Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Пры навядзенні курсора на значок з'яўляюцца ўсплывальныя падказкі. На сэнсарных экранах, каб выклікаць падказку, зрабіце адзін націск на адпаведны значок.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Каб прапанаваць свой пераклад, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны значок або Ctrl + пстрыкніце.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Калі пераклад адлюстроўваецца ў тэксце старонкі, каб прапанаваць сваю ўласную версію перакладу, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны блок перакладу або Ctrl + пстрыкніце.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Дата пачатку (уключна)

Кінцева дата (включно)Дата заканчэння (уключна)

Додаткові параметри Дадатковыя параметры

Точність, знаки після комиДакладнасць, знакі пасля коскі

Контактна інформаціяКантактная інфармацыя

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПошта, на якую будзе адпраўлены вынік разліку, а таксама налічваюцца бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Апошнія агляды

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Інфляцыя - абясцэньванне грашовых і безнаяўных сродкаў, якое суправаджаецца ростам цэн на тавары і паслугі. Індэкс інфляцыі - найважнейшы паказчык, які характарызуе ўзровень інфляцыі. Індэкс інфляцыі (індэкс спажывецкіх цэн) — паказчык, які характарызуе змяненне агульнага ўзроўню цэн на тавары і паслугі для насельніцтва за пэўны перыяд часу. Індэкс інфляцыі - найважнейшы паказчык, які характарызуе ўзровень інфляцыі.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. Ва Украіне індэкс інфляцыі разлічваецца з 1991 года. Разлік зроблены на падставе даных аб змяненні цэн, атрыманых шляхам штомесячнай рэгістрацыі цэн і тавараў на спажывецкім рынку ў рэгіёнах і гарадах краіны аддзелам статыстыкі цэн Дзяржаўнай службы статыстыкі Украіны. Спажывецкі набор тавараў-прадстаўнікоў, на аснове якога разлічваецца індэкс спажывецкіх цэн, уключае 335 найменняў тавараў (паслуг), у тым ліку 136 найменняў харчовых, 147 найменняў нехарчовых тавараў і 52 віды паслуг.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. Індэкс інфляцыі выкарыстоўваецца для аналізу і прагназавання цэнавых працэсаў, а менавіта: перагляду грашовых даходаў, пераразліку арэнднай платы, пераразліку сум доўгу ў адпаведнасці з судовымі рашэннямі, індэксацыі грашовых даходаў, пераразліку намінальнай заработнай платы ў рэальных і іншых паказчыках.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Права крэдытора патрабаваць выплаты запазычанасці з улікам паказчыка інфляцыі з'яўляецца спосабам абароны яго маёмасных правоў і інтарэсаў, сутнасць якога заключаецца ў кампенсацыі матэрыяльных страт крэдытора ад абясцэньвання грашовых сродкаў. Такім чынам, рост інфляцыі налічваецца на суму доўгу і з'яўляецца відам кампенсацыі страт па нядобрасумленным выкананні грашовых абавязацельстваў.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. У адпаведнасці з часткай другой артыкула 625 ГК Украіны даўжнік, які пратэрмінаваў грашовае абавязацельства, на патрабаванне крэдытора абавязаны выплаціць суму доўгу з улікам устаноўленага індэкса інфляцыі за ўвесь перыяд. затрымка.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Сума доўгу з улікам індэксу інфляцыі павінна разлічвацца зыходзячы з індэксу інфляцыі за кожны месяц (год) пратэрміноўкі, незалежна ад таго, ці быў у нейкі перыяд індэкс інфляцыі меншы за адзінку (г.зн. была не інфляцыя, а дэфляцыя). [пастанова Вышэйшага гаспадарчага суда Украіны ад 05.04.2011 № 23/466 і ліст Вярхоўнага Суда Украіны «Рэкамендацыі аб парадку прымянення індэксаў інфляцыі ў судовых справах» ад 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Інфляцыйныя страты разлічваюцца шляхам памнажэння сумы доўгу на сукупны індэкс інфляцыі за перыяд пратэрміноўкі плацяжу. Пры гэтым сума запазычанасці, якая ўзнікла з 1 па 15 дзень месяца, індэксуецца з улікам гэтага месяца, а калі сума запазычанасці ўзнікла з 16 па 31 дзень месяца, то разлік пачынаецца з наступнага месяца. Аналагічным чынам пры пагашэнні доўгу з 1 па 15 чысло месяца інфляцыйныя страты разлічваюцца без уліку гэтага месяца, а калі з 16 па 31 чысло месяца - страты па інфляцыі разлічваюцца з улікам гэтага мес. асобныя нормы матэрыяльнага права ад 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: Сукупны індэкс інфляцыі разлічваецца па формуле

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Кумулятыўны індэкс інфляцыі] = [індэкс 1 (%)] x [індэкс 2 (%)] x [індэкс 3 (%)] x ... x [індэкс N (%)]
Дзе:
[Aggregate inflation index] — сукупны індэкс інфляцыі за пэўны перыяд.
[Індэкс 1 (%)] - індэкс інфляцыі за першы месяц перыяду.
[Індэкс 2 (%)] - індэкс інфляцыі за другі месяц перыяду.
[Індэкс 3 (%)] - індэкс інфляцыі за трэці месяц перыяду.
[Індэкс N (%)] - індэкс інфляцыі за апошні месяц перыяду.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Калькулятор 3% річних Стаж роботи Інфляція, проценти, пеня

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент