Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Пры навядзенні курсора на значок з'яўляюцца ўсплывальныя падказкі. На сэнсарных экранах, каб выклікаць падказку, зрабіце адзін націск на адпаведны значок.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Каб прапанаваць свой пераклад, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны значок або Ctrl + пстрыкніце.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Калі пераклад адлюстроўваецца ў тэксце старонкі, каб прапанаваць сваю ўласную версію перакладу, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны блок перакладу або Ctrl + пстрыкніце.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняТып адносін па прадмеце прававога рэгулявання

Тип позовних вимогТып прэтэнзій

Додаткові параметри Дадатковыя параметры

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуЗ улікам прыпынення перыяду карантыну

Контактна інформаціяКантактная інфармацыя

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПошта, на якую будзе адпраўлены вынік разліку, а таксама налічваюцца бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Апошнія агляды

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Калькулятар улічвае час карантыну (неабавязкова)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.У перыяд каранціну, устаноўленага Кабінетам Міністраў Украіны, тэрмін іскавай даўнасці разлічваецца з улікам мер па прадухіленні ўзнікнення, распаўсюджвання і распаўсюджвання эпідэмій, пандэміі каранавіруса (COVID-19) у адпаведнасці з Законам Украіны «Аб Унясенне змяненняў у некаторыя заканадаўчыя акты Украіны, якія прадугледжваюць дадатковыя сацыяльна-эканамічныя гарантыі ў сувязі з распаўсюджваннем каранавіруснай хваробы (COVID-19)» № 540-IX ад 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Тэрмін іскавай даўнасці - гэта тэрмін, на працягу якога асоба можа звярнуцца ў суд аб абароне сваіх грамадзянскіх правоў або інтарэсаў (арт. 256 Грамадзянскага кодэкса Украіны).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Асновы тэрміну даўнасці прадугледжаны главой 19 Грамадзянскага кодэкса Украіны. Тэрмін даўнасці дзеліцца нормамі ЦК Украіны на агульны і спецыяльны.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Агульная даўнасць устаноўлена ў тры гады (арт. 257 Грамадзянскага кодэкса Украіны).

Перебіг позовної давностіТэрмін іскавай даўнасці

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Тэрмін іскавай даўнасці пачынаецца з дня, калі асоба даведалася або магла даведацца аб парушэнні свайго права або аб асобе, якая яго парушыла (арт. 261 Грамадзянскага кодэкса Украіны).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Тэрмін іскавай даўнасці перарываецца ўчыненнем асобай дзеяння, якое сведчыць аб прызнанні за ім доўгу або іншага абавязку. Тэрмін іскавай даўніны перарываецца, калі асоба прад'яўляе іск да аднаго з некалькіх даўжнікоў, а таксама калі прадметам пазову з'яўляецца толькі частка патрабавання, на якую мае права пазоўнік (ч. 1, 2 арт. 264 ГПК). Кодэкс Украіны). Такім чынам, перапыненне тэрміну іскавай даўніны азначае, што ў выніку пэўных дзеянняў (або пацвярджэння прызнання даўжніком доўгу або іншага абавязацельства, або патрабавання крэдытора да аднаго або некалькіх даўжнікоў) адпаведны тэрмін спыняецца. Пасля такога перапынення тэрмін іскавай даўніны пачынаецца зноў на наступны дзень пасля пацвярджэння прызнання даўжніком доўгу або іншага абавязацельства або пасля прад'яўлення крэдыторам патрабавання да аднаго або некалькіх даўжнікоў (прававое становішча,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Згодна з артыкулам 264 Грамадзянскага кодэкса Украіны перапыненне іскавай даўнасці прадугледжвае два тэрміны - да і пасля перапынення. Новы тэрмін пачынаецца адразу з моманту, калі першапачатковы тэрмін быў перапынены. Падставы для перапынення тэрміну даўнасці з'яўляюцца вычарпальнымі і пашыранаму тлумачэнню не падлягаюць.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Згодна з арт. 263 ГК Украіны тэрмін іскавай даўнасці прыпыняецца: 1) калі прад'яўленню пазову перашкодзіла надзвычайная або непазбежная пры гэтых умовах падзея (форс-мажор); 2) у выпадку адтэрміноўкі выканання абавязацельства (мараторый) па ўстаноўленых законам падставах; 3) у выпадку прыпынення дзеяння закона або іншага нарматыўнага прававога акта, які рэгулюе адпаведныя адносіны; 4) калі пазоўнік або адказчык з'яўляецца вайскоўцам Узброеных Сіл Украіны або іншых вайсковых фарміраванняў, створаных у адпаведнасці з законам і пераведзеных на ваеннае становішча. Пры ўзнікненні гэтых абставінаў тэрмін іскавай даўнасці прыпыняецца на час дзеяння гэтых абставін. З дня спынення акалічнасцей, якія паслужылі падставай для прыпынення іскавай даўнасці, працягваецца іскавая даўнасць з улікам часу, які прайшоў да яе прыпынення.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Пакіданне пазову без разгляду не спыняе іскавую даўнасць.

Застосування позовної давностіПрымяненне тэрміну даўнасці

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Тэрмін іскавай даўнасці суд прымяняе толькі пры наяўнасці падставаў для задавальнення пазову. Гэта значыць, перш чым прымяніць тэрмін іскавай даўніны, суд павінен высветліць і пазначыць у судовым рашэнні, ці мае права або абаронены законам інтарэс істца, за абаронай якога ён звярнуўся ў суд. Калі такое права або інтарэс не парушаны, суд адмаўляе ў задавальненні пазову ў сувязі з яго неабгрунтаванасцю. Толькі ў тым выпадку, калі будзе ўстаноўлена, што правы або абароненыя законам інтарэсы асобы былі парушаныя, але скончыўся тэрмін іскавай даўніны і выступіла іншая бок у спрэчцы, суд адхіляе пазоў у сувязі з заканчэннем тэрміну даўнасці. . Такая пазіцыя судоў у спрэчках (у прыватнасці, рашэнне Вялікай палаты Вярхоўнага суда ад 22 мая 2018 г. па справе № 369/6892/15-ц,ад 31 кастрычніка 2018 г. па справе № 367/6105/16-ц, ад 7 лістапада 2018 г. па справе № 575/476/16-ц і інш.).

Спеціальна позовна давністьСпецыяльная даўнасць

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Артыкулам 258 Грамадзянскага кодэкса Украіны вызначана, што для асобных відаў патрабаванняў законам можа быць устаноўлены спецыяльны тэрмін іскавай даўнасці: паменшаны або больш працяглы ў параўнанні з агульным трохгадовым тэрмінам іскавай даўнасці.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Асаблівая даўнасць прадугледжана нормамі ЦК Украіны, нормамі Сямейнага кодэкса Украіны, Кодэкса законаў аб працы Украіны, Законаў Украіны.

Судова практикаСудовая практыка

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Хаця пытанне аб прымяненні тэрміну даўнасці залежыць ад абставін у кожным канкрэтным выпадку, гэтае пытанне неаднаразова разглядалася судамі касацыйнай інстанцыі.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).Вялікая Палата Вярхоўнага Суда канчаткова вызначыла, што паколькі невыкананне даўжніком грашовага абавязацельства дае крэдытору права на атрыманне сум, прадугледжаных артыкулам 625 ГК Украіны, за ўвесь час пратэрміноўкі, т.е. з'яўляецца працягам правапарушэння.% гадавых узнікае з моманту парушэння грашовага абавязацельства да яго ліквідацыі і абмяжоўваецца апошнімі трыма гадамі, якія папярэднічаюць прад'яўленню такога патрабавання, калі асноўнае абавязацельства даўжніка не выканана (рашэнне ад 08.11.2019 па справе № 127/15672 / 16-с).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Згодна з юрыдычным заключэннем Вялікай палаты Вярхоўнага суда, закон не звязвае тэрмін іскавай даўнасці з вынясеннем судовага рашэння аб парушэнні правоў асобы. Такім чынам, тэрмін іскавай даўнасці пачынаецца з дня, калі пазоўнік даведаўся або мог даведацца пра парушэнне свайго права, а не з дня, калі такое парушэнне было пацверджана рашэннем суда. Закон таксама не звязвае тэрмін даўніны па віндыкацыйным патрабаванні ні з заключэннем асобных здзелак адносна маёмасці істца, ні з фактычнай перадачай маёмасці правапарушальнікам, які незаконна завалодаў маёмасцю істца іншым асобам (рашэнне ад 26.11. .2019 па справе 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Тэрміны «навучыўся» і «мог навучыцца», якія выкарыстоўваюцца ў артыкуле 261 Грамадзянскага кодэкса Украіны - Вялікая Палата Вярхоўнага Суда адзначыла, што параўнальны аналіз гэтых тэрмінаў дае падставы для высновы пра презумпцыю магчымасці і абавязку асобы. ведаць стан яго маёмасных правоў. Такім чынам, даказаць той факт, што пазоўнік не ведаў аб парушэнні свайго грамадзянскага заканадаўства і па гэтай прычыне не звяртаўся за абаронай у судзе, недастаткова. Пазоўнік таксама павінен даказаць, што ён не мог даведацца аб парушэнні сваіх грамадзянскіх правоў (пастанова ад 11 верасня 2019 г. па справе № 487/10132/14-ц).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності карантин калькулятор терміну позовної давності covid-19 розрахунок терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 розрахунок строку позовної давності під час карантину термін позовної давності по жкх карантин калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності карантин розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid термін позовної давності за жкх covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент