 18 anys, o fins a 23, si el nen adult continua els seus estudis i necessita ajuda econòmica

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.D'acord amb l'article 182 del Codi de Família d'Ucraïna, la quantitat mínima garantida d'aliments per a un fill no pot ser inferior al 50 per cent del nivell de subsistència d'un nen de l'edat adequada.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:D'acord amb l'article 183 del Codi de Família d'Ucraïna, es determina l'import de la pensió alimentària en la part dels ingressos (ingressos) de la mare i el pare del fill.

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.És responsabilitat dels pares mantenir el fill fins a la majoria d'edat. I per acord entre els pares del nen, un d'ells que visqui separat del nen pot participar en el seu manteniment en efectiu i (o) en espècie (Part 2 de l'article 181 del Codi de Família d'Ucraïna). Tanmateix, si un dels pares es nega a pagar la pensió, el mètode de cobrament de la pensió determina la decisió del tribunal a petició de l'altre progenitor del fill. Per tant, hi ha dues maneres de pagar la pensió alimentària: voluntària o forçada.

Добровільна сплата аліментівPagament voluntari d'aliments

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Es porta a terme sobre la base d'una sol·licitud d'un dels pares per deduir la manutenció dels fills del seu sou, pensió, beca (Part 1 de l'article 187 del Codi de Família d'Ucraïna). L'import i el termini de recuperació de la pensió alimentària s'han d'indicar a la sol·licitud, que es pot retirar en qualsevol moment. El presenta el pare (mare) al lloc de treball, estudi, organisme PFU, que realitza els pagaments, del qual es descomptarà la pensió d'aliments.

Примусове стягнення аліментівRecuperació forçosa d'aliments

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.La pensió alimentària obligatòria es dedueix dels ingressos (ingressos) d'un dels progenitors segons documents judicials i documents dels marmessors públics o privats. Per fer-ho, un dels pares, amb qui viu el nen, presenta una demanda, rep una decisió judicial positiva i un escrit d'execució.

Розміри аліментівImports d'aliments

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).La pensió alimentària per a un fill s'atorga com a part dels ingressos de la seva mare, pare, o en una quantitat fixa a elecció dels pares o altres representants legals del fill amb qui viu el fill (part 3 de l'article 181 de la Família). Codi d'Ucraïna).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).La part dels ingressos (ingressos) de la mare, el pare, que es cobrarà com a manutenció dels fills, està determinada pel tribunal (Part 1 de l'article 183 del Codi de Família d'Ucraïna).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).No obstant això, com ja s'ha esmentat, el progenitor o un altre representant legal del fill amb qui viu el nen té dret a sol·licitar al tribunal una ordre judicial per cobrar una pensió alimentària per import de: un fill - 1/4, dos fills - 1/3, per a tres o més fills - 1/2 dels ingressos (ingressos) del pagador de la pensió alimentària, però no més de 10 mínims de subsistència per fill de l'edat adequada per a cada fill (part 5 de l'article 183 del Codi de família d'Ucraïna).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.A petició del destinatari, el tribunal pot determinar l'import de la pensió alimentària en una quantitat fixa (Part 1 de l'article 184 del Codi de Família d'Ucraïna). No obstant això, aquest import de la pensió s'indexarà anualment d'acord amb la llei, llevat que el pagador i el perceptor de la pensió s'acordin el contrari.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.Al mateix temps, la part 2 de l'art. 182 del Codi de Família d'Ucraïna estableix que la quantitat d'aliments ha de ser necessària i suficient per garantir el desenvolupament harmònic del nen.

Тому встановлені:Per tant instal·lat

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівIndexació d'aliments

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).L'import de la pensió alimentària determinada per un tribunal o un acord entre els progenitors en una quantitat fixa de diners s'indexa anualment d'acord amb la llei, llevat que el pagador i el destinatari de la pensió n'hagin acordat el contrari. D'acord amb la sol·licitud del destinatari de la pensió alimentària, la indexació la pot dur a terme el tribunal durant un altre període (part 2 de l'article 184 del Codi de Família d'Ucraïna).

З яких доходів утримують аліментиDe quins ingressos es reté la pensió alimentària

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.La llista de tipus d'ingressos que es tenen en compte a l'hora de determinar l'import de la pensió d'aliments per a un dels cònjuges, fills, pares, altres persones, determinada per la resolució del Consell de Ministres de 26.02.1993 № 146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:Es retenen les pensions alimentàries de tot tipus de ingressos i retribucions addicionals, tant per a la feina principal com per a temps parcial, inclòs

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Індексація аліментів Стаж роботи Калькулятор інфляції Калькулятор пені
Дивіться також:
розрахунок аліментів приклад калькулятор індексації аліментів індексація аліментів приклад розрахунок аліментів розмір аліментів на 1 дитину індексація аліментів калькулятор пеня за несплату аліментів розрахунок аліментів від зарплати в україні на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина калькулятор розрахунку аліментів розрахунок заборгованості зі сплати аліментів розмір аліментів добровільна сплата аліментів розрахунок аліментів онлайн порядок індексації аліментів нарахування аліментів розрахувати суму індексації аліментів 1/3 частина аліментів це скільки калькулятор аліментів калькулятор по сплаті аліментів калькулятор аліментів онлайн розмір аліментів на двох дітей індексація аліментів онлайн калькулятор індексація аліментів індексація аліментів в україні

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент